Informace VV

Informace z jednání VV BJB ze dne 24. ledna 2022 

3/2/2022

Informace z jednání VV BJB – dne 24. ledna2022 

Vše se obrátí k dobrému vaší modlitbou apřispěním Ducha Ježíše Krista. Fp 1:19.

Lednové jednání začalo biblickým zamyšlením nadveršem, který pro VV na rok 2022 vybral bratr předseda. Prosíme i vás o modlitbyza naši službu a společné dílo v BJB.

Odbory a komise BJB

Vzdělávací komise

Bratr předseda informoval o přípravách programuTimoteus. Na sbory byla elekronicky zaslána informační brožura pro zájemce a vnejbližší době půjde na sbory také v tištěné podobě. Na únor jsou připravenydva termíny video ZOOM setkání se zájemci o studium (9. a 11. února) a budounastaveny podmínky pro přijetí studentů (doporučení staršovstva, náležitostipřihlášky, svědectví). Podle kalkulace jsou celkové náklady na studenta 36.000Kč, z toho polovina bude uhrazena ze Vzdělávacího fondu. Poplatek na studentatak činí 18.000 Kč za celý program a bude se platit ve třech splátkách (každýškolní rok 6.000 Kč).

V sobotu 22. ledna proběhlo v Olomouci druhésetkání v rámci vzdělávání staršovstev. Zúčastnili se ho starší z 8 moravskýchsborů BJB.  2. dubna je v plánu třetí, závěrečné setkání. V příštím roceuvažujeme o tomto vzdělávacím kurzu pro sbory v Čechách.

Nominační komise

VV diskutoval o přípravách voleb nového VV.Pověřil bratra předsedu k vyhlášení dne modliteb a půstu za průběh voleb, a tona pondělí 31. ledna. 

Odbor mládeže

Bratři tajemník a předseda se setkali s bratremPavlem Mrázkem, novým předsedou odboru mládeže, a mluvili o prioritách jehopráce a akcích odboru mládeže. 

Setkání Odborů BJB

Tajemník potvrdil plánované setkání rad avýborů jednotlivých odborů a celého VV, které by se mělo konat od pátku 30. 9.do soboty 1. 10. 2022 v centru Immanuel.

Misijní odbor

Na setkání misijního odboru 18. a 19. 2. 2022ve Vysokém Mýtě proběhne volba nové rady odboru. Bratři v radě odboru jsouochotni pokračovat ve své službě, včetně bratra Igora Gricyka jako náhradníka.Zamýšlený projekt podpory zahraničního misijního pracovníka přes EBF se přesunena novou radu.

Komise pro novelizaci dokumentů 

Tajemník oslovil bratry Lukáše Hotového (Brno),Milana Kerna (Blansko), Štefana Halžu (Brniště) a Marka Titěru (Praha 3) avšichni jsou ochotni do komise kandidovat. Podněty pro práci komise mohoupřicházet jak od SD, VV nebo sborů nebo z činnosti komise samotné. 

Bratr tajemník komentoval pro VV návrh na změnupoměru zastoupení sborů na SD, o kterém se vedla e-mailová diskuse (mandát zakaždých 30 namísto 50 započtených členů sboru), ale v reálu by tato změnaneměla zásadní vliv na výsledky jednotlivých hlasování SD. VV proto doporučujezabývat se spíše otázkou přidruženého členství pro sbory, které se zkomunikačního nebo jazykového důvodu nemohou plně zapojit do dění v BJB, avšakmají zájem o spolupráci a plnoprávnou registraci. Sbory v přidruženém členstvíby nemohly hlasovat na SD (jejich zástupci by se však samozřejmě mohli a měliúčastnit SD a RZS bez hlasovacího práva), jejich hlasy by se také nezapočítalydo povinného kvora usnášeníschopnosti. Převod mezi přidruženým a plným členstvímby byl možný kdykoliv na základě žádosti sboru a po doporučení VV a schváleníSD (⅔ hlasů stejně jako u přijetí sboru).

 

Sbory a kazatelé

Br. tajemníknavštívil sbor v Českých Budějovicích a podílel se na pověření bratra PetraStehlíka k vysluhování VP. Dále plánuje návštěvy sborů Brniště, Cheb 2 aKarlovy Vary (stanice Istočnik).

Br. předseda jev kontaktu se staršovstvem sboru v Uherském Hradišti, sloužil ve sborech veZlíně, Chebu 2 a Vinný kmen v Praze. V nejbližším období navštíví sbor vBrništi a nový korejský sbor. Z návštěv sborů vzešel podnět, zda by bylikazatelé ochotni jednou za čas (1 - 2x za rok) posloužit v jiných sborech, předevšímtam, kde nemají kazatele. Dotaz je možné vznést na kazatele na červnovém kurzu.

Bratr OlegGricyk informoval o postupujících stavebních pracích ve sboru Praha - Sbor XXI.století, VV schválil navýšení půjčky na dokončení o dalších 500.000 Kč. Dále pakbr. informoval o pokračující misijní práci ve Slaném, dříve plánovaná službamisionáře z Ukrajiny byla odložena.

Bratr tajemníkinformoval o jednáních se sborem Praha 6 (dříve známého jako Šárka ValleyChurch), která probíhala v loňském roce. Po vzájemné domluvě došlo k ukončeníčinnosti sboru k 31.12. 2021 z důvodu utlumení činnosti sboru. 

Na začátku adventu proběhla společná Adventníbohoslužba BJB z Aše, děkujeme všem, kdo se zapojili do programu. Nahrávka je kdispozici na youtube kanálu BJB.

Tajemník informoval o stavu formálního ukončení členství sborů BJB Lovosice aJablonec n. Nisou. Dosud nedošlo ke zrušení obou právnických osob z důvodunedokončení převodů energií (Jablonec. n. Nisou) a nedokončení převodu majetkuv Lovosicích. Oba sbory budou požádány o zprávu pro SD, který může v tétozáležitosti rozhodnout, z pohledu VV je tato situace již neúnosná.

Finance a ekonomika

VV schválil dotaci na poloviční úvazekmisijního pracovníka pro sbor Cheb I (br. Otakar Bulík). Tajemník dáleinformoval o pronájmu služebního bytu VV na Dolákově ul. a převodu novězakoupených bytových jednotek v Praze na katastru. Probíhá jejich předánísprávcovské firmě a došla nám již první platba nájemného.

Ostatní, ekumena atd.

Proběhla diskuze o Sčítání lidu 2021, děkujemevšem, kteří vyjádřili svou přináležitost k BJB. Do příprav setkání JASu 2022 seorganizačně zapojil tajemník a kancelář VV, registrace bude spuštěna 1. března2022.

Tajemník podal jménem BJB přihlášku do ČEA odroku 2022. Zastoupení v radě ČEA bude řešeno po nových volbách VV, zatímzastupuje BJB bratr kazatel Vladimír Zeman z Vysokého Mýta.

Termín příštího jednání VV je 23. března 2022

Jan Jackanič, tajemník VV BJB

Další aktuality