Logo BJB v ČR

Příprava SD 2023

Výkonný výbor se zabýval přípravou jednání Sjezdu delegátů BJB, který se bude konat 22. dubna 2023 v Praze. Zprávy ze sborů a návrhy pro sjezdová jednání je možné zasílat do 13. března 2023 včetně. Tématem sjezdu bude “Společně v našem poslání”. 

Na SD proběhne kromě jiného volba nové Finanční a hospodářské rady. Sbory mohou stále posílat svá doporučení, tajemník již jednal s několika kandidáty. Komise pro dokumenty také připraví svůj podnět k řešení přidruženého členství sboru a usnášeníschopnosti našich setkání. Pro zásadnější změnu fungování SD a RZS však potřebujeme ještě širší diskuzi. 

Cesta obnovy

Diskutovali jsme podněty ze setkání Cesty obnovy, které se uskutečnilo ve Sboru Církve bratrské Brno Kounicova, kterého se jako hosté zúčastnili Pavel Coufal a Vladimír Zeman. Chceme dále přebírat zkušenosti z odboru pro obnovu sborů CB, kontaktní osobou z naší strany je Vladimír Zeman. Zvažujeme nabídnout tento cca 3letý program v první fázi dvěma našim sborům. 

Ordinace kazatelů v BJB 

VV spolu s Komisí duchovní služby (KDS) projednal otázku ordinace v BJB. Vnímáme, že v naší Jednotě jsou různé pohledy na podstatu, důležitost a praxi ordinace. Komise k tomu vypracovala pracovní materiál se zdůvodněním ordinace (co, proč, jak), který se drží principů obsažených v našich současných řádech (Základ a řád ordinované služby), ale přináší i podněty k upřesnění ordinační praxe. Spolu s komisí jsme se shodli, že by bylo vhodné, aby se termín “ordinace” užíval jen pro pověření v rámci společenství BJB (ordinace kazatelů, kaplanů, případně jiných služebníků ve společné službě) a pro službu v místním sboru by se měl používat termín “pověření ke službě”. Vedoucí KDS Pavel Coufal podá na SD bližší zprávu. Je potřebné vést dále na toto téma rozhovor s kazateli na kurzu kazatelů a na RZS.

Odbory a komise

Uvažujeme nad setkáním pro pracovníky nedělní besídky ve spolupráci s Dětskou misií. Předběžný termín bude začátek roku 2024, setkání by mohlo uskutečnit v některém sboru v Čechách.

Bratři Pavel Coufal a Vladimír Zeman připravili přehled, jak v BJB pomáháme vzdělávat lidi na jejich cestě postupného růstu v různých duchovních službách. Rozešleme ho brzy na sbory a budeme ho prezentovat také na SD. Věříme, že pomůže v orientaci těm, kteří chtějí dělat další kroky ve své službě.

V rámci Vzdělávání na cestě proběhlo v lednu sobotní setkání staršovstev v Praze. V lednu se také uskutečnilo 4denní soustředění studentů v programu Timoteus, kurz Činění učedníků. I letos proběhne Letní škola BJB v termínu 5. - 11.8. v Malenovicích, zveme na ni také kazatele a starší sborů BJB (kapacita je omezená). Probíhá kurz studia Bible “Jozue” pro mládež, třetí setkání se uskuteční znovu v Brně.

Sbory a kazatelé

Proběhnou tři regionální setkání kazatelů s tématem “misijní pole sborů” a rozhovor nad tím, ke komu v naší misii vycházíme. Setkání proběhnou 6.2. v 9 hod. v Praze, 22.2. v 9 hod. v Olomouci a 6.3. v 10 hod v Žatci.

Misijní stanice sboru Vinný kmen v Brně - proběhlo pověření ke službě bratra Igora Demkovského, za VV se zúčastnil předseda Pavel Coufal. 

Sbor Lovosice byl účetně zlikvidován, registrace v rámci BJB byla ukončena k 30. 9. 2022.

Organizační úkoly

Připomínky ke knize Baptisté v českých zemích byly dokončeny, opravenka bude rozeslána na sbory s možností objednat na sbory potřebný počet kusů, dodání pak na SD.

Stěhování kanceláří VV na Vinohrady je v procesu, od 1. února začíná  postupná rekonstrukce nabídnutých prostor na náklady sboru Praha 3. VV bude platit stejný nájem jako ostatní nájemci a náklady rekonstrukce se tak sboru postupně vrátí. Předběžný termín stěhování je květen / červen 2023.

VV schválil pracovní cesty na misijní summit EBF SENT 2023, který se bude konat 5.-9.7. v Norsku, za BJB se zúčastní bratři předseda a tajemník, za misijní odbor Vladimír Zeman a za odbor sester Jana Pospíšilová. Více informací o akci najdete na webové stránce  https://www.ebf.org/sent2023.

VV také vyslal zástupce na mezinárodní Konferenci Acts 1:8, kterou pořádají maďarští baptisté ve dnech 23.-25. 3. 2023 (zúčastní se bratři Pavel Coufal, Oleg Grycik a Vladimír Zeman).

VV dále schválil cestu bratra předsedy Pavla Coufala do Rumunska k výročí 200 let od založení Svaté Heleny (18.-20.8.2023). 

Setkání odborů BJB se bude konat v novém termínu 20. - 21. října 2023 opět v centru Immanuel.  

Bratr tajemník informoval o přípravách nového webu BJB, prosíme sbory o zaslání aktuálních fotografií do konce února 2023.

Ekonomika, finance

Podpůrný fond a pravidla pro podporu - tajemník připravil přehled čerpání, do budoucna se musíme věnovat naplnění fondu (bude podán návrh na SD) a kritériím rozdělování (dosud to bylo dle velikosti pracovního úvazku).

VV souhlasil s vyhlášením nové sbírky na Ukrajinu s předběžným čerpáním 1 milion korun. Budeme se také obracet na EBF s žádostí o podporu. 

VV schválil příspěvek na činnost odborů BJB pro rok 2023 ve výši 50.000 Kč pro odbor mládeže, manželství a rodiny a odbor sester. Návrh bude podán v rámci rozpočtu na rok 2023.

Je nutné řešit dlouhodobou koncepci financování BJB. Jednou z možností jsou dobrovolné příspěvky na platy pracovníků odborů BJB ve výši 100 Kč / měsíčně (1200 Kč ročně) od členů BJB na platový fond. Tématu se budeme věnovat průběžně ve spolupráci s novou finanční a hospodářskou radou.

VV schválil půjčky ze stavebního fondu pro sbory Brno (700.000 Kč) a Šumperk (500.000 Kč). Žádost sboru Šumperk nad tuto částku ve výši dalšího 1.000.000 Kč bude řešena v rámci SD. Jedná se o krátkodobou půjčku, která by se měla splatit po přiznání dotace na stavbu FVE na budově sboru.

EBF, ekumena

VV pověřil k hlasování v rámci zastupování BJB v ČEA bratra předsedu, v případě složitějších rozhodování bude osloven k vyjádření celý VV BJB.

Příští jednání VV se uskuteční 21.3. a 3.5. 2023

Jan Jackanič, tajemník VV BJB

Zpět na hlavní stránku