Informace VV

Informace na sbory z jednání VV dne 15. října 2019

29/10/2019

1. Další směrování BJB

VV se zabýval výzvami, které stojí před BJB, a které bude v nejbližším období nutné řešit. Na základě aktuální situace a potřeb BJB, které vnímáme, chceme vést se sbory společný rozhovor a modlitební zápas za další společné směřování BJB. VV představí na RZS oblasti, které je potřeba začít řešit, a po dalším rozhovoru se sbory pro příští SD navrhne také jednotlivá řešení. Těmto koncepčním otázkám bychom chtěli věnovat první den příštího SD, který bude proto opět svolán jako dvoudenní.

2. Koncepce práce VV

Proběhl rozhovor o budoucí koncepci práce VV. Na RZS budou představeny dvě varianty společné práce v BJB (minimalistická a rozvojová), a to společně s finanční náročností jednotlivých variant. Bude na společném rozhodnutí sborů na příštím SD, pro kterou variantu (případně jejich kombinace) se rozhodnout.

Minimalistická varianta by znamenala od roku 2021 poloviční úvazek předsedy a tajemníka, plný úvazek vedoucí kanceláře/účetní a částečný úvazek (0,1) pro vedoucí odborů mládeže, manželství a rodiny, misie a předsedkyni odboru sester. Rozvojová varianta počítá s plnými úvazky předsedy a tajemníka, plným úvazkem vedoucí kanceláře/účetní a částečnými úvazky (0,5) pro vedoucí odboru mládeže, manželství a rodiny, misie a pracovníka pro oblast vzdělávání a částečným úvazkem (0,1) pro předsedkyni odboru sester.

3. Konference Sto let spolu

Br. tajemník informoval o přípravách tohoto setkání. Jsme vděčni všem, kteří se na nich podíleli, a těšíme se na tuto společnou slavnost. Děkujeme také místnímu sboru a jeho dobrovolníkům za ochotu se velkou měrou podílet na přípravách i samotné akci.

Podle technických možností na místě bude nedělní bohoslužba přenášena online. Odkaz najdete na fcb BJB a stránkách www.stoletspolu.cz.

4. Škola Dorkas

Br. tajemník informoval o zapsání převodu práv zřizovatele školy Dorkas v rejstříku MŠMT na školu Prigo a to k 1.1.2020 podle smlouvy. Prodej budovy je připraven na termín 30. - 31. 10. 2019 a proběhne formou elektronické aukce. O výsledku aukce bude pak informována RZS.

VV jednal také o vybavení školy, které je nyní v majetku BJB, a které bude po RZS nabídnuto sborům k odkoupení za odhadní cenu. V případě, že nebude ze strany sborů zájem, bude vybavení pak prodáno během prosince dalším zájemcům. Seznam majetku bude zaslán na sbory po RZS.

5. Ostatní

VV diskutoval na základě konceptu připraveného tajemníkem o možnosti přidruženého členství sborů, které mají zájem o členství v BJB, ale nemohou z různých důvodů zcela naplnit požadavky, a to především vzájemnou komunikaci (neznalost jazyka). VV místo této formy doporučuje pouze uzavřít dohodu o vzájemné spolupráci a těmto sborům udělit po rozhodnutí SD statut pozorovatele.

VV projednal otázky týkající se sboru Praha 4, které vzešly z minulého jednání se zástupci tohoto sboru. VV bude i nadále vyplácet finanční podporu vdovám po kazatelích z tohoto sboru, jejich nárok vznikl službou jejich manžela v BJB a jejich případné ukončení členství sboru v BJB tedy v tomto nehraje žádnou roli. Jedná se o závazek BJB, a proto VV nepředpokládá uzavření dohody s SBS na společném financování této podpory. Kazatelům v důchodu ze sborů, které odejdou z BJB, však nebude příspěvek ze strany BJB vyplácen. Tato situace není přímo v pravidlech podpůrného fondu řešena, proto bude v případě takové žádosti záležet na rozhodnutí VV. Současný VV tento postup doporučuje i do budoucna ve smyslu dalších sborů, které z BJB odcházejí nebo případně odejdou. Přístup do archivu BJB bude i nadále možný po dohodě, VV nebude v této oblasti uzavírat žádnou speciální dohodu s SBS. Pokud se týká příspěvků do Rozsévače, zde bude záležet plně na rozhodnutí redakční rady, do které ani nyní VV nijak nezasahuje. VV dále probíral žádost sboru Praha 4 o odpuštění příspěvků za rok 2019. Takové rozhodnutí však nepřísluší VV a sbor musí tuto žádost adresovat nejbližšímu SD.

6. Příprava RZS v Brně

VV se zabýval přípravou jednání VV dle rozeslaného svolání na sbory. Na setkání se budeme především věnovat koncepčním otázkám BJB.

7. Finance

- VV schválil příspěvek kazatelům v důchodu a vdovám po kazatelích 7806 Kč (25% z průměrné mzdy v předchozím roce). Jde o maximální výši podle dohodnutých pravidel. Dále pak příspěvek 10.000 Kč všem kazatelům a misijním pracovníkům z podpůrného fondu.

- VV schválil žádost o prodloužení částečných úvazků sborů BJB Vysoké Mýto a Uherské Hradiště.

- VV schválil na žádost odboru sester vydání knihy Milovaná, a to z literárního fondu BJB. Ostatní žádosti odboru sester budou projednány na dalším jednání VV. Odbor sester také prostřednictvím VV dává sborům návrh na schválení úvazku 0,1 pro budoucí předsedkyni tohoto odboru, a to společně s dalšími úvazky v rámci kanceláře VV BJB od roku 2021.

- VV schválil odměny pro pracovníky kanceláře - sestru Ivetu Procházkovou a bratra Jordana Hallera ve výši jedné měsíční mzdy a poměrnou část pro bratra Marka Žitného (podle počtu odpracovaných měsíců v roce 2019)

8. Ekumena

VV jmenoval delegáty pro příští VS ERC, které se uskuteční dne 26. listopadu 2019 - jsou jimi br. Jackanič, Coufal a s. Procházková.

Příští jednání VV se uskuteční dne 3. prosince 2019

Informace z kanceláře VV

Vzhledem k plánovanému odchodu sestry Procházkové na rodičovskou dovolenou (z důvodu pěstounské péče) hledá kancelář VV zájemce o administrativní výpomoc formou částečného úvazku. Z tohoto důvodu také rušíme možnost využití hostovského pokoje kanceláře pro přespání v Praze. Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat tajemníka, přesný datum nástupu na rodičovskou zatím nebyl stanoven.

Další aktuality