100 LET SPOLU

Velikonoční pozdrav předsedy
Pavla Coufala

Aktuálně

Denní zamyšlení
SLOVA ŽIVOTA

Víra přemáhá strach
Nuže, toto praví Pán, Hospodin zástupů: „Můj lide, jenž bydlíš na Sionu, neboj se Asyřanů, kteří tě bijí metlou a zvedají na tebe hůl jako kdysi Egyptští. Má prchlivost totiž velmi brzy skončí a můj hněv se obrátí k jejich záhubě.“ (Iz 10,24-25)
Číst dál >>

APLIKACE Slov života

Nová aplikace na zamyšlení Slova života