Informace VV

Informace z jednání VV BJB dne 12. května 2020

25/5/2020

Aktuálně v kanceláři BJB

Proběhl rozhovor se sestrou Ivetou Procházkovou, která by v příštích týdnech měla odejít na plánovanou rodičovskou dovolenou z důvodu převzetí dítěte do pěstounské péče. Postupně by její práci měla přebírat sestra Asui Siakhelová, která by od září nastoupila také na částečný úvazek. O podrobnostech změn v kanceláři budeme sbory v nejbližší době informovat.

1. Příprava SD

VV připravuje letošní Sjezd delegátů v novém termínu 7. listopadu v Brně. Sborová shromáždění ohledně podávání návrhů mohou proběhnout do 27. září, materiály k projednání a hlasování budou na sbory zaslány po 7. říjnu.

Návrhy VV budou na sbory rozeslány na začátku září a povede se k nim diskuze také na kurzu kazatelů. VV hovořil také o přípravách voleb nového VV, které by měly proběhnout v dubnu příštího roku. Na listopadovém SD bude zvolena nová nominační komise a sjezd by měl také schválit výjimku z volebního řádu a zkrátit tak dobu příprav voleb z důvodu posunutí termínu toho letošního SD.

Tajemník také informoval o jednání s finanční komisí BJB a shodě v tom, aby v příštím roce došlo k přeměně této komise na Finanční a hospodářskou radu (FHR), která již existuje v našem organizačním řádu. Současná finanční komise byla v minulosti pověřena jednorázovým úkolem sestavení mzdového předpisu a dlouhodobým úkolem přípravy rozpočtů kanceláře VV BJB, její faktická část práce se však kryje s FHR a je třeba tuto duplicitu vyřešit. V rámci transformace by také došlo k nové volbě členů této komise, s čímž současní členové souhlasí.

2. Organizace a finance

Tajemník informoval o přepočtu hospodaření za loňský kalendářní rok vzhledem k prodeji Dorkas. Podrobnosti budou uvedené ve sjezdových materiálech a to včetně návrhu VV na rozdělení hospodářského výsledku.

VV hovořil o dalším výhledu hospodaření BJB a pro SD doporučí, aby došlo k postupnému ročnímu zvyšování příspěvku členů o 20% na konečnou částku 1200 Kč ročně (100 Kč měsíčně) s tím, že by zároveň došlo k rozvoji vlastní ekonomické činnosti (pronájem nemovitostí).

VV schválil i pro tento rok finanční podporu pro účast dětí zaměstnanců sborů BJB a kanceláře VV na letních táborech a to ve výši 2000 Kč na dítě a rok. Příspěvek se vyplácí pro děti mladší 18 let. Své žádosti mohou posílat kazatelé a misijní pracovníci průběžně na email info@baptist.cz.

VV pak dále schválil podporu pro první pracovní úvazek misijního pracovníka pro sbor neslyšících od 1. května a pro sbor Praha - Církev XXI. století na třetí úvazek pro kazatele na praxi s omezením na 1 rok. Termín nástupu bude určen podle situace.

VV se také zabýval žádostí sboru neslyšících o změnu svého názvu, který by v sobě již neobsahoval název města. Vzhledem k tomu, že se jedná o výjimku z řádů BJB, rozhodne o této možnosti SD.

Tajemník poskytl přehled pomoci z krizového fondu sborům a dalším organizacím, a to především formou nabídky dezinfekce. Této možnosti využilo 25 sborů, komise krizového fondu pak rozhodla o daru dalších 250 litrů Slezské diakonii a Pražskému evangelickému středisku pomoci, samostatně jsme pak rozvezli dalších 250 litrů na další potřebná místa. Celkově byla objednáno cca 1600 litrů za 150.000 Kč.

VV dále rozhodl na základě dalších žádostí ze zahraničí o finanční pomoci ve výši 3000 euro tureckým baptistům na nákup potravinových balíčků do uprchlických táborů, ve výši 2000 euro pro službu mezi uprchlíky v Řecku baptistická organizace All4Aid (all4aid.org) a 2000 euro na službu mezi uprchlíky v Libanonu, kterou organizují libanonští baptisté (merathlebanon.org). Od těchto organizací si vyžádáme zprávu o naložení s těmito prostředky a případně zvážíme možnost vyhlášení větší sbírky mezi sbory.

3. Sbory

Bratr předseda informoval o online setkáních s kazateli ze všech regionů, v rámci kterých došlo k rozhovorům o současné situaci na sborech, vzájemné výměně zkušeností a nabídce pomoci a konzultace situací jednotlivých sborů. Ještě do konce školního roku uvažujeme nad jedním online setkáním pro všechny kazatele sborů.

4. Odbory, Dorkas a vzdělávání v BJB

Hostem jednání VV byl bratr Jordan Haller, který informoval o činnosti Odboru mládeže, plánovaných akcích, a také jsme hovořili o tom, jak bylo možné využít současného mimořádného stavu pro společné akce v rámci Odboru mládeže.

Br. Jordan představil přípravu na letošní konferenci mládeže, kterou připravuje sbor ve Vikýřovicích a bude se konat v Šumperku. VV souhlasí s navrženými hlavními řečníky, témata a jména pro semináře budou ještě upřesněna.

Odbor mládeže připravuje také letní akci s názvem KEMPERENCE, která se uskuteční 23. - 29. 8. 2020 v Černé Hoře. Počítá se s kapacitou cca 80 účastníků starších 15 let. Podrobnosti a přihlášku najdete na www.mladej.net

Bratr Pavel Novosad informoval o odložení posledního setkání v rámci misijního kurzu Vzdělávání na cestě, o náhradě nebo případném přesunutí na příští rok se bude jednat rada MO radit v příštím týdnu.

Br. předseda informoval o odložení setkání kurzu Příprava kázání a vyučování v rámci Vzdělávání na cestě s tím, že dále bude komunikovat se studenty ohledně jejich domácích zadání.

Br. předseda dále informoval o přípravách nového kurzu Služba staršovstva v rámci Vzdělávání na cestě. Podrobnosti budou zaslány na sbory do konce května.

5. Ostatní

VV se zabýval přípravou kurzu kazatelů, který byl přesunut na 15. - 17. září, a který se uskuteční opět v centru Immanuel. Program zůstává stejný se zaměřením na obnovu sborů (br. Pavel Plchot z CB) a studijní téma Rozvody v Písmu. Budeme se také věnovat reflexi současné situace, tomu, jak ovlivnila sbory, a co se z ní můžeme naučit. Ve středu večer bude také příležitost hovořit o dalším směřování BJB a o návrzích na SD. Přihlášky na kurz společně s programem budou na sbory rozeslány v červnu.

VV odsouhlasil vydání knihy Historie BJB v předběžném počtu 500 ks. Cena bude stanovena po jednání s tiskárnou, vydání očekáváme do konce června.

Bratr předseda informoval o online setkání se zástupci EBF, kde jsme se mohli sdílet o situacích v našich zemích a vzájemně se za sebe modlit. Dále se pak zúčastnil online setkání se zástupci Jednot ze střední a východní Evropy pod názvem Acts 1:8 (Maďarsko, Polsko, Slovensko, Srbsko, Česko, Ukrajina /pozváno - Rumunsko, Bělorusko).

Tajemník a předseda se zúčastnili online kulatého stolu Evangelikálního teologického semináře o nově připravovaném vzdělávacím programu a budou se za BJB účastnit na přípravě nového studijního programu ETS.

VV projednal podnět ze slovenské BJB o další budoucnosti časopisu Rozsévač, navrhujeme na podzim uskuteční osobní setkání s Radou BJB v Bratislavě.

Br. tajemník informoval o ukončení zastupování BJB v České biblické společnosti bratrem Milošem Matysem. Případní zájemci o tuto službou mohou kontaktovat tajemníka ohledně dalších podrobností.

Další jednání VV se uskuteční ve středu 2. září 2020

Jan Jackanič

tajemník VV BJB

Další aktuality