Slova života - zamyšlení na každý den

2.8.2020

Závažná přítěž minulosti

Tu povstali někteří bratří z farizeů a prohlásili: „Pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon.“ (Sk 15,5)

Misie apoštola Pavla mezi pohany se často setkávala s problémy, jež působili někteří křesťané z řad židů. Ti žádali, aby křesťané z pohanů pro sebe přijali Mojžíšův zákon, a dokonce tvrdili, že bez obřízky nemohou být věřící z pohanů spaseni (v. 1). Zde je zmínka o tom, že tento postoj měli někteří bratří z farizeů. Farizeové ve své zbožnosti velmi horlivě dodržovali Mojžíšův zákon, ale když uvěřili v Ježíše Krista, nedokázali se od své farizejské minulosti zcela oprostit. Jejich pochopení Písma a praktická zbožnost byly ovlivněny jejich dřívějšími postoji.

Musí to tak být, že si člověk i po svém obrácení nese s sebou něco ze svých minulých postojů a názorů? Určitě ne! Ježíš Kristus přece činí všechno nové. Apoštol Pavel byl dříve velmi horlivým farizeem, ale když uvěřil v Ježíše Krista, radikálně se rozloučil se svojí farizejskou minulostí (Fil 3,5-8). Kdo se cele podřídí Ježíši Kristu, nenese již přítěž své minulosti. Není již ovlivňován předchozím poznáním a zkušenostmi, ale je veden a posilován Duchem svatým.

Stín minulosti se netýká jen pochopení učení, ale může značně ovlivnit praktický život. Člověk nevěřící má zpravidla jiný postoj ve věci peněz, sexu, alkoholu, trávení času aj. Když uvěří, dochází k velké životní změně; ale je ta změna úplná? Nezůstalo něco z minulosti, co přetrvává také v přítomnosti? Jiným stínem minulosti může být i křesťanská tradice nebo tradice sborová či rodinná, pokud je povýšena na zákon, na jediný biblický postoj.

Pane, dávej nám rozpoznání, co je Boží, a co lidské; co je biblické, a co je jen tradiční. Osvobozuj nás od přítěží minulosti a čiň v nás všechno nové.