Logo BJB v ČR

Informace z jednání VV BJB dne 12. října 2022 

Vize a cíle Výkonného výboru 

Výkonný výbor dokončil rozhovor o své vizi a cílech pro období 2022-26, materiál byl zaslán na sbory a budeme ho prezentovat na Radě zástupců sborů v Brně.

Příprava jednání RZS v Brně

Bratr předseda rozeslal svolání jednání RZS a Výkonný výbor se věnoval podrobnější přípravě programu. V rámci odpoledního jednání se rozdělíme do pracovních skupin podle velikosti sborů a výsledky z našich diskuzí budeme pak prezentovat při společném setkání v hlavním sále. Prosíme sbory, aby byly připravené na předem zaslané otázky.

Podpora oživení sborů (cesta duchovní obnovy)

Jsme stále ve fázi přípravy tohoto programu, do týmu se kromě bratří Pavla Coufala, Jarka Plevy, Vladimíra Zeman připojí také Oleg Gricyk, zastřešovat ho bude misijní odbor. Na setkání s radou BJB na Slovensku dojde k rozhovoru nad zkušenostmi v této oblasti.  V listopadu se v rámci jednání VV uskuteční rozhovor o dalším postupu.

Nový systém vzdělávání kazatelů a pracovníků sborů

Program Timoteus probíhá. Další setkání se uskuteční ve sboru XXI. století Praha dne 3. prosince 2022. 

Ordinace kazatelů v BJB

Proběhl rozhovor na významem a praxí ordinace v BJB. Podkladem byl současný řád ordinované služby, který však vnímáme jako nejednoznačný. Sbory nemají jednotný pohled a přístup k ordinaci svých kazatelů. Tématu se budeme věnovat znovu na příštím jednání VV, pokládáme ho za důležité pro společnou službu BJB.

Odbory a komise

Zhodnocení setkání s odbory BJB v centru Immanuel 30.9. - 1. 10. 2022

Jsme vděční, že se uskutečnilo, děkujeme sborům za vyplněné dotazníky. Do budoucna určitě chceme v nějaké formě zopakovat, možná delší a více prostoru pro setkání jednotlivých odborů.

Komise pro dokumenty -  proběhl rozhovor o přidruženém členství sborů, komise ho doporučuje a představí teze na RZS. Dalším krokem by mělo být pověření komise na SD 2023 ke zpracování konkrétního textového znění, samotný návrh by se projednával na SD 2024. Komise dále navrhuje další úpravy v dalších dokumentech. Podrobnější zprávu připraví tajemník na příští jednání VV. 

Komise pro vzdělávání - 22. 10. se uskutečnilo první setkání staršovstev v rámci kurzu Služba staršovstva (Vzdělávání na cestě) ve sboru Praha 3. Přihlásila se staršovstva z 12 sborů. 

Sbory a kazatelé

VV se zabýval situací na sborech BJB, především v Kladně, Děčíně a misijní stanici sboru Vinný kmen v Brně. Na základě žádosti sboru Praha Vinný kmen byla schválena 3letá podpora z fondu na zakládání sborů pro bratra Igora Demkovského, který pracuje v Brně. Ze sboru Lovosice jsme zatím neobdrželi kompletní účetní podklady pro dořešení ukončení jejich členství v BJB. Předseda s tajemníkem informovali o proběhlých jednáních v rámci sboru Vysoké Mýto o vztahu ke stanici v Pusté Rybné, další setkání se budou konat. Sbor XXI. století podal žádost o příspěvek na 2. úvazek misijní pracovnice, který byl schválen,  odsouhlaseno od 1.listopadu.

Organizační a ekonomické úkoly

Probíhá práce na zpracování připomínek ke knize Baptisté v českých zemích.

Dne 20. října proběhne setkání se zástupci rady BJB na Slovensku, budeme hovořit o možnostech další spolupráce; o Rozsévači; zkušenostech s rozdělením Konferencie delegátov zborov (náš SD) na diskusní (prezenční) a hlasovací (distanční). Dále pak zkušenosti z Cestou duchovní obnovy sborů. Zúčastní se předseda s tajemníkem.

Tajemník seznámil Výkonný výbor s návrhem na změnu ohledně mezd vedoucích odborů od příštího volebního období. Bude nutné, aby 50% z mzdových nákladů vedoucí/odbory získali z účelových darů, od sponzorů. Tajemník hovořil o variantách, v rámci kterých by toho bylo možné dosáhnout, po rozhovoru na setkání odborů uvažuje nad společným hledáním zdrojů pro všechny vedoucí odborů. Celkové náklady na práci vedoucích odborů jsou cca 1,5 Mio Kč ročně. Polovina na podpoře od jednotlivců a sborů by byla 750.000 Kč, tedy 62.500 měsíčně. Našlo by se v BJB 625 jednotlivců, kteří by službu podporovali částkou 100 Kč měsíčně a více?

Dostali jsme pozvání na mezinárodní baptistickou konferenci o zakládání nových sborů a novém zacílení (re-focusing) našich sborů, která se bude konat 9.-12.3.2023 v Maďarsku. Účast zvažuje Vladimír Zeman a Oleg Gricyk. 

Situace v kanceláři - Sestra Iveta Procházková se vrátila zpět do práce v kanceláři od 1. října na úvazek 0,75. Sestra Asui Siakhelová nyní pracuje na DPP.

Ekumena, EBF

Bratr předseda Pavel Coufal informoval o společné zářijové cestě s bratrem Pavlem Mrázkem z odboru mládeže do Estonska na setkání s vedoucími tamních baptistů a na koncil EBF v lotyšské Rize. Podrobnější článek vyšel v posledním čísle Zpravodaje.

Valné shromáždění ERC se uskuteční dne 22. listopadu, BJB zastoupí bratři Coufal a Jackanič.

Příští jednání VV se uskuteční dne 29. listopadu 2022

Zpět na hlavní stránku