Informace z jednání VV dne 28. března 2019

Informace VV

Informace z jednání VV dne 28. března 2019

3/4/2019

VV se zabýval situací na sborech a to zejména v  Lovosicích; na konci jednání VV proběhlo setkání se kazatelem a staršími tohoto sboru. Po tomto jednání VV rozeslal na sbory své prohlášení k této situaci. Dále se pak VV zabýval především přípravou SD v Praze, který bude po delší době opět dvoudenní.

1. Informace ze sborů

Br. Pavel Coufal informoval o svých návštěvách sborů Vikýřovice, Blansko, Zlín a Sokolov, které proběhly od minulého jednání VV. Kromě nedělní služby na sborech proběhla setkání s kazateli, staršími a dalšími členy sborů, kteří měli zájem o společný rozhovor. V rámci návštěvy západočeského regionu se také sešel s několika dalšími kazateli.

Br. Pavel Novosad informoval o ověřovacích volbách kazatele a staršovstva ve Zlíně, které potvrdily jak starší, tak kazatele sboru v jejich službě.

Br. tajemník informoval o situaci a jednání se sbory, které v loňském roce oznámily své rozhodnutí odejít z BJB. Zatím došlo k ukončení členství sboru BJB Kuřim, který byl na základě své žádosti zrušen ke dni 20. února 2019 formou bez likvidace. Se zástupci bývalého sboru povede tajemník dále jednání o náležitostech tohoto zrušení. VV rozhodl na základě doporučení finanční komise vyzvat sbor k úhradě příspěvků na člena za rok 2019 v plné výši; příspěvky jsou účtovány jako roční, nikoliv denní.

V případě sboru BJB Kroměříž zatím nedošlo k žádosti o ukončení členství. Sbor na základě výzvy tajemníka předložil dokumenty ohledně převodu modlitebny na Biblické společenství křesťanů Kroměříž, z. s. Rozhodnutí o darování modlitebny tak proběhlo na základě právoplatného rozhodnutí členů sboru a VV tento krok nebude právně zpochybňovat.

VV se na základě podnětu zabýval sborovým řádem sboru BJB Kroměříž, jehož verze je veřejně dostupná. Přes výzvy tajemníka sbor nezaslal svůj sborový řád ani nepotvrdil aktuálnost zveřejněného dokumentu. V případě, že by se jednalo o platný sborový řád, pak je v rozporu se Základním řádem BJB, a to především v otázkách pravomocí sborového shromáždění. Tajemník bude zástupce sboru znovu kontaktovat, a vyzve je k předložení řádu, ještě před ukončením členství v BJB. Otázku úprav a platností jednotlivých sborových řádů otevře VV také na SD.

Ve sboru BJB Jablonec n. Nisou dosud nedošlo k rozhodnutí o budoucí formě sboru a sbor tak z důvodu zatím nevyřešených otázek dosud nepodal žádost o ukončení členství. Členové stanice sboru BJB Děčín zatím zůstávají členy BJB, a na výzvu tajemníka dosud nezaslali vyjádření ohledně dalšího rozhodnutí. VV pověřuje tajemníka k tomu, aby s nimi dále jednal, a aby se jich vztah ke sboru vyjasnil nejpozději týden před SD.

VV rozhodl, že v případě odcházejících sborů bude upřednostněna forma ukončení sborů bez právního nástupce (tedy formou účetní likvidace). Tajemník sestaví pro sbory seznam požadavků (účetní závěrka, prohlášení o bezdlužnosti, mzdové listy předchozích kazatelů, atd.), za kterých je možné sboru tímto způsobem ukončit členství v BJB.

2. Příprava na SD

Výkonný výbor se dále věnoval především otázce přípravy SD, jeho programu (letos dvoudenní) a schválení sjezdových návrhů podaných VV. Jedná se především o otázky spojené se školou Dorkas, zamezení dvojího členství sborů BJB a vznik nových fondů (platový a vzdělávací). Zapisovatelé SD budou nyní nově určení podle domluvy na RZS podle abecedního pořadí sborů.

3. Situace v lovosickém sboru

VV se zabýval situací v lovosickém sboru, bratři předseda, tajemník a místopředseda informovali ostatní členy VV o setkání se skupinou bratří a sester, kteří nechtějí odcházet z BJB, a v tomto smyslu podali návrh na SD. Ohledně lovosické situace se VV rozhodl vydat samostatné prohlášení, které bylo rozesláno na sbory.

V rámci jednání proběhl také rozhovor s kazatelem lovosického sboru a staršími. Staršovstvo vyjádřilo ochotu spolupracovat s případně zvolenou smírčí komisí. Starší jsme také upozornili na změny ve sborovém řádu jejich sboru, které není možné považovat za správné a platné (především otázku zákazu účasti na sborových schůzích těm, kteří jsou v kázni).

4. Organizace a finance

VV hovořil o proběhlém Evangelikálním fóru a kladně hodnotil program a vybrané téma. Kazatele i ostatní pracovníky sborů zveme opět příští rok na další ročník této konference.

Br. předseda informoval o tom, že v novém školním roce nebude v rámci Vzdělávání na cestě nabízen kurz Základy pro službu, ale dva nové kurzy: Příprava kázání a vyučování a Misie a evangelizace. Informace budou podány sborům na SD a na kurzu kazatelů.

Br. tajemník informoval o tom, že většina sborů vyplnila dotazník ohledně současné podpory svých kazatelů, počtu pracovníků a možného výhledu do budoucna. Údaje čtyř sborů, které přes připomínky údaje nevyplnily,  budou doplněné podle odhadu jejich aktuální situace. Tento dotazník nám pomůže k lepšímu přehledu a rozhovoru o budoucí službě kazatelů ve sborech, jejich přípravě a vzdělávání apod.

Bratr Erik Poloha  informoval o předání daru BJB baptistickému sboru v Turecké Adaně. Bratři a sestry jsou moc vděční za finanční i modlitební podporu.

VV schválil změnu pracovního úvazku ve sboru Praha - Vinný kmen tak, že od 1. 5. bude zaměstnán nový pracovník sboru bratr Stefan Gavrilov.

VV schválil navýšení úvazku misijního pracovníka sboru BJB Vysoké Mýto o 0,1 úvazku.

VV děkuje pracovníkům školy Dorkas za přípravu sborníku školy, a pro všechny sbory BJB a kancelář objednal jeden kus tohoto almanachu. Sborům bude předán na kurzu kazatelů.

VV dále jednal o nabídce pronájmu hlasovacího zařízení pro SD, zatím jsme se rozhodli tuto možnost odložit a vyzkoušet ji na RZS v Brně.

Příští setkání VV se uskuteční 14. května 2019

Informace z kanceláře VV BJB

  • Připomínáme sborům přihlášky na SD, které jsou letos online a to do 14. dubna 2019 včetně. Žádáme také všechny pražské sbory o pomoc s ubytováním delegátů tohoto jednání a to také do tohoto data.
  • V příloze zasíláme předběžný program kurzu kazatelů na letošní rok a zveme všechny kazatele, misijní pracovníky, kazatele v důchodu a studenty teologie z jednotlivých sborů k účasti. Přihlašování bude spuštěno od 1. května 2019.
  • Zprávy pro SD byly na sbory rozeslány v elektronické formě dne 27. dubna 2019. V případě, že vám email nedošel, obraťte se na kanceláře VV, případně si, prosím, zkontrolujte spamový koš. V tištěné podobě budou na sbory rozeslány v tomto týdnu.
  • Upozorňujeme sbory, že pro rozesílání emailové pošty z kanceláře VV a zasílání oficiálních vyjádření ze sborů slouží emailová skupina sborybjb@googlegroups.com. Předchozí diskusní skupinu czbaptist@googlegroups.com zřídil br. Moses z chebského sboru (ladyybaptist@gmail.com ) a o případném zařazení nebo odhlášení z této této skupiny můžete požádat přímo jeho. Oficiální zprávy pro sbory jsou zasílány pouze na emailovou skupinu sborybjb@googlegropus.com.

V Praze dne 3. dubna 2019

Jan Jackanič

tajemník VV BJB

Další aktuality