Slova života - zamyšlení na každý den

13.10.2020

Víra respektující Boží svrchovanost

Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme. (Dan 3,17-18)

Tři židovští muži, Šadrak, Méšak a Abed-nego, získali vysoké postavení zemských správců u krále Nebúkadnesara. Přišel den, kdy se právě z titulu svého vysokého postavení museli účastnit veliké královské slavnosti – odhalení zlaté sochy, před kterou se měli všichni přítomní okázale poklonit. Tito židovští muži to i pod pohrůžkou smrti odmítli. S takovou smělostí a odhodláním se dosud král nesetkal, ale čekalo ho ještě větší překvapení: jejich Bůh je skutečně zachránil i před jistou smrtí v ohnivé peci.

Z odpovědi těchto židovských mužů králi je zřejmé, že si nebyli jisti, jak vše dopadne, důvodem této nejistoty však nebyl nedostatek víry. Pevně věřili, že jejich Bůh je všemohoucí a má moc je vysvobodit i z ohnivé pece. Ale jak mohli vědět, jaká je teď Boží vůle? Oslaví se Bůh před pohany jejich záchranou, nebo Ho mají oslavit svojí oddaností až na smrt?

Někteří křesťané zdůrazňují víru člověka do té míry, jako by právě ona rozhodovala o tom, jestli Bůh naši prosbu vyslyší nebo nevyslyší. Takový postoj však degraduje Boží svrchovanost, jako by Bůh byl vázán každou modlitbu víry naplnit. Ano, Bůh je všemohoucí, ale není manipulovatelný naší vírou! Někdy prosíme o něco, aniž bychom rozuměli tomu, oč žádáme, podobně jako synové Zebedeovi (Mar 10,38). Jindy to mohou být modlitby sebestředné nebo velikášské a umíněné. Ale Bůh se zmanipulovat nedá a jeho rozhodnutí je vždy svrchované. Příkladem je nám modlitba Pána Ježíše, který se modlil v Getsemane ke svému Otci: „Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“ (Luk 22,42)