Slova života - zamyšlení na každý den

19.6.2020

Život nejen z vlastních sil

Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. (Řím 8,8-9)

Zde je tajemství nového života křesťana: není to život jen z vlastních sil. Dobrá povaha, dobrá výchova, silná osobnost se schopností sebeovládání – to vše nestačí k tomu, aby se náš život mohl líbit Bohu. Bůh svým dětem nabízí něco víc: proměnu, která překonává limity dané dědičností a výchovou. Je to moc Ducha svatého, která, biblicky řečeno, mění lidské srdce z kamenného na masité, která se dotýká až lidských genů. Prorok Ezechiel o tom dávno před Kristem prorokoval: „Vložím vám do nitra svého Ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.“ (Ez 36,27)

Bída mnoha křesťanů je v tom, že ačkoliv správně věří v Krista, usilují o zbožný život, přesto okoušejí spíše svou neschopnost odolávat pokušení a neokoušejí Boží moc. Náboženství všeobecně pobízí člověka k tomu, aby vlastními silami žil zbožně. Ale v křesťanství je to jinak. Apoštol Pavel vybízí: „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.“ (Ef 6,10-11) Mnozí křesťané Boží moc chápou jen v souvislosti se zázraky nebo projevy darů Ducha svatého. Ale Bůh nám nabízí svoji moc také do každodenního života – k překonávání naší hříšné přirozenosti, k vítězství nad pokušením.

Bratře, sestro, žiješ jen z vlastních sil, nebo okoušíš moc Ducha svatého v zápasu se svojí hříšnou přirozeností a v této moci nad pokušením vítězíš?