Slova života - zamyšlení na každý den

17.10.2020

Zaslíbení vylití Ducha svatého

A stane se potom: Vyleji svého Ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého Ducha. (Jóel 3,1-2)

O tom se mohlo Izraelitům jenom zdát. Tu a tam sestoupil Duch na některého proroka, také se povídalo o některých soudcích a králích, že na ně sestoupil Duch a zmocnil je k jejich poslání, ale to bylo asi vše, co o sestoupení Ducha svatého na lidi věděli nebo slyšeli. Ale aby byl vylit Duch na každého, syny i dcery, starce i jinochy, otroky a otrokyně – to bylo zcela mimo jejich dosavadní zkušenost.

Když Ježíš na kříži dokonal dílo spásy, když otevřel nový věk Boží milosti pro všechny národy, začaly se dít věci nevídané a neslýchané. Nabídka spásy pro pohany, kněžstvo pro každé Boží dítě, Duch svatý pro každého věřícího v Ježíše Krista. Pro muže i ženy, pro staré i mladé, pro svobodné i otroky. Nový věk Ducha svatého pro všechny věřící byl otevřen 50. den po vzkříšení Ježíše Krista, a to pěkně bouřlivým a přesvědčivým způsobem. Tehdy apoštol Petr vysvětlil shromážděnému zástupu, že toto proroctví proroka Jóele se právě naplnilo (Sk 2,14-18). Důležité je také závěrečné Petrovo prohlášení: „Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“ (Sk 2,39)

Boží zaslíbení skrze proroka Jóele o vylití Ducha svatého není pouze zaslíbením nejasné budoucnosti, žijeme již v jeho reálném naplňování. Bratře, sestro, je to i pro tebe reálná skutečnost?