Logo BJB v ČR

Hodnocení Sjezdu delegátů

VV je vděčný za konstruktivní diskuzi na SD a přijaté návrhy. V každém roce bychom se rádi vraceli k hodnocení společné vize naší práce. Děkujeme sborům za přijetí nové verze ordinačního řádu a společně chceme hledat cesty, jak ho naplňovat. Bratr předseda proto osloví všechny ordinované kazatele s pozváním k další spolupráci v komisi duchovní služby.

Odbory a komise

Komise pro dokumenty obdržela podněty ze sborů v otázce usnášeníschopnosti sborových shromáždění a bude se jim věnovat na svém příštím setkání.

Na podnět odboru mládeže proběhla diskuze ohledně otázky, zda zvát ke službě na společných akcích odboru mládeže řečníky ze sborů, které z BJB v minulosti odešly. Předseda s tajemníkem vysvětlí stanovisko VV na příštím setkání s radou ODM.

Zástupci misijního odboru vedli program kurzu kazatelů se zaměřením na misijní vizi společné práce v BJB. Jsme rádi za tento rozhovor na kurzu a tématu se budeme dále věnovat. Jsme také vděčni za podněty z jejich studijní cesty do Austrálie, které nám bratři mohli předat.

Pro příští rok chystáme misijně/studijní výjezd do Estonska a Lotyšska s názvem Inspirace 2025. Je určen pro ty, kteří mají zájem o misijní službu sborů a zakládání nových sborů (kazatele, misijní pracovníky a budoucí zakladatele sborů). Výjezd se uskuteční v termínu 28.2. - 10.3.2025 a podrobnosti k němu zveřejníme na podzim.

V odboru sester došlo ke snížení úvazku předsedkyně a nástupu tajemnice na úvazek 0,2 a to od 1. května. Sestry zvažují konání setkání pro manželky kazatelů v roce 2025 v Bratislavě před společnou květnovou konferencí sester.

Odbor pro manželství a rodinu -  SD odsouhlasil rozdělení úvazku na dvě části pro předsedu a tajemnici odboru, k rozdělení dojde od září 2024.

Uskutečnilo se setkání B7 (porada vedoucích odborů BJB a zástupců VV a kanceláře VV), společně jsme připravili program akcí na příští školní rok. Spolu s dalším zástupcem rady odboru mládeže jsme pak začali s přípravami společné konference BJB, která se uskuteční v říjnu roce 2025. K tématu (Jsme posláni / mission possible) bude vyhlášena výtvarná / grafická soutěž.

Komise pro vzdělávání - jsme vděční za proběhlou vzdělávací konferenci “Křtěte”, zvažujeme, zda podobné vzdělávací akce neuspořádat také regionálně. V rámci konference proběhlo představení knihy “Uvěř a dej se pokřtít”, která je nyní dostupná i v našem eshopu. Připravuje se Letní škola BJB 2024 v Litoměřicích v termínu 28.7.-1.8.2024. 

Sbory a kazatelé

 • zabývali jsme se životem jednotlivých sborů, především těch, které hledají kazatele, nebo kde proběhla volba nového kazatele sboru
 • bratr předseda osloví kazatele, kteří jsou ochotní v příštím školním roce navštívit jiný sbor BJB a posloužit zde kázáním a propojí je s těmi, kteří by tuto službu uvítali
 • br. místopředseda Jaroslav Pleva informoval o stavebních úpravách sborového domu v Děčíně a o misijní práci, která zde začíná. VV schválil navýšení stavební půjčky pro sbor o dalších 400.000 Kč z důvodu havarijního stavu oken

Finance

 • tajemník informoval o situaci v Brně, kdy se sboru znovu otevřela možnost koupit objekt pro stanici sboru v Bystrci; sbor nyní prochází rozhovorem o tom, zda by měl o nemovitost zájem a pokud ano, obrátil by se prostřednictvím VV na sbory s žádostí o poskytnutí půjčky formou korespondenčního hlasování
 • VV vedl diskuzi o stavu podpůrného fondu a potřebě dlouhodobě doplnit jeho zdroje; budeme se záležitosti věnovat znovu do konce roku a případně podáme návrh pro SD na změnu způsobu naplňování fondu. Zatím však VV schválil rozhodnutí  o pokračování příspěvku pro zaměstnance sborů a BJB na podporu letních táborů jejich dětí ve výši 2000 Kč
 • VV schválil další pokračování smlouvy s maďarskou baptistickou jednotou o podpoře misijní práce mezi neslyšícími skrze službu bratra Jozsefa Keri, který je zaměstnancem sboru Vysoké Mýto; na jeho mzdu přispívá vysílající maďarská Jednota, čerpá dotaci od VV a část úvazku dorovnává sbor ve Vysokém Mýtě
 • VV schválil pracovní cestu sester Jany Pospíšilová a Vilmy Kobližkové na evropské setkání sester
 • tajemník informoval o nabídce energetického poradenství od Jiřího Arona, která bude rozeslána na sbory

Ostatní

 • připravuje se kniha z historie BJB z období perzekuce církve v době komunistické totality; na podzim připravujeme setkání autorů všech článků pro společný rozhovor o konečné podobě a obsahu knihy
 • plánujeme setkání se slovenskou radou BJB, které se uskuteční v Praze dne dne 18. června; za VV se zúčastní bratři předseda a tajemník
 • do redakční rady Zpravodaje BJB se od září nově zapojí sestra Magda Perecová
 • VV diskutoval další formát a podobu Slov života; na příští rok 2025 připadá poslední rozpis od bratra Milana Kerna a potřebujeme se rozhodnout, jak pokračovat dále. Variantou je překlad zamyšlení ze zahraničí, výběr z minulých ročníků a nebo příprava nového několikaletého cyklu; v rozhovoru budeme pokračovat znovu po prázdninách
 • VV vzal na vědomí informaci tajemníka o procesu ukončení Diakonie BJB a jmenoval sestru Ivetu Procházkovou likvidátorem 

Ekumena a EBF

 • bratr předseda informoval o přípravách akce  „Církev spolu” , která se uskuteční 1. května 2025 v Praze (pořádají církve AC, BJB, CB, KS a Křesťanská misijní společnost); jsou na ni zvaní věřící ze všech církví pro vzájemné povzbuzení, inspiraci a modlitby; více informací bude brzy rozesláno na sbory
 • bratr předseda informoval o své službě na konferenci Československé baptistické konvence v USA a Kanadě, na kterou je pozván společně s manželkou. Na začátku září naopak zástupci Čsl. konvence přijedou do ČR a Slovenska na návštěvu našich Jednot; jsme vděční za pokračující spolupráci a její oživení a podporu, kterou od bratří a sester z Konvence máme

Další jednání VV se uskuteční 1. října 2024

Zpět na hlavní stránku