Slova života - zamyšlení na každý den

17.8.2020

Život změněný pokáním

… kázal jsem nejprve obyvatelům Damašku a Jeruzaléma a po celé judské zemi, a pak i pohanům, aby se v pokání obrátili k Bohu a podle toho žili. (Sk 26,20)

Pavel ve své službě apoštola zvěstoval Ježíše Krista v mnoha národech. Zvěstoval ho Židům i pohanům, lidem prostým i vznešeným. Židům svědčil, že Ježíš je zaslíbeným Mesiášem, pohanům zvěstoval, že i oni mají skrze Ježíše Krista plně otevřený přístup k Bohu. Ale jeho poselství nebylo omezeno jen na učení; šlo také o praktickou změnu života, tedy aby podle toho učení žili.

Lidé snadněji změní svůj názor, horší je to se změnou života. Také za Janem Křtitelem přicházeli někteří lidé a své pokání prezentovali přijetím křtu. Ale Jan Křtitel je vybízel: „Neste ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.“ (Mat 3,8) Pokání se dá proklamovat slovně, ale jen praktický život prokazuje jeho opravdovost. V poselství apoštola Pavla nebyla výzva k pokání a obrácení k Bohu něčím teoretickým, rozumovým nebo citovým. Pokání se musí v životě projevit konkrétními změnami. Obrácení k Bohu bez náležité změny života vyvolává otázku, zda to vůbec bylo obrácení, nebo jen nějaké citové pohnutí. Tím nejlepším svědectvím o obrácení člověka není dramatický popis duchovního zážitku, ale svědectví o praktických změnách v jeho životě. Smíření se s nepřáteli, navrácení ukradeného, zničení nevhodných knih, změna životního stylu, obrat od sobectví ke štědrosti apod. Takové životní změny si zpravidla lidé všimnou i bez našich slov. Naopak, svědectví bez průkazné změny života není dost přesvědčivé.