Informace VV

Informace z jednání  VV BJB dne 30. září 2020

14/10/2020

Příprava Sjezdu delegátů

VV se zabýval přípravou nadcházejícího Sjezdu a otázkou, zda je možné konat sjezd delegátů BJB elektronicky. V současné době nám to naše řády neumožňují, resp. umožňují nám konání SD pouze prezenční formou, při které je možné společně vést rozhovory nad návrhy, podávat pozměňující návrhy a společně hledat řešení. To online platforma plně neumožňuje.

VV po jednání rozhodl, že ponechá současný termín konání SD 7. 11. v Brně v naději, že se bude moci konat (a že nebudou stanovena omezení pro tato sejití). Pokud by z důvodu epidemických omezení nebylo možné SD uskutečnit v tomto termínu, předseda ho svolá v náhradním termínu 5. prosince v Brně. Pokud by ani toto nebylo možné, nebude se SD v roce 2020 konat. VV si pouze vyžádá písemné vyjádření k otázkám, které je nutné rozhodnout. Ostatní návrhy k SD mohou počkat na řádné projednání na SD v roce 2021. (aktualizováno: listopadový termín je zrušen, nyní je SD svolán na prosincový termín)

VV také rozhodl, že předloží SD k projednání doplněk Organizačního řádu o bod týkající se elektronického hlasování delegátů sborů BJB. Ten by nám pomohl řešit případná naléhavá rozhodnutí bez nutnosti scházet se. Pro tento způsob rozhodování však bude nutný souhlas dvou třetin všech sborů (jedná se o úpravu, resp. doplněk našich dokumentů).

VV konstatoval, že pokud nebude možné uskutečnit SD v roce 2020, nebude možné uskutečnit volby nového VV v dubnu 2021. V současné době se v takovém případě přikláníme k tomu, aby se mandát VV prodloužil o jeden rok, tj. v roce 2021 by se zvolila nominační komise pro volby v dubnu 2022. Toto považujeme za standardní řešení dle řádů, nestandardní by pak mohlo být svolání mimořádného volebního SD na podzim 2021. 

VV vzal na vědomí návrhy ze sborů, které přišly v řádném termínu, a k návrhu sboru Cheb I. ohledně nahrávání SD pro potřeby zapisovatelů doplňuje podmínky pro archivaci těchto záznamů a době archivace.  

VV také diskutoval o žádosti korejského baptistického sboru o členství v BJB.  Korejský sbor jsme navštívili, představil se nám na kurzu kazatelů, na jednání RZS, máme blízké společenství a pozitivní zkušenosti. Oceňujeme jejich pokoru, trpělivost, ochotu sloužit v naší společnosti, být s námi ve spolupráci a učit se česky. Vzájemná komunikace zatím probíhá prostřednictvím tlumočníka. 

VV se také zabýval podnětem z Baptistického sboru Na Topolce ohledně vrácení nějaké části příspěvků za loňský rok. Tajemník znovu požádá sbor, aby tento návrh formuloval přímo pro SD tak, jak byl sbor již dříve vyzván. Sbor má toto očekávání od Výkonného výboru, ten však nemůže návrh formulovat jménem sboru.

VV také obdržel návrh od Sboru BJB v Praze 3 (mezinárodní) na navýšení úvazku vedoucího odboru mládeže na 1,0. VV tento návrh zařadí do sjezdových materiálů, sbor svůj návrh (případně formou protinávrhu přímo na místě) bude také prezentovat na SD.

Výkonný výbor vzal na vědomí písemné vyjádření správce sboru BJB v Lovosicích, že sbor při tajném hlasování o odchodu z BJB tento záměr schválil. V současné době pokračuje staršovstvo v dalších krocích nezbytných k tomu, aby tento záměr mohli prakticky uskutečnit. Podobná situace panuje dle informací tajemníka také ve sboru Jablonec n. Nisou.

Bratr Oleg Gricyk informoval o odložení nákupu pozemku, na který sbor žádal půjčku ze stavebního fondu BJB, a o záměru vyhledat novou nemovitost. VV schválil platnost této půjčky, v případě nalezení nové nemovitosti (pozemku nebo vhodných prostor) si však VV vyhrazuje pravomoc o ní nově rozhodnout.

VV se dále zabýval otázkou prodeje ředitelského bytu v Olomouci, který je stále v majetku BJB. Na SD byl podán standardní návrh pro potvrzení jeho prodeje. V případě, že by se nemohl SD konat, obrátíme se na sbory s žádostí o písemné vyjádření. Takové vyjádření by se pak přepočetlo podle počtu delegátů daného sboru. Tento způsob rozhodování chápeme jako zcela mimořádný, chceme tak vyjít vstříc žádosti bývalého ředitele br. Petra Hlaváčka.

Organizace a finance

Tajemník informoval o probíhající sbírce na Libanon, vzhledem k tomu, že zatím nedošly všechny avizované sbírky ze sborů, s jejím vyhodnocením zatím počkáme.

Dále VV hodnotil online kurz kazatelů. Byli jsme rádi za vzájemný kontakt a rozhovor. V rámci daných možností zřejmě nešlo nic lépe udělat.  Bylo náročné udržet celý den pozornost, jsme však vděčni za podněty, které jsme tímto způsobem mohli přijmout.

Informace ze sborů

VV odsouhlasil sboru Vysoké Mýto prodloužení úvazku pro bratra Jozsefa Keriho pro službu mezi neslyšícími.  Bratr tajemník informoval o definitivním ukončení úvazku bratra Tarasenka, misijního pracovníka rusky mluvící stanice v Karlových Varech, a to ke konci letošního roku. 


Organizace

Tajemník informoval VV o tom, že se rozhodl nevyužít možnosti navýšení svého úvazku od září a pokusí se více administrativních povinností zvládnout v rámci svého dosavadního úvazku. Hlavním důvodem je fakt, že postupně dochází k přesunutí nebo odložení společných akcí BJB.

Dle informací tajemníka proběhlo po několika urgencích jednání se školou PRIGO, jsou si vědomi dlužných částek vůči jednotlivým zaměstnancům (bývalý ředitel a tajemník školy) i vůči BJB. Bylo slíbeno, že částka 100.000 Kč za převod akreditace bude uhrazena BJB do konce letošního roku a dlužné částky (mzdy) zaměstnancům dle možností a vzájemné dohody. Zbylé mzdové prostředky na účtu školy Dorkas tak budou využity školou PRIGO přednostně k uhrazení závazků vyplývajících z pracovních smluv.

Sbory

Předseda se zúčastní instalačního shromáždění kazatele Miroslava Klepáčka ve sboru v Příboře v neděli 11. 10. 2020. Dá-li Pán, je to v plánu. Tajemník plánuje v neděli 4. 10. návštěvu sboru v Konstantinových Lázních (stanice sboru BJB Teplá).

Stanice rusky mluvícího sboru Agape Plzeň v Karlových Varech, Istočnik, stáhla svoji žádost o osamostatnění se a odložení této žádosti potvrdil i mateřský sbor Plzeň.

Bratr Svystak ze sboru Praha 6 se nemohl dostavit na jednání VV ze zdravotních důvodů, pokusíme se však o online rozhovor příští středu 7. 10.

Odbory a vzdělávání v BJB

Předseda a tajemník informovali o setkání s vedoucími odborů BJB, na kterém se probrala situace jednotlivých odborů a plán akcí, který byl rozeslán na sbory. 

Bratr Pavel Novosad informoval o termínu závěrečného setkání v rámci misijního kurzu Vzdělávání na cestě, které proběhne na konci října jako náhrada za předchozí zrušené setkání.  Zda se uskuteční fyzicky nebo online se rozhodne tento týden.

Br. předseda dále informoval o přípravách nového kurzu Služba staršovstva v rámci Vzdělávání na cestě.  VV vzhledem k současným epidemickým omezením doporučil, aby se tento kurz nekonal, ale přesunul se na školní rok 2021/22.

Slova života pro rok 2021 budou zaslána přímo na sbory bez ohledu na termín konání SD. Objednávky je možné měnit do konce října. Cena zůstává stejná jako v loňském roce, tedy 110 Kč za klasický formát a 130 Kč (dotovaná cena) pro formát s větším písmem. 

Ostatní

Br. Coufal informoval o online koncilu EBF, kterého se za BJB zúčastnil. Informoval o společné pomoci EBF v Libanonu a v Řecku, do které se zapojila také BJB. Vyzval k modlitbám za situaci v Bělorusku, o které ho informoval zástupce běloruských baptistů. 

Plánované setkání s radou slovenské BJB se uskuteční pouze online, a to 20. října v 10 hodin. Bude se projednávat budoucnost podpory časopisu Rozsévač, další možnosti spolupráce obou jednot a příprava setkání k 50. výročí pěveckého sboru JAS.

Další jednání VV se uskuteční 2.12. v 10:00


Další aktuality