Informace VV

Informace z jednání Výkonné výboru dne 17. března 2021

30/3/2021

Další postup ohledně SD

VV diskutoval situaci po neplatném elektronickém hlasování (EHDS), kdy k dosažení platného kvóra chyběl hlas jednoho sboru. Vzhledem k tomu, že neúčast sborů měla různé důvody (v některých případech zapomenutí na termín hlasování, nepochopení způsobu hlasování nebo nesouhlasný postoj k samotnému hlasování), věříme, že je možné hlasování v případě nutnosti znovu zopakovat již s platným výsledkem. Chceme připomenout všem,  že hlas každého sboru je důležitý, a prosíme, aby i v této náročné době se sbory zapojily do společného rozhodování v maximální možné míře.

Prioritou je pro nás ale osobní jednání delegátů, a proto VV pověřil předsedu ke svolání řádného SD, a to na sobotu 19. června v Praze. Je třeba počítat s tím, že bude nutné dodržet některá nezbytná nařízení (zřejmě testování účastníků, respirátory a rozestupy), zároveň však doufáme, že v té době by mohlo dojít již k prvnímu rozvolnění. Pokud by tomu tak nebylo, rozhodne VV o změně formy hlasování, a to opět na Elektronické hlasování delegátů sborů (EHDS). Při dodržení všech lhůt pro svolání SD a případnou změnu na EHDS musí dojít k rozhodnutí nejpozději v pondělí 3. května, kdy bude za tímto účelem svoláno mimořádné jednání VV BJB.

VV dále rozhodl, že tento červnový Sjezd (ať již řádný nebo elektronický) se bude zabývat pouze návrhy v rozsahu roku 2019 a dalšími aktuálními návrhy a k projednávání roku 2020 bude svolán mimořádný SD v termínu původně plánované RZS (6. listopadu 2021). Sloučení materiálů za oba roky do červnového SD by vedlo k přehlcení agendy SD a listopadový MSD umožní projednat také návrhy, které by byly případně přeloženy z EHDS. V případě, že by se musel konat EHDS, bude opět u každého bodu možnost hlasovat o přeložení na fyzický SD.

VV také řešil otázku mandátu VV, který by měl skončit v letošním roce a který zatím nebyl prodloužen. Naše řády a pravidla s takovou možností nepočítají, ale zároveň stanoví, že případný nový VV se ujímá funkce volbou, a neznáme pojem automatického vypršení mandátu. Proto jsme ochotni ve svých funkcích pokračovat do nejbližšího hlasování k této otázce. Pokud by se však našla ⅓ sborů, která by s tímto řešením nesouhlasila, je VV připraven svolat k této otázce mimořádný SD. Tyto sbory prosíme, aby kontaktovaly co nejdříve tajemníka.

Sbory a kazatelé

VV odsouhlasil změnu dotací pro úvazky sboru BJB Brno, od září bude sbor pobírat dvě plné dotace na plat 1. a 2. kazatele, příspěvek na částečný úvazek misijní pracovnice bude řešen na příštím jednání VV podle možností. VV vzal také na vědomí navýšení úvazku předsedy VV br. Pavla Coufala od 1. července z polovičního na plný.

Br. Oleg Gricyk informoval o aktivitách sboru sboru XXI. století. Sbor oslovil misionáře z Kyjeva, aby přicestoval do ČR a podpořil práci sboru ve Slaném. VV se s tímto bratrem sejde v rámci příštího jednání VV a bude s ním hovořit o možné žádosti o finanční podporu této práce z misijních fondů EBF. Bratr Oleg Gricyk se také sdílel se svojí radostí ze zakoupení prostor pro novou modlitebnu, jedná se zatím o holé nebytové prostory na Praze 13. K dalšímu dokončení shání sbor cca 2,5 Mio a s žádostí o podporu se bude obracet i na další sbory BJB.

Kazatelé

Na návrh bratra předsedy se uskuteční další ZOOM setkání pro kazatele BJB, a to v pondělí 12. dubna od 9.00 do 11.00 hodin. Zveme všechny kazatele ke vzájemnému rozhovoru a modlitbám.

VV dále přijal návrh připojit se k tradici slavení Dnu vděčnosti za kazatelskou službu (tzv. pastors appreciation day), který se slaví mezinárodně vždy druhou neděli v říjnu. Tato neděle (případně jiná neděle v říjnu podle programu sboru) nám dává příležitost, abychom vyjádřili vděčnost za službu kazatele a jeho rodiny, a nezapomněli také na kazatele v důchodu, kteří jsou v rámci sboru. Tajemník napíše začátkem září sborům podněty, jak tento den oslavit. Vážíme si náročné služby všech kazatelů a věříme, že toto vyjádření vděčnosti Pánu Bohu i kazatelům bude především připomínkou duchovní služby v našich sborech. Prosíme také o modlitby za budoucí kazatele, které naše Jednota v nejbližší době bude potřebovat.

Br. předseda informoval o pokračování ordinační práce br. Jiřího Tomeše a plánování návštěvy tohoto sboru.

Odbory a komise

Proběhl rozhovor s br. Jordanem Hallerm ohledně příprav konference mládeže, letní Kemperence a volbě nového vedoucího odboru BJB. VV schválil hlavní řečníky pro říjnovou konferenci (která by se měla konat v Praze), ohledně seminářů se uskuteční další rozhovor br. J. Hallera s předsedou a tajemníkem.

Br. Jordan Haller informoval VV o tom, že nastupuje do civilního zaměstnání, ale rád by dokončil do konce školního roku přípravy akcí mládeže vedle svého zaměstnání, a to na ¼ úvazek (10 hodin týdně). VV s tímto řešením souhlasí za podmínky, že bude mít vyhrazený min. 1 den v týdnu pro práci v BJB.

VV schválil také žádost ODM o příspěvek na letošní mládežnickou Kemperenci ve výši 10.000 Kč, podmínkou je však jedna konkrétní osoba zodpovědná za celý pobyt. Předseda s tajemníkem v tomto směru budou jednat s celou Radou ODM.

Pokud jde o zatím jediného kandidáta na vedoucího ODM, tajemník s předsedou ho požádali o předložení jeho vize práce do konce března, v dubnu s ním budou jednat a o výsledku pak informovat příští VV a sbory.

Tajemník informoval o svém rozhovoru s bratrem Markem Žitným ohledně práce odboru pro manželství a rodinu, který předložil plán akcí tohoto odboru v rámci covidové doby. Dále pak informoval o plánované změně termínu konference odboru sester.

VV diskutoval o celkovém pojetí úvazků předsedů jednotlivých odborů a doporučuje se tomuto tématu v budoucnu více věnovat, aby schválené úvazky mohly být chápány jako maximálně možné a mohly se přizpůsobit podle aktuální situace a možností daného pracovníka.

Sestra Slávka Švehlová informovala o práci v rámci historické komise, zabývá se nyní dokumenty sboru v Mukačevu, který byl v době 1. republiky členem BJCH. O tyto materiály má zájem historická komise sboru Mukačevo - maďarsky mluvící sbor.

Doklady z let 1921 - 1938 uložené v archivu historické komise BJB byly naskenovány a zaslány.  

Akce BJB

Vzdělávací konference BJB proběhne v sobotu 5. června 2021 pouze online, původně se uvažovalo nad propojením kazatelského kurzu a sobotní vzdělávací konference pro všechny členy BJB. Bratr Pavel Hanes, který měl sloužit na obou akcích, se připojí online. Kurz pro kazatele tak proběhne on-line ve čtvrtek 3. června, podrobnosti a program budou zaslány na sbory později.

Hospodaření a ekonomika

Tajemník informoval o hospodaření za rok 2020, po finanční stránce skončíme v plusu díky prodanému bytu v Olomouci, ale hospodaření BJB by bez tohoto příjmu již skončilo v mínusu. Oblasti hospodaření se bude tajemník věnovat dále a připraví podrobnosti na příští řádné jednání VV a zprávu pro SD. Sborům proto připomínáme, že v této souvislosti podává VV návrh nejen na zvýšení příspěvků, ale je nutné vést celkový rozhovor o dalších možnostech financování a rozsahu činnosti VV.

Tajemník dále shrnul poslední rok komunikace se školou PRIGO, která od nás převzala akreditaci školy DORKAS, zatím však stále (přes urgence) neuhradila dohodnutou částku 100.000 Kč za převod této akreditace. Přes mnohá jednání a sliby nedošlo k uhrazení této částky do konce roku 2020. Proto se VV obrátil na našeho právníka a jeho prostřednictvím sepsal výzvu k uhrazení částky, namísto toho však došlo ze strany PRIGO k předžalobní výzvě vůči BJB a žádosti o úhradu mzdových nákladů zaměstnanců, které však vznikly až po převzetí provozu školy v roce 2020. BJB tuto žádost odmítla a v případě, že budeme v této věci žalováni, jsme připraveni se soudně bránit.

VV souhlasil s žádostí br. Milana Kerna o dotisk Slov života z roku 2020, které sepsal br. Milan Kern. Toto vydání (bez názvů dnů a roku) bude k dispozici pro zájemce v kanceláři BJB. Prodejní cena bude upřesněna později.

Tajemník informoval o probíhající změně účetní VV, od ledna 2021 vede účetnictví VV sestra Jiřinka Vimpelová, které za tuto ochotu děkujeme. Mzdová agenda a oblast dotací stále zůstávají sestře Procházkové, oblast administrativy pak sestře Asui Siakhelové.

Ekumena a EBF

VV schválil prodloužení dohody mezi Institutem TCM a VV BJB o spolupráci při vzdělávání pracovníků sborů a pověřil předsedu k jejímu uzavření.

Tajemník informoval o jednání ERC, nově jsou upraveny podmínky pro výkon kaplanské služby v nemocnicích, kaplani musí dosáhnout potřebného vzdělávání a složit zkoušku. Dobrovolné služby v nemocnicích se toto omezení netýká.

Předseda informoval o televizní bohoslužbě BJB, která proběhne v neděli 18. dubna na České televizi od 9:30. Sbory jsou zvány k tomu, aby převzaly toto vysílání do svých bohoslužeb.


V Praze dne 29. března 2021


Jan Jackanič, tajemník VV BJB


Další aktuality