Informace z jednání VV dne 14. května 2019

Informace VV

Informace z jednání VV dne 14. května 2019

23/5/2019

1. Hodnocení SD
VV děkuje vinohradskému sboru za přípravu dvoudenního SD a všem rodinám za ubytování delegátů. Kladně jsme hodnotili, že se podařilo probrat všechny odkládané návrhy, jako vhodné se ukázalo řazení návrhů podle tematických celků. VV do budoucna zváží, zda sjezd nepřipravovat vždy jako dvoudenní.
Předseda informoval VV o své odpovědi řediteli Českého biblického institutu v Kroměříži, který na SD reagoval na část zprávy předsedy VV pro SD 2019, která se týkala ČBI. VV se staví za tuto zprávu předsedy a sdílí pohled, že služba ČBI v BJB nevedla k prohloubení jednoty mezi našimi sbory, ale spíše přispěla k vytváření napětí v BJB, nedůvěře vůči BJB, oddělování se a v konečném důsledku k odchodu některých sborů, včetně kroměřížského sboru.

2.  Situace na sborech
Tajemník informoval o komunikaci se sborem BJB Kroměříž, který podal žádost o vystoupení z BJB, ale zástupci sboru se nechtějí osobně sejít a řešit formu ukončení sboru, komunikace bude tedy dále vedena písemně. Vedení sboru také přes naše výzvy odmítá  poskytnout VV aktuální verzi sborového řádu. Přestože nemáme k dispozici poslední verzi sborového řádu, domníváme se, že v minulosti nedocházelo ve sboru k rozhodování podle platných řádů BJB. VV vyzývá všechny sbory BJB, aby nedělaly úpravy sborových řádů, které neodpovídají Základnímu řádu sboru, a které by byly v rozporu s dalšími platnými dokumenty BJB.
VV se dále zabýval situací v lovosickém sboru, pro kterou byla SD ustanovena smírčí komise. Po SD obdržely sbory oznámení některých bratrů a sester, že ukončili členství ve sboru BJB v Lovosicích. Smírčí komise nyní zjišťuje, zda se jedná o rozhodnutí všech členů této skupiny. Jako VV chápeme jejich zranění, která ve svém sboru v minulé době prožili, zároveň vyjadřujeme lítost nad tím, že nedali šanci práci Smírčí komise, nesetkali se s ní k otevřeným rozhovorům, a nevyužili ani možnost přednést svůj postoj před delegáty sborů na SD v Praze.
VV se dále rozhodl, že napomene bratra Václava Chumchala jako kazatele lovosického pro nedodržení ordinačního slibu. Bratra kazatele již napomínali osobním dopisem bratři předseda, místopředseda a tajemník dne 20.3. 2019, a to pro porušení ordinačního slibu, ve kterém sliboval, že povede sbor k jednotě. Jako VV vnímáme, že toto stále nečiní, a proto jsme se ho jako VV rozhodli oficiálně napomenout, a toto napomenutí tímto zveřejnit v rámci celé BJB. Bratr byl pozván k osobnímu rozhovoru na minulé jednání VV dne 26. 3., na které přijel s celým staršovstvem, které se za něj v této otázce postavilo.
VV pověřil tajemníka, aby dále jednal se sbory BJB Jablonec a se stanicí sboru Děčín v Jílové. Od těchto společenství stále nemáme nové zprávy ohledně jejich dalšího postupu při odchodu z BJB.

3. Vyloučení sboru BJB Praha 4 a SBS

Předseda pozval na květnové jednání VV zástupce staršovstva, které však požádalo o odložení tohoto setkání. Po domluvě se zástupci VV a sboru sejdou v září.

4. Návštěvy na sborech

Předseda Pavel Coufal hovořil o své návštěvě v Mezinárodním baptistickém sboru v Praze dne 7. 4. a o setkání s kazatelem Garethem Morrisem a starším sboru Janem Šramlem. Tajemník informoval o své návštěvě sboru Cvikov a Cheb.
Bratr předseda informoval o své další plánované službě: účast na rozlučkovém setkání na Dorkas v Olomouci v sobotu 18.5., v neděli 19.5. sbor Praha XXI století, v neděli 1.6. služba v Aši, 9. 6. služba v Litoměřicích a 1. 8. setkání Čjinů v Černé Hoře. Předseda a tajemník plánují navštívit baptistický sbor na Svaté Heleně začátkem srpna.
Sestra Slávka Švehlová zastoupí předsedu VV v sobotu 18. 5. na slavnostním shromáždění s ekumenickými bohoslužbami k odhalení pamětní desky manželům Jelínkovým před evangelickým kostelem v Oráčově (pořádají: Spolek Exulant, obec Oráčov a ČCE Podbořany), kteří za války i po válce zachránili mnoho lidských životů na Volyni i v Čechách.
Místopředseda Erik Poloha zastoupí Výkonný výbor na slavnostním shromáždění ve sboru BJB v Praze Vinný kmen (Michail Gricyk) v neděli 26.5. u příležitosti instalace 2.kazatele Stepana Gavrilova.

5. Odbory a komise

Předseda se zúčastnil celostátní konference mládeže BJB v Praze 29.-31.3. Vděčně hodnotil výběr témat kázání a seminářů konference, hojnou účast mládeže z našich sborů, radostné ovzduší na konferenci, obětavost místního sboru při pomoci s organizací.
Předseda se zúčastnil Česko-slovenské konference sester v Brně ve dnech 3.-5.5. Vyjádřil vděčnost za službu sester i za požehnanou konferenci.
Sestra Slávka Švehlová informovala o činnosti historické komise, která se nyní schází ve složení Mirek Franc, Lydie Kucová, Slávka Švehlová, Jan Bistranin a Anna Pípalová. VV řešil dotaz komise na účast sestry Kucové na konferenci, kterou vidíme jako možnou, pokud bude sbor stále ještě členem BJB. Další setkání komise se uskuteční 17. 6. a bude se zabývat dokončením příprav knihy Historie BJB.

6. Ostatní

VV uveřejnil na základě rozhodnutí SD na webové stránce BJB prohlášení v oblasti sexuality a manželství na základě usnesení minulých SD 2017-19. Prohlášení je součástí i Informací z tohoto jednání VV.
VV hodnotil modlitební setkání našich sborů, které se uskutečnilo v neděli 7. 4. v Chebu, Praze a Olomouci.  Nepočítáme zatím s tím, že bychom setkání dělali na podzim, ale zvážíme svolání modlitebního setkání opět na jaro 2020.
VV hovořil o chystaném kurzu kazatelů, který se uskuteční ve dnech 4. - 6. června v Herlíkovicích. Hlavním hostem bude prof. Pavel Hanes, Ph.D. z Katedry evangelikální teologie a misie v Banské Bystrici, s manželkou. V rámci středečního odpoledne proběhne rozhovor s kazateli o vzdělávání v BJB i s ohledem na potřeby sborů v rámci rozeslaného online dotazníku.
VV přijal nabídku bratra Jana Titěry zastupovat BJB na plánovaném mezinárodním setkání o anabaptistech na hradě Falkenstein v Rakousku.

7. Organizace a finance

Probíhají další přípravy Konference sto let spolu. Další organizační setkání se uskuteční 21. května v Litoměřicích, 11. června pak programové setkání v Brně se zaměřením na hlavní programy. Registrace by měla být spuštěna od 1. června. Sborům připomínáme zaslaná svědectví v rámci projektu 100 let spolu a to nejpozději do 30. června 2019.
Tajemník informoval o odložení podpisu smlouvy na převod akreditace Dorkas za účelem vyjasnění si převodu zbývajících prostředků z hospodaření školy. Smlouva o elektronické aukci za účelem prodeje budovy Dorkas by měla být podepsána 20. května, samotná aukce pak proběhne v září 2019.
Tajemník informoval o zájmu korejského baptistického sboru o členství v BJB, který stále trvá. Tajemník se sejde se zástupci sboru a vysvětlí jim aktuální situaci a důraz na komunikaci v českém jazyce. VV dále hovořil o možnosti zavedení přidruženého členství, které by těmto sborům umožnilo registraci v rámci ČR, ale nedávalo by jim plná práva. Tato otázka však vyžaduje širší diskusi v rámci BJB a změnu většiny našich dokumentů.
VV se sešel s bratrem Reinsanem Shikhunem ze sboru Myanmarského křesťanského společensví. Hovořili spolu o jeho rozhodnutí nastoupit ve sboru do plnočasové služby kazatele. VV odsouhlasil dotaci pro tento případný úvazek, pro kterou však sbor musí nejprve naplnit základní podmínky (vedení účetnictví, zpracování mzdy, pracovní smlouvu, atd.).
Dále pak tajemník informoval o prodloužení práv k vydávání a prodeji knihy Joni a Ken o dalších 5 let.
Na základě podnětu z regionálního setkání kazatelů v Karlových Varech rozhodl VV o vydání všech dokumentů BJB v tištěné podobě do RZS.
Tajemník předal žádost z Čsl. baptistické konvence o spolupráci v rámci misijního projektu v roce 2020. O zájmu se povede rozhovor na kurzu kazatelů, případně mohou sbory kontaktovat tajemníka přímo.

Informace z kanceláře VV
Kazatelům sborů připomínáme registraci na kurz a to do 26. května 2019

Příští setkání VV se uskuteční v úterý 10. září 2019

Další aktuality