Slova života - zamyšlení na každý den

25.1.2021

Vyvolení

Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a aby uzdravovali každou nemoc a každý neduh. A toto jsou jména dvanácti apoštolů: Nejprve Šimon zvaný Petr a jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a výběrčí daní Matouš, Jakub Alfeův a Tadeáš, Šimon Horlivec a Jidáš Iškariotský, který ho potom zradil. (Mt 10,1-4; B21)

Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc. Pověst o něm se rozšířila a lidé k němu přinášeli všechny své nemocné a velké davy lidí ho následovaly (Mt 4,23-25). V kapitolách 5 – 7 čteme o Ježíšově vyučování a v kapitolách 8 – 9 o Jeho uzdravování. Zřejmě to ale byly nejvíce divy a zázraky, které lidi přitahovaly. Zvlášť ty lidi, kteří ztráceli naději a šanci na pomoc. Bylo tam tolik lidí, že to vzbuzovalo v Ježíšovi lítost. Žeň je mnohá, ale dělníků málo. Proto vyzval Ježíš učedníky, aby se modlili za vyslání. Znamená to, že nemohl sám všechny uzdravit nebo vyslat učedníky bez jejich modliteb? Zřejmě se jednalo o to, aby si učedníci osvojili myšlení svého Mistra a poznali, že zdroj moci není v nich, ale v Bohu. Při výběru učedníků Ježíš nedělá rozdíly, dokonce povolává i toho, který ho pak zradil. Naše modlitby nepotřebuje Bůh, aby mohl jednat. Potřebujeme je my, abychom s Ním sladili své smýšlení a jednali z Jeho moci. Modleme se za to, abychom měli Ježíšovo soucitné srdce, Jeho moudrost k vyučování a Jeho moc k uzdravování nemocných.

Tomáš Pacovský (Kraslice)