Informace VV

Informace z jednání VV dne 20. ledna 2021 

28/1/2021

Elektronické hlasování delegátů sborů BJB

VV se zabýval přípravou elektronického hlasování delegátů sborů (EHDS), které proběhne v sobotu 13. února 2021. Sbory mají možnost do 24. ledna zasílat pozměňovací návrhy k již podaným návrhům, poté budou rozeslány výsledné materiály k hlasování a v sobotu 30. ledna k nim proběhne ZOOM diskusní setkání. VV dále požádal tajemníka, aby vypracoval doplňující komentář k ekonomickým záležitostem, protože hospodaření roku 2019, ke kterému se máme vyjadřovat, je nestandardně ovlivněno prodejem školy Dorkas.

VV doufá, že se nejbližší řádné jednání SD uskuteční 19. června 2021 a bude na něm možné probrat zbývající návrhy a návrhy, které se nerozhodnou v rámci elektronického hlasování. Pokud by tomu tak nebylo, budeme hledat další cesty, jak v nových podmínkách rozhodovat. 

Na online setkání se zástupci sborů proběhne diskuse k podaným návrhům a zaslaným pozměňovacím návrhům, dále bude vysvětleno a předvedeno hlasování jako takové. Na výsledky bude dohlížet 3 členná volební komise (včetně tajemníka).

Pracovní verze online hlasování bude rozeslána zástupcům sborů předem k vyzkoušení.

Sbory

Tajemník informoval o jednání se sborem Agapé Plzeň, který žádá o osamostatnění stanice sboru v Karlových Varech. Plzeňský sbor zašle na sbory tento návrh společně s představením činnosti stanice. O osamostatnění pak bude hlasováno na nejbližším řádném SD.

Bratr Oleg Gricyk informoval o pozvání misionáře bratra Valerije Nosačova, který by se stal  misijním pracovníkem jejich sboru. VV souhlasí s tím, aby se s ním vedly další rozhovory a byla na jeho službu požádána podpora z EBF. 

Bratr kazatel Erik Poloha informoval o ukončení své služby ve sboru Praha 3 k 31.1.2021 z důvodu neověření v ověřovacích volbách (získal 55%, potřeboval min.⅔). Do konce června 2021 zůstávají jako rodina v Praze a bratr bude dále pokračovat ve službě místopředsedy VV jako dobrovolník, nakolik mu to jeho další zaměstnání bude umožňovat. 

Br. Pavel Coufal ukončuje na konci června službu kazatele brněnského sboru a od 1.7. by tak pokračoval ve službě předsedy VV BJB již na plný úvazek.

VV odsouhlasil změny úvazků na sboru Praha 3: skončil úvazek 1,0 br. Erika Polohy, nově je navýšen úvazek br. Vovkaniče z 0,67 na 1,0 a přidělena nová dotace pro br. Davida Živora na úvazek 0,5.

Odbory

VV jednal o odboru mládeže, kde právě probíhá hledání nového kandidáta pro službu předsedy. Br. Jordan Haller již nebude do příštího období kandidovat. VV bere na vědomí, že br. Haller by ukončil svůj pracovní úvazek nejpozději na  konci dubna 2021, ve funkci předsedy odboru mládeže by dle řádu zůstal jako dobrovolník do zvolení nového nástupce. S případným kandidátem na tuto službu by se VV rád sešel. Tajemník s předsedou se také sejdou (online) v příštím týdnu s Radou Odboru mládeže a pohovoří si o celkové situaci a dalším výhledu do budoucna.

Br. Pavel Novosad informoval o odložení konference misijního odboru, a tím také odložení volby nové rady MO. Nové setkání bude svoláno, až to bude možné, současná rada misijního odboru (br. Pavel Novosad, Vladimír Zeman, David Živor) je ochotna pokračovat jak do nových voleb, tak zároveň v nich kandidovat. Velikost případného úvazku pro předsedu MO bude záležet na rozhodnutí sborů.

Ostatní

Tajemník komunikoval se zástupci přípravného výboru setkání JASu v Praze, plánovaný termín v květnu 2021 se pravděpodobně nebude konat, rozhodnutí má padnout do konce ledna. V rámci letošního roku by však snad mělo být možné s pomocí kanceláře VV vydat knihu o historii JASu.

Bratr předseda informoval o svém zapojení do Adventního projektu EBF, kde kázal on-line v baptistickém sboru v Bělehradě v  Srbsku (13. 12) a  prezident EBF Meego Remmel pak kázal on-line v brněnském sboru (20. 12.). 

I v letošním roce bude pokračovat příprava Slov života 2022. Rozpis úvah pro letošní rok opět připravil br. kazatel Milan Kern, tajemník připraví online rozpis, který bude rozeslán na sbory na začátku února, termín dodání příspěvků bude do 31.5. Pro letošní rok bude brzy také dostupná online aplikace Slov života pro mobilní telefony. 

Finance

Proběhl prodej olomouckého bytu bývalému řediteli školy Dorkas br. Petrovi Hláváčkovi i celková úhrada, a to ještě do konce roku 2020, o využití financí z tohoto prodeje tak bude rozhodovat nejbližší řádný SD. Stejně jako v případě školy Dorkas i zde je nutné počítat s odvodem daně z příjmu

Tajemník informoval o dalších změnách v kanceláři v souvislosti s odchodem sestry Ivety Procházkové na mateřskou, vzhledem k náročnosti nových povinností nakonec nemůže z časových důvodů vést účetnictví kanceláře VV a bude nutné na přechodnou dobu (min. 1 roku) zajistit zpracování účetnictví externě. I nadále by však vedla mzdovou a dotační agendu a byla k dispozici sborům pro případné konzultace. Řešení se bude hledat během ledna.

Tajemník dále informoval o odložení podpisu společné rámcové smlouvy pro dodávku energií pro sbory, od smlouvy odstoupil původní dodavatel, protože došlo k navýšení cen na trhu a domluvená smlouva by pro něj byla nevýhodná. Tajemník bude proto hledat jiné řešení, aby sbory nemusely zbytečně vynakládat na energie více, než je potřeba.

Proběhlo jednání tajemníka a předsedy s členy finanční komise, kteří byli ochotni konzultovat záměr společné investice do nemovitosti. Vzhledem k tomu, že taková konzultace nepatří do náplně práce finanční komise, bylo na rozhodnutí každého člena, zda je ochotný se k této konzultaci připojit.   Předložený projekt nákupu bytových jednotek v objektu na Palmovce vidíme společně jako vhodný. Pokud by nevyšel, jako další možnost je nákup novostaveb v rámci některého z pražských developerských projektů. V obou případech by se jednalo také o zajištění externí správy nemovitostí, protože není v kapacitách kanceláře VV zajišťovat jejich pronájem, opravy a výběr nájemného i nájemníků. O konečném výběru projektu bude rozhodovat VV, pokud ho sbory tímto krokem pověří. Zájemcům z řad sborů můžeme zaslat podrobnou nabídku projektu na Palmovce, prodávající si však nepřeje, aby byla veřejně dostupná. Zájemci o zaslání mohou kontaktovat tajemníka.

Rada krizového fondu v lednu rozhodla o podpoře sborů v Arménii částkou 50.000 Kč, předseda je v kontaktu s Asaturem Nahapetyanem (předsedou arménských baptistů) a zjišťuje další podrobnosti. Druhou podpořenou žádostí je projekt druhého chebského sboru pro dětský domov v Tanzánii a to částkou 20.000 Kč. Jednali jsme také o podnětu EBF na pomoc v Chorvatsku, zde však budeme vyčkávat na další vývoj.

Tajemník informoval o zaslání předžalobní výzvy společnosti PRIGO, která dosud neuhradila částku 100.000 Kč za za převod akreditace školy Dorkas. V případě, že ani tentokrát nebude reagovat, bude VV jednat o dalších krocích. 

VV odsouhlasil půjčku 150.000 Kč ze stavebního fondu pro sbor Kraslice na opravu zatékající střechy.

Příští jednání VV se uskuteční 17. 3. v 10:00 v Praze.


Další aktuality