Informace VV

Informace z jednání VV BJB dne 3. prosince 2019

19/12/2019

Bratr tajemník v rámci modlitebního úvodu informoval členy VV, že v příštím období již nebude kandidovat. Rozhodl se tak z důvodu náročnosti posledního období, ale také kvůli nezájmu o společnou práci, který v poslední době v BJB vnímá. Podle svých možností chce pomoci s hledáním svého nástupce. 

1. Odbor mládeže Na setkání VV byl k rozhovoru pozván Jordan Haller. Mluvil o prvním setkání nové rady Odboru mládeže, ze které má radost, a vnímá nové nadšení této rady pro službu mladým lidem v BJB. Informoval VV o přípravách konference mládeže, která by měla být příští rok ve Vikýřovicích v termínu 30. 10. - 1. 11. a má se zaměřit na téma Evangelium a svět. Uvažuje se o názvu „Tady a teď“. Rada Odboru mládeže společně s vikýřovickým sborem zvažuje o oslovení několika hlavních řečníků, v případě zahraničního hosta souhlasí VV s příspěvkem 10.000 Kč na jeho cestovné a letenky. Bratr dále informoval o přípravách letního mládežnického tábora, který se uskuteční v termínu 23. - 29. 8. 2020 v areálu WOL v Černé Hoře. Předběžná kapacita je cca 80 - 90 účastníků. VV souhlasí s finanční podporou 10.000 Kč, aby byl tábor finančně dostupný. Setkání vedoucích mládeží Kompas se bude konat opět v září v termínu 18. - 20. 9. 2020, místa a termíny regionálních setkání mládeže budou upřesněna. VV dále odsouhlasil pracovní cestu br. Hallera na konferenci EBF pro pracovníky s mládeží do Estonska, společné s ním možná pojedou další dva členové rady Odboru mládeže, kteří by si sami hradili letenky, poplatek byl zaplacen z fondu mládeže. 

2. Konference 100 let spolu VV je vděčný za proběhlou konferenci v Litoměřicích, děkujeme všem organizátorům, a především litoměřickému sboru, kterému bratr předseda pošle děkovný dopis. Jsme rádi, že jsme mohli spolu se slovenskou Jednotou vzpomenout na naši historii a připomenout si Boží milost, která nás doprovázela na jeho díle. Jsme vděčni za službu JASu i dalších hudebních skupin, mezigenerační propojení a výhled pro obě Jednoty do budoucnosti. Tajemník informoval o vyúčtování konference, celkové náklady byly 713.000 Kč, příjmy pak 444.000 Kč. Rozdíl bude hrazen z rozpočtu kanceláře podle schváleného rozpočtu, zároveň jsme přijali nabídku slovenské BJB, která se chce také dodatečně podílet na nákladech akce. 

3. Hodnocení RZS 

VV hodnotil RZS, na které zazněly informace ohledně budoucí vize BJB, možností vzdělávání a financování společné práce. Vnímáme jako VV, že rozhovor není především o financích, ale o důvodech pro společnou práci a konkrétních projektech. VV proto zašle do konce ledna na sbory své podněty a svolá tři setkání v regionech, kde bude příležitost diskutovat o návrzích a modlit se za rozhodování SD. Termíny setkání budou 16. února (západní Čechy), 23. února (Praha) a 1. března (Morava) vždy od 15 do 17 hodin, konkrétní místa budou upřesněna po domluvě se sbory. Tajemník informoval o komunikaci s korejským sborem, který se představil na RZS, a který plánuje podat na příští SD žádost o členství v BJB. V lednu se setkají a proberou formální náležitosti této žádosti. 

4. Rozvoj další práce BJB Výkonný výbor vedl rozhovor o vizi pro BJB. V rozhovoru bude pokračovat na dvoudenním setkání v lednu 2020 a podněty zašle sborům do konce ledna, aby na ně bylo možné reagovat do dubnového SD, který bude opět dvoudenní. Jeho první část bychom chtěli věnovat právě tomuto rozhovoru o další podobě BJB. 

5. Škola Dorkas Tajemník informoval o aktuální situaci. Chystá se podpis kupní smlouvy a řeší se otázky odprodeje majetku a knihovny. Předseda vybral knihy, které budou zachovány pro potřeby BJB, provizorní knihovna vznikne v hostovském pokoji v rámci kanceláře VV. VV souhlasí s darováním zbytkové literatury Jednotě bratrské (knihy se sociální tématikou) a části teologické literatury do VOŠMaT v Kolíně (Apoštolské církvi). Ostatní vybavení bude darováno metodistické diakonii, případně dalším zájemcům. Použitelné vybavení se budeme snažit dále prodat sborům nebo jednotlivcům, kteří mají zájem. VV také vyslovil souhlas s prodejem služebního bytu v Olomouci řediteli ​školy, Petrovi Hlaváčkovi,​ za tržní odhadní cenu, samotný prodej musí ale schválit SD. Zaměstnanci VOŠ Dorkas ukončí svůj pracovní poměr k 31. 12. 2019, tajemník školy br. ​Jaroslav​ Pípal bude pokračovat v administrativní práci v průběhu ledna a zajistí převod na nového zřizovatele (mzdy, vyúčtování dotací, atd.). Tajemník dále informoval o jednání s daňovým poradcem, při prodeji je nutné počítat s odpisem pořizovací ceny, provizí aukční agentuře, daní z příjmu a dalšími náklady. Vyšší hospodářský výsledek dává také možnost odepsání finančního majetku (smlouva dřívějšího VV na využití Bělé pod Bezdězem). Z výsledného hospodářského výsledku ​bude​ možné podle předchozího rozhodnutí SD převést 10% pro účely misijního fondu. Br. Novosad prohovoří s misijním odborem možnosti využití těchto prostředků (především na účely zakládání nových sborů) a seznámí nás s nimi na příštím jednání VV. Do SD by 

pak mělo proběhnout setkání s celým misijním odborem za účelem přípravy společného návrhu pro SD. 

6. Finance Tajemník navrhuje možnost využití získaných financí z prodeje Dorkas pro zakoupení nájemních bytů v Praze, příjem z nájmů by pak mohl sloužit pro financování práce BJB, a v případě nového vzdělávacího projektu by mohlo dojít k jejich zhodnocení a prodeji. Konkrétní návrh připraví pro VV a SD ve spolupráci s finanční komisí. Tajemník dále informoval o žádosti EBF na připojení se ke sbírkám na Ukrajinu a Sýrii, v tomto roce jsme se rozhodli se nezapojovat a reagovat případně příště na konkrétní potřeby v obou zemích. 

7. Sbory Tajemník informoval o dopise ze sboru Praha 4 s návrhy ohledně změny nájemní smlouvy kanceláře Výkonného výboru, VV souhlasí s variantou č. 2, tedy zkrácení doby nájmu na 5 let (do konce roku 2024), navýšení ceny (110,- Kč/m2) + inflace, ale zachování pronájmu všech místností. Tajemník dále informoval o písemné odpovědi sboru Praha 4 ve věci ukončení členství v BJB. Sbor souhlasí s formou s likvidací, jako likvidátora určil Lydii Kucovou. Tajemník podle toho zařídí další potřebné kroky na Ministerstvu kultury. Dále informoval o podobné žádosti ze sboru Kroměříž, ta má však formální nedostatky a není možné ji naplnit s ohledem na postup ministerstva. Tajemník se pokusí najít další cestu, jak v této záležitosti postupovat a obrátí se na MK s žádosti o doporučení, jak situaci řešit. VV dále diskutoval otázku možnosti omezení sborů nakládat se svým majetkem poté, co se rozhodnou vystoupit z BJB. Naše dokumenty toto neumožňují, pouze ukládají povinnost sboru vrátit prostředky ve výši, v jaké je dostali na začátku své činnosti od BJB. Tento postup je však problematický, protože se většinou jedná o investice desítky let staré, které již nejsou v naší současné evidenci. 

Br. předseda informoval o setkání s vedoucími rusky mluvících sborů a stanic, kterého se zúčastnil v Plzni společně s tajemníkem. Oba se snažili vést bratry ke vzájemnému rozhovoru a vyjasnění si vzájemných vztahů a zodpovědností. Na setkání bylo řečeno, že již není třeba koordinační služba br. Gennadije Gavrilova. Stále je nevyjasněná situace ohledně kazatele Lva Schultse, který je kazatelem ECM a zároveň fakticky vede plzeňský sbor BJB (který ho k této službě pověřil). Předseda je pozván k návštěvě tohoto sboru, kde bude o této záležitosti hovořit. Situaci vnímáme jako nestandardní, je potřeba mít další řešení. Br. předseda také informoval o žádosti karlovarské stanice tohoto sboru 

ohledně osamostatnění se, tajemník se s nimi spojí před SD a vyžádá si doplnění této žádosti o informaci ohledně volby br. Tarasenka za kazatele sboru. Br. tajemník informoval o své návštěvě sborů Příbor a Šumperk, br. předseda pak o návštěvě Olomouce a Zlína a plánované návštěvě sboru Uherské Hradiště (15.12.) a Plzeň - Agape (9.2.). Br. předseda informoval o rozhovorech se skupinou neslyšících a možné podpoře jejich služby ze strany IMB (manželé Sauterovi). Společně s tajemníkem předloží návrh na zřízení fondu na podporu této služby. 

8. Komise, odbory Plánuje se další setkání Vzdělávání na cestě. Kurz misie a evangelizace proběhne 17. - 19. 1. 2020 ve Vysokém Mýtě (zúčastní se v pátek předseda a tajemník) a proběhne kurz příprava kázání a vyučování 18.1. v Praze (zúčastní se předseda a místopředseda). Předseda a tajemník se zúčastní v lednu setkání s vedením AC a ETS, cílem je předávání zkušeností v oblasti vzdělávání. Br. předseda navrhuje obnovit práci komise pro vzdělávání (dosud Pavel Coufal, Petr Coufal, Eva Titěrová+ , Petr Hlaváček - končí) a přizvat br. Miroslava Čížka, který je ochoten o tom uvažovat. Tajemník informoval o komplikacích s vydáváním knihy Historie BJB, přicházejí další požadavky ohledně doplnění jednotlivých kapitol a rozšíření vedlejšího rozsahu knihy. VV proto rozhodl pozastavit vydání této knihy a svolat k tomu pracovní schůzku těch, kterých se to týká. Br. předseda se spojí s br. M. Kernem, požádá ho o přečtení již hotových kapitol a možnost jejich případné úpravy či doplnění. S. Švehlová informovala VV ohledně možnosti uložení archivních materiálů do Národního archivu; vzhledem k nejistotě ohledně kanceláří a současného archivu toto řešení zatím odkládáme. Ses. Švehlová bude informovat Národní archiv o rozhodnutí VV. Br. tajemník informoval o modlitebním kalendáři BJB na příští rok. Zůstávají zachovány modlitební podněty za lovosický a jablonecký sbor, které zatím o vystoupení z BJB nepožádaly. Tajemník informoval o dopisu s podněty z Odboru sester, který bude projednán příště. 

9. Ekumena Tajemník s předsedou informovali o jednání Valného shromáždění Ekumenické rady církví 26. 11. Novým předsedou ERC byl zvolen bratr Daniel Ženatý (ČCE), prvním místopředsedou Petr Raus (CB), druhým místopředsedou Marián Čop (ECAV) a náhradníkem Tomáš Tyrlík (SCEAV). Podrobnou zprávu z jednání 

najdete zde: http://ekumenickarada.cz/in/3109/ekumenicka_rada_cirkvi_k_aktualnim_spolecenskym_ otazkam#.Xeof4JNKjIU Na novoroční ekumenické bohoslužbě zastoupí BJB br. tajemník, bude se konat v ŘKC v Praze. 

Příští jednání VV bude dvoudenní a proběhne 8. - 9. ledna 2020. 

Informace z kanceláře VV 

● Prosíme sbory o úhradu faktur za Slova života 2020, pokud jste ji ještě neuhradili. Prosíme také o zaslání sbírek ke Dni modliteb baptistických žen v co nejbližším termínu. 

● Připomínáme sborům zaslání příspěvků na kancelář VV a fondy BJB za rok 2019 nejpozději 31.12.2019. Při platbě si zkontrolujte, jestli jste je (nebo jejich část) už letos nezaplatili. 

● Na začátku ledna budeme rozesílat faktury na předplatné časopisu Rozsévač 2020. Jako každý rok budete i v roce 2020 k objednávkám časopisu Rozsévač dostávat jedno číslo zdarma na misijní účely. 

Jan Jackanič, tajemník VV BJB 


Další aktuality