Aktuality

Adventní pozdrav předsedy VV BJB

27/11/2020

„Hle, panna počne a porodí syna a dajímu jméno Immanuel, to jest přeloženo Bůh s námi.“

Milé sestry a milí bratři,

srdečně vás zdravím na začátkuadventní doby, do které v těchto dnech vstupujeme. Asi všichni vnímáme, želetošní advent bude opravdu jiný, než ty předchozí. A možná si spíše mnozípřejí, aby ta doba byla rychle za námi. Přesto věřím, že se na advent a Vánocemůžeme i letos těšit.

‍Ano, možná máme pocit, že námcovid hodně bere, ale nesmíme zapomenout, že to podstatné nám nikdo nevzal, aani vzít nemůže. Nemění se Pán Bůh a jeho láska k nám. Nemění se evangelium. Jeto dobrá zpráva, která svítí jako jasné světlo do tmy našeho dnešního světa.

Kéž nás znovu potěší skutečnost, ženejsme sami. Je s námi On, Immanuel. Pán Ježíš, Boží Syn, který přišel do bídynašeho světa, vzal na sebe naše lidství, stal se jedním z nás. Ve všem nám bylpodobný, kromě hříchu. Přišel, aby nás vykoupil. On dobře ví, co prožíváme.Nejsme sami! Nikdo se nemusí cítit osamělý! Najděme svoji radost v našem Pánu,milí přátelé. Ale mysleme také na lidi v našem okolí, kteří se v této doběopravdu cítí osamělí a vyčerpaní.

Projevme jim lásku, osobní zájem,nabídněme pomoc tam, kde je to třeba a přidejme dobré slovo o naději, kteroumáme v Pánu Ježíši. Ať lidé kolem nás cítí, že nejsou sami. Ať skrze nás prožijídotek Boží lásky.

Mám ještě jednu prosbu. Mysleme vtéto době také na naše bratry a sestry v Arménii. Prožívají velmi těžkou dobu.Předseda arménských baptistů bratr Asatur Nahapetyan mi tento týden napsal:„Válka měla na Arménii velmi negativní dopad. Opravdu to není snadná doba pronáš národ. Cítíme, že nás křesťanský svět (Amerika a Evropa) opustil protiTurkům a džihádistům. Ztratili jsme mnoho životů a část naší země. Ale Bůh byla je s námi! Nejdůležitější je, že nastal klid zbraní. Prosíme naše bratry asestry ve vašich sborech, aby se bez přestání modlili za naše mladé vojáky a zapokoj v tomto regionu. Prosím, předej naši velkou vděčnost všem ve vašich sborech,kteří se za nás modlili a modlí.“

Milí přátelé, stůjme společně přinašich bratrech a sestrách v Arménii. Spojme se v modlitbách za pokoj a posilupro tuto zemi. Pokud se rozhodnete a budete se za Arménii přimlouvat, dejte mito vědět, napište mi o tom pár řádků. Rád toto povzbuzení přepošlu našimzkoušeným bratrům a sestrám. Ať ví, že nejsou sami, ať pocítí, že mají v Evropěa v České republice duchovní sourozence.

Milí bratři, milé sestry, všem vámpřeji, ať prožijete advent ve skutečném modlitebním očekávání na Pána Ježíše.On přišel před 2000 lety mezi nás, on je skrze Ducha svatého s námi dnes, a najeho druhý příchod očekáváme! Buďme připraveni. Pán je nám blízko. Bůh vámžehnej!

S bratrským pozdravem

Pavel Coufal

předseda Výkonného výboru BJB

V Brně dne 27. 11. 2020

 

Další aktuality