Slova života - zamyšlení na každý den

5.11.2019

Všeobecný duchovní úpadek plodí zlé pastýře

Ale Hospodin mi řekl: „Znovu si vezmi výstroj pošetilého pastýře, neboť dám povstat v zemi pastýři, jenž zahnané nevyhledá, nebude pátrat po ztraceném, polámanou nebude léčit, o vyčerpanou se nepostará. Bude se krmit masem těch nejtučnějších, strhne jim paznehty.“

(Za 11,15-16)

Pán Bůh varuje Izrael před zlými pastýři. I v Nové Smlouvě jsme varováni před některými lidmi, kteří mohou stát v popředí.

Například Pán varuje své učedníky: „Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte.“ (Mt 7,15-16)

Pavel varuje bratry a sestry v Efezu: „Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po tři roky ve dne v noci každému z vás neustále ukazoval cestu.“ (Sk 20,29-31)

A dále Pavel také varuje Timotea: „Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.“ (2Tm 4,2-4)

Bible nám ovšem neposkytuje pouze varování, ale i řešení daných situací. Pavel shodně s Pánem Ježíšem nazývá určité lidi dravými vlky, kteří budou Jeho lid ničit. Máme proto být na pozoru a zkoumat ovoce jejich jednání, které nám pomůže rozlišit zdravé učení od falešného. Oporou nám je Kristův život popsaný v Písmu, ukazující cestu zakotvení ve zdravém učení.

Pavel Hrádek (Praha 3)