Logo BJB v ČR

Akce BJB

Je za námi i před námi mnoho akcí, za které jsme vděční. Kromě těch pravidelných nás čekají i tato mimořádná setkání - prosíme, modlete se za přípravu i jejich průběh

  • setkání statutárních zástupců sborů dne 23.9. 2023 v Praze
  • výjezdní setkání odborů a VV v centru Immanuel v termínu 20. a 21.10. 2023
  • koncert Rodrigo Rodrigueze dne 6. prosince 2023 v Brně 
  • první setkání s podnikateli v BJB v pátek 5. dubna 2024 v Brně
  • vzdělávací konference BJB 11. května 2024 na téma “Křtěte” v Brně
  • kurz kazatelů ve dnech 21. - 23. 5. 2024 v centru Immanuel

Celkový přehled akcí BJB na tento školní rok najdete na webové stránce BJB - https://www.bjb.cz/kalendar

Rada zástupců sborů

Projednali jsme rámcový program letošní Rady zástupců sborů, která se uskuteční v sobotu 6. listopadu 2023 v Brně. Zabývat se budeme tématem ordinace kazatelů, podněty z komise pro dokumenty, z finanční a hospodářské rady, z oblasti vzdělávání i práce našich odborů. 

Odbory a komise

Odbor mládeže pořádá Kompas (setkání pro vedoucí mládeží) v termínu 15. - 17. září, v přípravách je Konference mládeže v Brně a druhý ročník kurzu studia Bible Jozue. V letošním školním roce se bude probírat Starý zákon a mohou se přihlásit noví zájemci. Informace a přihlášku najdete zde - https://mladej.net/jozue

Misijní odbor připravuje zajímavou konferenci s názvem Církev v síti. Bude se konat v sobotu 11. listopadu v Praze. Podrobný program a přihlášky najdete zde - https://www.bjb.cz/cirkev-v-siti.

Dále se můžete těšit v příštím roce na dvoudenní misijní konferenci (9. - 10. února 2024), která bude zaměřena na oblast koučinku. Misijní odbor chce rozšířit tým rady misijního odboru pro oblast zakládání sborů, zahraniční misie, misie v rámci sborů a program obnovy sborů.

Odbor sester zve na regionální setkání sester v Žatci (18.11.2023), v přípravách je pak konference sester v  Litoměřicích, která se uskuteční v květnu příštího roku.

Odbor pro manželství připravuje manželské víkendy, vzdělávací konferenci v Pardubicích (25.11.2023) a Konferenci pro rodiče. Ta se uskuteční opět v Brně a v Chebu.

Komise pro vzdělávání pokračuje v organizaci druhého roku vzdělávacího programu Timoteus. V rámci konference mládeže i Rady zástupců sborů bychom se rádi zeptali na případné zájemce o otevření nové studijní skupiny programu Timoteus ve školním roce 2025/26. V přípravách je také vzdělávací konference s tématem “Křtěte”, které se uskuteční 11. května 2024 v Brně. Zveme na ni všechny kazatele, starší sborů a zájemce o biblické vzdělávání.

V říjnu se uskuteční jednání Komise pro dokumenty, která připraví podklady pro RZS v otázce přidruženého členství a změny způsobu hlasování na SD. O otázce přidruženého členství by tak bylo možné hlasovat na příštím SD v roce 2024.

Sbory a kazatelé

Bratr předseda se zúčastnil v Šumperku instalace kazatele bratra Ivo Pospíšila. Přejeme mu do jeho nové služby moudrost a Boží požehnání. V létě také navštívil bratr předseda sbor na Svaté Heleně, kde se zúčastnil oslav 100. výročí založení tohoto sboru.

Finance

Tajemník informoval o připravovaném jednání Finanční a hospodářské rady, které se bude zabývat především dlouhodobým výhledem financování služby BJB do roku 2030. Materiál z jednání bude představen na RZS. VV také schválil navýšení příspěvku na stravenky zaměstnancům kanceláře z 55 Kč na 99 Kč na stravenku, částka nebyla revidována již několik let. 

Podpůrný fond

Výkonný výbor se zabýval návrhem na změnu pravidel vyplácení příspěvků z podpůrného fondu, protože výše úvazku pracovníka sboru (ať již kazatele nebo misijních pracovníků) nemusí vždy odrážet potřebnost takové podpory. Návrh nových pravidel (a kalkulaci, co by to znamenalo), předloží tajemník na dalším setkání.

Ostatní

Tajemník předložil Výkonnému výboru návrh na elektronický Newsletter BJB, který by vycházel (podobně jako Zpravodaj) čtyřikrát ročně. Nabídl by členům sborů BJB odebírat přímo informace o dění z BJB a všechny emailové zprávy z kanceláře by tak nemuseli kazatelé přeposílat v rámci sborů. Představení tohoto nového komunikačního kanálu proběhne v rámci RZS.

Vyšla kniha Více než přesvědčení od br. Dietricha Schindlera. Můžete si ji objednat na webových stránkách BJB - https://www.bjb.cz/shop/vice-nez-presvedceni

VV předloží RZS návrh na formální zrušení IČO Diakonie BJB. Diakonické a humanitární aktivity by nadále pokračovaly v rámci IČO BJB a Krizového fondu, tak jak je to nyní. Diakonie BJB (jako právnická osoba, která by zastřešovala jednotlivé diakonické aktivity sborů) již několik let nevyvíjí činnost. Tento návrh byl projednán i s minulým vedením Diakonie BJB.

Do kanceláře VV nastoupila od září nová asistentka Tereza Němejcová s úvazkem 1 den v týdnu. Bude především pomáhat sestře Ivetě Procházkové s administrativou, chodem kanceláře a zasíláním knih. Kontaktovat ji můžete na emailu tereza.nemejcova@baptist.cz.

Ekumena a EBF

Bratr předseda Pavel Coufal se zúčastní sjezdu spolku Exulant dne 9. září v Praze. VV schválil pracovní cesty předsedy v tomto školním roce do Varšavy (setkání EBF), do Polska (European Leadership Forum).

Příští jednání: středa 8. listopadu 2023 v 9.30

Zpět na hlavní stránku