Informace VV

Informace z jednání VV dne 2. prosince 2020

9/12/2020

Sjezd delegátů BJB 

Tajemník informoval o písemném hlasování o návrzích číslo 8. a 16, oba byla odsouhlaseny požadovaným počtem hlasů i sborů. Výkonný výbor dále jednal o situaci ohledně zrušeného Sjezdu delegátů a o možnostech dalšího postupu. Vzhledem k tomu, že i přes rozvolňující se opatření není možné odhadnout další vývoj v prvním pololetí příštího roku, svolá předseda VV elektronické hlasování k již podaným návrhům, které je třeba rozhodnout, a to na sobotu 13. února 2021

V případě, že by se situace zásadně změnila, je možné, aby se toto setkání konalo i formou mimořádného Sjezdu delegátů, o změně je možné rozhodnout ještě začátkem roku (svolání mimořádného SD je možné 30 dní předem). Pokud se tak nestane, proběhne hlasování elektronicky a další řádný Sjezd by se konal až 19. června 2021.

Seznam návrhů k projednání bude rozeslán společně se svoláním hlasování nebo mimořádného SD. V rámci elektronického hlasování (EHDS) bude také nutné dořešit mandát VV a příští volby nového VV, protože v dubnu vyprší mandát VV. Současný VV proto navrhuje prodloužení volebního období o 1 rok (do dubna 2022). V rámci elektronického hlasování (případně MSD) by již nyní byla zvolena nominační komise.

Sbory

Tajemník podal zprávu o online setkání se zástupci sboru Praha 6, společně s předsedou se zajímali o situaci sboru a vyslechli si jejich vize ohledně sborového života. Sbor jsme povzbudili k většímu zapojení se v rámci Jednoty a požádáme je o  představení se v příštím Zpravodaji BJB.

Sbor Agapé Plzeň (rusky mluvící) požádal o navýšení pracovního úvazku pro bratra Bogdana Yablinskeho jako misijního pracovníka sboru, a to od 1. prosince 2020. VV s touto změnou souhlasí a zároveň má zájem sledovat situaci ohledně stanice sboru v Karlových Varech, kde nyní byla odložena žádost o osamostatnění se.

Br. Oleg Gricyk informoval o záměru pozvat do sboru misionáře z Ukrajiny pro novou práci ve městě Slaný, na příští jednání VV připraví bratr Gricyk nové informace. VV by mohl případně požádat EBF o finanční podporu této práce.

Br. Pavel Coufal hovořil o situaci ve svém brněnském sboru, ve kterém chce ukončit službu kazatele koncem tohoto školního roku. Dále by pak pokračoval v práci předsedy VV na plný úvazek (dosud má jen poloviční). Brněnský sbor je v procesu hledání a volby nového kazatele.

Odbory

VV jednal o situaci v Odboru mládeže, kde byly vyhlášeny volby předsedy Odboru mládeže, ale zatím není žádný kandidát. Br. předseda a tajemník se sejdou s radou Odboru mládeže, budou se zajímat o další vývoj a nabídnou případnou pomoc ze strany VV.

Br. Pavel Novosad také podal informaci o vyhlášených volbách v rámci rady Misijního odboru, zde by se měla volit celá nová rada na setkání 6. února ve Vysokém Mýtě. Členové nově zvolené rady si mezi sebou vyberou nového předsedu MO.

Ostatní

Proběhlo online jednání se slovenskou Radou BJB ohledně časopisu Rozsévač, příprav setkání JASu a vydání knihy o jeho historii. Slovenská rada souhlasí s tím, aby se vydavatelem knihy stal český VV BJB. Těšíme se na možnost, kdy se budeme moci sejít naživo a diskutovat otázky další spolupráce obou Jednot a podnětů pro vydávání časopisu Rozsévač. 

Br. tajemník informoval o komunikaci s žateckým sborem, který podporuje misijního pracovníka v Gruzii v rámci projektu EBF a na žádost této organizace navýšil svoji podporu na částku 1000 Eur ročně. Za tuto podporu děkujeme a o případném zapojení se do tohoto misijního programu EBF bude také rozhodovat nová rada Misijního odboru

Bratr předseda se zapojil do Adventního projektu EBF, kdy bude on-line kázat v baptistickém sboru v Bělehradě, Srbsko (13. 12). Prezident EBF Meego Remmel bude on-line kázat v brněnském sboru (20. 12.).

Finance

Tajemník informoval o podepsání smluv na prodej bytu br. Petrovi Hlaváčkovi. VV vzal také na vědomí změnu předmětu stavební půjčky pro sbor Praha - Církev XXI. století.

VV dále rozhodoval o odměnách zaměstnanců kanceláře, odměny tajemníka a předsedy jsou v kompetenci SD. 

Tajemník informoval o plánovaném podpisu rámcové smlouvy pro sbory na odběr elektřiny a plynu s dodavatelem Kolibřík energie. Z celkového objemu dodané energie bude dodavatel přispívat BJB na provoz církve. Do projektu se v případě zájmu mohou zapojit také jednotlivci.

Tajemník představil nabídku na odkoupení bytů v bytovém domě KS Palmovka. VV tento záměr schválil a tento projekt bude podrobněji rozpracován a předložen sborům společně s žádostí o souhlas s investicí do nemovitostí.

Tajemník informoval o výsledku sbírky na Libanon, celkově se vybrala částka 271.611 Kč. Za obětavost sborů i jednotlivců děkujeme a požádáme v nejbližší době libanonské baptisty o zprávu o jejich činnosti.

VV dále hovořil o možnosti finančně podpořit baptisty v Arménii a činnost dětského domova v Tanzánii, na který vyhlásil sbírku sbor Cheb 2. Komise krizového fondu rozhodne o podpoře podle pravidel čerpání z tohoto fondu.

VV jednal o vánočních příspěvcích a vzal na vědomí zprávu tajemníka o jejich vyplacení.

Příští jednání VV bude 20. ledna 2020 v 10:00 v Praze.


Další aktuality