Slova života - zamyšlení na každý den

31.8.2020

Zvláštní lekce s fíkovníkem

Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl: „Mistře, pohleď, fíkovník, který jsi proklel, uschl.“ Ježíš odpověděl: „Mějte víru v Boha!“ (Mar 11,20-22)

Ježíšovo prokletí fíkovníku bylo velmi neobvyklým Ježíšovým činem. Jindy pomáhal lidem, uzdravoval, povzbuzoval, ale nyní proklel fíkovník, který za nic nemohl, vždyť nebyl čas fíků (v. 13). Důvod tohoto Ježíšova neobvyklého jednání můžeme poznat z jeho následujících slov učedníkům. Nešlo vůbec o potrestání fíkovníku, ale o velmi přesvědčivou lekci víry pro jeho učedníky. Po celý zbytek života si mohli ve chvílích zapochybování vzpomenout na uschlý fík a připomínat si slova Pána Ježíše, která tehdy pronesl: „Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.“ (v. 24)

Ale pozor na případné velikášství! Ježíš tehdy také řekl: „Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: „Zdvihni se a vrhni do moře“ – a nebude pochybovat, ale věřit, že se stane, co říká, bude to mít.“ (v. 23) To ovšem není výzva, abychom takto přenášeli hory. Vždyť ani Ježíš takové přenesení hory nepředvedl. Jenom tím chtěl říci, že v našich modlitbách a v naší víře se nemáme omezovat na věci možné, ale prosit i za věci pro lidi nemožné.