Informace VV

Informace z jednání VV BJB dne 10. září 2019

19/9/2019

Situace na sborech

Br. tajemník informoval VV ohledně situace ve sborech, které se rozhodují o odchodu z BJB, ale zatím tento krok formálně neučinily. Sbor v Kroměříži nyní dokončuje účetní likvidaci sborového majetku, a po tomto kroku požádá o ukončení existence sboru v rámci BJB. Sbor v Lovosicích podle dostupných informací o ukončení členství zatím stále nehlasoval a sbor v Jablonci se rozhodl pro vytvoření nového církevního společenství a do doby registrace zatím zůstává členem BJB.

Návštěvy na sborech

Br. předseda informoval o svých návštěvách sborů Praha - XXI. století, sboru v Aši (při 70. výročí), sboru v Litoměřicích (při 30. výročí). Také o návštěvě sboru na Sv. Heleně, který měl možnost navštívit během léta společně s bratrem Markem Žitným. Dále pak o své službě ve sboru Myanmarského křesťanského společenství, kde uvedl do služby nového kazatele br. Reinsana Shikhuna, a také o službě ve sboru čjinských křesťanů při příležitosti 10. výročí tohoto společenství. Dále pak plánuje návštěvu a službu ve sborech v Teplicích, Olomouci a  ve Zlíně. Ostatní členové VV se sdíleli také ze svých návštěv na dalších sborech a budeme rádi za další pozvání ke službě a rozhovoru o situaci sborů. Br. tajemník navštívil sbory v Žatci a Vsetíně a plánuje návštěvy sborů Příbor, Litoměřice a Olomouc., br. místopředseda pak službu ve sboru BJB Děčín.

Konference 100 let spolu

VV jednal na základě informací od br. tajemníka o přípravách konference, plánovaném setkání s litoměřickým sborem i přípravách samotného programu. Prosíme účastníky ze sborů, aby se v případě zájmu o stravování nebo ubytování registrovali nejpozději do konce září na webové stránce www.stoletspolu.cz. Prosíme kazatele sborů o pomoc s registrací starších členů (registrační formulář umožňuje i hromadnou přihlášku) a případnou organizaci dopravy do Litoměřic.

VV také vyhlásil výtvarnou soutěž s názvem „Můj sbor“, do které se mohou přihlásit všechny děti a mládežníci do 18 let. Na každého účastníka čeká drobná odměna, vítězové v jednotlivých kategoriích si pak mohou sami vybrat odměnu z nabídky Gimel.cz podle výše výhry.

Odbory a komise

VV dále jednal o návrhu historické komise na odložení vydání knihy Historie BJB, která měla být vydána k termínu konference- Po domluvě jsme se však rozhodli se o toto vydání pokusit v původním termínu. VV pověřil tajemníka, aby se ve spolupráci se zástupci komise o to společně pokusili.

Sestra Švehlová informovala o nově objevených dokumentech v rámci Národního archivu ČR, které jsou přístupné veřejnosti i badatelům. Jedná se cca od 90 krabic dokumentů a svázaných knih spojených s historií BJB. Br. tajemník do konce roku tyto archivy společně se sestrou navštíví a navrhne možnost využití pro archivaci historických dokumentů BJB. Bude nutná také aktualizace smlouvy Národního archivu ČR s BJB, protože poslední verze je ze šedesátých let minulého století. VV  také poté rozhodne o uložení historických materiálů, které jsou v současné době umístěny v kanceláři VV. VV dále hovořil o doporučeních pro práci historické komise po vydání připravované knihy, rozhodl se však tento další rozhovor vést až po dokončení aktuálních úkolů. Za jednu z důležitých oblastí považuje metodickou podporu a povzbuzení pro vedení sborových kronik a archivů, které nejlépe odráží život našich sborů při zpětném pohledu.

Br. předseda informoval o přípravách nového kurzu Kázání a vyučování, který proběhne v rámci programu Vzdělávání na cestu. Stejně tak br. Pavel Novosad informoval o kurzu Misie a evangelizace, který je připravován misijním odborem. Oba kurzy jsou naplněné a jsme vděční za bratry a sestry, kteří se rozhodli tento rok věnovat rozvoji svých obdarování v některé z těchto oblastí.

Na návrh Odboru pro manželství a rodinu podpořil VV prohlášení Aliance pro rodinu, jehož plný text najdete na této adrese - https://alipro.cz/den-pro-rodinu/prohlaseni/. Jedná se o prohlášení na podporu definice manželství jako svazku muže a ženy.

Bratr předseda také informoval o připravovaném setkání Odboru mládeže, které proběhne tento víkend v Praze, a na kterém bude zvolena nová rada Odboru mládeže.

Br. tajemník informoval VV o připravovaném setkání vedoucích odborů BJB, které proběhne 17. 9. v kanceláři BJB. Rádi bychom nově využili každý rok této možnosti hovořit o prioritách a plánech jednotlivých odborů a společně připravit plán akcí BJB na příští rok.

Ostatní

VV vedl rozhovor o členství pražského korejského baptistického sboru v BJB, br. tajemník informoval o svém setkání se zástupci sboru, který se nám prezentoval na minulé RZS, a který se rozhodl formálně požádat o členství v BJB. Sbor má zájem se znovu představit na RZS v Brně a vysvětlit svůj zájem o členství v BJB. Br. tajemník vysvětlil zástupcům sboru důvody, proč VV zatím jejich členství nedoporučuje, sbor má však přesto zájem o vstup a spolupráci s ostatními sbory.

V této souvislosti VV hovořil o možnosti zavést do našich řádů „přidružené členství“ pro baptistické sbory z jiných národností, které zatím nejsou schopny komunikovat a jednat v českém jazyce. Toto „přidružené členství“ by jim umožnilo začlenění do BJB, ale nedávalo by jim zatím možnost plnoprávného členství a hlasování na SD. Br. tajemník připraví koncept formy tohoto členství na příští VV a na RZS bude o tomto podnětu veden rozhovor.

VV se zabýval hodnocením minulého kazatelského kurzu, jsme vděčni manželům Pavlovi a Daně Hanesovým za jejich účast a bratrovi za jeho službu výkladu Písma. Pro příští rok začínáme připravovat kurz na téma „Revitalizace sboru“, který by se měl uskutečnit v termínu 2. - 4. června. Místo bude ještě upřesněno. Přednášejícím bude br. Pavel Plchot z CB.

Br. tajemník informoval o jednáních o převodu zřizovacího práva školy Dorkas. Byly podepsány nové dodatky původní smlouvy a stále se usiluje o převod k 31. 12. letošního roku. Prodej budovy formou elektronické aukce se posouvá na konec října, realitní kancelář jedná s několika zájemci o koupi.

VV dále hovořil o další koncepci své práce na příští volební období a rozhodl se sejít jen nad tímto tématem ještě 15. října před RZS. VV pověřil tajemníka, aby připravil finanční odhady nákladů ve dvou variantách fungování VV (minimální a základní) a koncept společné práce BJB. Spolu s otázkou úvazků se na tomto setkání také budeme věnovat oblasti vzdělávání a potřebě nových pracovníků v rámci BJB, mj. na základě ankety, kterou sbory vyplnily v letošním roce.

VV se zabýval také otázkou Zpravodaje BJB, redakční rada (br. Coufal, Jackanič, Poloha) vítají podněty ze sborů i od ostatních členů VV.

Ekumena

Br. tajemník požádal o schválení br. Karla Kučery jako zástupce BJB ve VDP (Vězeňská duchovenská péče) a o žádosti VDP o úhradu členských příspěvků za členy z řad pracovníků BJB (bratři K. Kučera a D. Stehlík - obou jsou aktivními členy VDP). VV souhlasí s tímto zastupováním i úhradou příspěvků.

Bratři tajemník s předsedou pojedou v termínu 25. - 28. září na koncil EBF do města Glasgow ve Skotsku.

Br. předseda informoval o nabídce br. Stephena Folkera (misijního pracovníka IMB, který spolupracuje s brněnským sborem), na využití br. Gordona Forta z USA (IMB) jako řečníka pro vzdělávací konferenci BJB. Br. Coufal zjistí do příštího setkání VV jeho časové možnosti a konkrétní témata.

Br. tajemník informoval o přípravách ekumenické akce Modlitba za domov. V rámci příprav letos podala BJB jménem ERC žádost o grant na Ministerstvo kultury na financování této akce. Členské církve ERC se v podání této žádosti po domluvě každý rok střídají.

Sestra Švehlová informovala o akci odhalení pamětní desky bratra faráře Jana Jelínka a jeho manželky Anny, rozené Blažkové, a následné ekumenické bohoslužbě za účasti zástupců ČCE, Československé husitské, Evangelické reformované (Polsko), spolku Exulant a zástupce senátu, kde sestra zastupovala BJB. V době II. světové války byl Jan Jelínek evangelickým farářem v české obci Kupičov na Volyni. Obcí se prohnala několikrát fronta a probíhala zde i občanská nacionalistická válka. Manželé Jelínkovi poskytovali pomoc, azyl, úkryt všem pronásledovaným bez ohledu na jejich národnost nebo náboženskou příslušnost. Proto byl v „Sadu spravedlivých“ ve Varšavě v roce 2017 Janu Jelínkovi vysazen strom a odhalena pamětní deska. Po válce se manželé Jelínkovi přestěhovali do vesničky Oráčov, kde Jan působil opět jako evangelický farář. Protože sloužil jako evangelický farář, byla pamětní deska odhalena na evangelickém kostele. A protože pomáhal potřebným bez ohledu na jejich náboženskou příslušnost, proběhla při této příležitosti i ekumenická bohoslužba.

Finance

VV souhlasil s žádostí Odboru sester o vydání studijního materiálu pro setkání sesterských kroužků, náklady budou hrazené z literárního fondu.

VV také schválil žádost o slevu na pracovní telefon pro br. Petra Coufala jako správce webového portálu BJB.CZ. Za tuto službu i novou podobu stránek BJB bratrovi děkujeme.

Bratr Pavel Novosad předběžně informoval o své pracovní cestě v rámci misijního odboru na rok 2020, podrobnosti budou upřesněny začátkem roku.  

____________________________

Od 16 hodin proběhlo jednání VV se staršovstvem sboru BJB Praha 4 ohledně naplnění rozhodnutí SD z letošního roku o vyloučení sboru z BJB.

Na jednání zazněl dotaz sboru, zda by byla možná varianta, aby se nástupnickou organizací sboru při likvidaci stal nově zřízený Baptistický sbor Na Topolce. Výkonný výbor se této variantě nebrání, pokud je legislativně možná, zástupci sboru tedy prověří tuto variantu s právníky a odhadem do 14 dní zašlou jejich stanovisko. Na jeho základě bude iniciováno společné jednání s Ministerstvem kultury, aby byl společně domluven správný postup při ukončování členství sboru v BJB formou s likvidací, tak jak má o to sbor zájem.

Sbor dále navrhnul, že vzhledem ke společné minulosti, je připraven i po vyloučení z BJB nadále přispívat do podpůrného fondu BJB, aby bylo zajištěno, že závazek BJB přispívat kazatelům v důchodu a vdovám po kazatelích (Pravidla fondovního hospodaření, bod 2. 5.), bude i nadále realizován ve stejné míře. Byl také vznesen dotaz na možnost přístupu do archivu BJB, možnost publikovat články v Rozsévači a na spolupráci v rámci historických komisí. Sbor také navrhuje nepožadovat ze strany BJB po sboru část příspěvků za letošní rok s poukazem na náročnost letošních jednání. VV na tyto otázky odpoví po příštím jednání.

Ze strany VV byl vznesen dotaz na možnost pokračování nájmu ve stávajících prostorách sborového domu, VV nemá nyní jinou možnost, kam se přestěhovat, zjišťuje nyní jen dostupné prostory v rámci vinohradského sboru. Staršovstvo sboru Praha 4 je této možnosti zachování současného stavu nakloněno, probere ji však s celým sborem.

Příští jednání VV se uskuteční dne 15. října 2019 od 10.00 hodin

Další aktuality