Logo BJB v ČR

VV se sešel na svém prvním společném jednání v kompletním složení i s náhradníky. Zabýval se otázkami spojenými s fungováním VV, jeho posláním a společnou vizí do tohoto volebního období. Projednali jsme organizační i principiální náležitosti našich setkání (VV se schází pravidelně 5 x ročně, na všechna setkání jsou zváni i náhradníci) a v případě potřeby se scházíme i mimořádně nebo hlasujeme online.

Poslání Výkonného výboru vidíme především v pomoci BJB jako společenství sborů v domluvených oblastech společné služby, v motivaci, podnětům a organizaci záležitostí, které přesahují život jednotlivého sboru. Jednotliví členové VV se také sdíleli o tom, ve kterých oblastech vidí své osobní priority a jak je mohou pomoci naplňovat. Společně vidíme jako důležité, aby se posilovalo vzájemné společenství mezi sbory a jednotlivými bratry a sestrami v naší Jednotě, proto bychom chtěli uprostřed našeho volebního období uspořádat jednu velkou společnou konferenci pro všechny generace. Chceme, aby bylo více připravených duchovních pracovníků ve sborech, včetně nové generace kazatelů. Věříme, že tomu napomůže vzdělávací program Timoteus, kurzy Vzdělávání na cestě, kurzy kazatelů a tematické vzdělávací konference. Chceme dále povzbuzovat k misii, aby ze stanic vznikaly nové sbory a zároveň chceme napomáhat stávajícím sborům k  obnově a duchovnímu růstu. Nechceme zapomínat ani na malé sbory, které často řeší otázky svojí budoucnosti a potřebují pomoc od jiných sborů nebo z BJB. Na příštím setkání budeme v těchto rozhovorech pokračovat.  

Odbory a komise

VV se zabýval přehledem, personálním obsazením a situací jednotlivých odborů. Sestra Helena Včeláková se s námi sdílela ohledně proběhlého setkání manželek kazatelů, kterého se zúčastnilo 21 sester. V odboru mládeže nastupuje bratr Pavel Mrázek po souhlasu SD na plný úvazek od 1. června, aktuálně probíhá příprava podzimní konference mládeže, letní Kemperence a nového biblického kurzu pro mládež. Bratr Vladimír Zeman hovořil o situaci v misijním odboru, ve kterém nastupuje na schválený poloviční úvazek od 1. září. V únoru byla zvolena staronová rada tohoto odboru, která dále pokračuje ve své službě. V odboru pro manželství a rodinu pokračuje jako vedoucí bratr Marek Žitný a jsou plánovány další víkendy pro manželské páry. Zájemci se mohou na bratra obrátit ohledně dalších informací.

V komisi duchovní služby slouží nyní bratr David Sláma společně s bratrem Pavlem Coufalem. Byli bychom vděční za další ordinované kazatele, kteří by se k této službě připojili i s výhledem nad rozšířením pastorační péče o nové služebníky. Komise by se také měla zabývat oblastí sektorální pastorace a pověřování kaplanů vysílaných BJB.

V rámci komise pro vzdělávání pokračuje příprava vzdělávacího programu TIMOTEUS (přihlášeno je již 13 zájemců) a kurzu Vzdělávání pro staršovstva (proběhne v Praze ve školním roce 2022/23).

Komise pro novelizaci dokumentů bude mít své první setkání v červnu, podněty pro práci této komise mohou sbory zasílat tajemníkovi.

Žádáme sbory, aby doporučily kandidáty do finanční a hospodářské rady a to nejpozději do konce června, aby je mohl tajemník zkontaktovat a zjistit, zda by byli ochotni v této oblasti nabídnout své obdarování v ekonomických záležitostech. Vzhledem k tomu, že od roku 2030 přejdou všechny sbory i VV na plné samofinancování, může komise připravit i doporučení v této oblasti.

Do komise krizového fondu jmenoval VV bratra J. Jackaniče, P. Coufala a sestru H. Včelákovou. Komise potvrdila navýšení prostředků z krizového fondu o další 1 MiO. Kč za účelem zvládání následků války na Ukrajině a to jak skrze místní sbory v této zemi, tak skrze naše sbory, které pomáhají uprchlíkům.

V rámci historické komise již nepokračuje nová práce, tajemník zaslal výzvu sborům k zaslání zjištěných chyb v knize Baptisté v českých zemích 1885-2019 a podle rozhodnutí SD budou následovat další kroky.

Na konci září (30/9 - 1/10) proběhne v centru Immanuel dvoudenní setkání členů všech rad a výborů odborů BJB k plánování spolupráce na společných aktivitách a propojení jednotlivých služeb.

Sbory a kazatelé

Bratři tajemník a předseda informovali o své návštěvě a jednání ve sboru Děčín, kterému chceme být nápomocni v hledání další cesty pro toto malé společenství. Jsme vděční za jejich věrnou službu, sbor potřebuje nové síly a oživení pro další pokračování. Bratr předseda se věnuje sboru v Uherském Hradišti s cílem pomoci k růstu a podpořit možnosti, jak může sbor zasáhnout lépe své okolí.

Zástupci VV a sborů BJB byli pozvání k otevření nové modlitebny sboru Praha XXI století - jsme vděčni za toto nové místo a v případě, že byste jako sbory byli ještě ochotní je finančně podpořit, je to stále potřeba.

Bratr předseda také navštíví nově ustanovený sbor v Karlových Varech s názvem Istočnik. VV dále hovořil o celkové situaci na sborech a to především těch, které nemají v současné době kazatele.

Tajemník informoval o situaci sborů BJB Jablonec n. Nisou a Lovosice, v případě jabloneckého sboru došlo k ukončení členství BJB k 19. dubnu 2022 záležitosti spojené s lovosickým sborem by se měly dořešit v květnu.

Organizační a ekonomické úkoly

Bratři tajemník s předsedou připravují kurz kazatelů, který se uskuteční ve dnech 14. - 16. června 2022 v centru Immanuel. Zváni jsou nejen kazatelé, ale také předsedové staršovstev sborů, které kazatele nemají, případně studenti teologie ze sborů BJB. Tématem kurzu bude duchovní obnova sborů a hosty budou bratři Jiří Unger a Pavel Plchot z Církve bratrské. Podrobnější program a přihlášky budou rozeslány.

V rámci pomoci Ukrajině probíhá podpora sborových projektů přes krizový fond, proběhlo vyúčtování potravinového grantu na 560.000 Kč, obracíme se další partnery v zahraničí s žádostí o podporu a finance. VV také osloví sbory s žádostí o shrnutí jejich celkové pomoci v této oblasti.

VV schválil stavební půjčku pro sbor BJB Litoměřice ve výši 2.000.000 Kč. Sbor se dále obrátí na ostatní sbory s žádostí o schválení půjčky 3.000.000 nad rámec stavebního fondu za podmínek, kterými jsou nyní úročeny volné prostředky BJB (3%) na spořícím účtu. Žádost a hlasování připraví tajemník ve spolupráci se sborem. VV s tímto postupem souhlasí.

VV hovořil o přípravách setkání 50. výročí Jasu v Praze, do kterých je také zapojena kancelář VV se svými pracovníky.

VV odsouhlasil příspěvek 2000 Kč pro pracovníky sborů a kanceláře VV na letní tábory pro děti do 18 let - samostatný formulář rozešle tajemník.

Br. Jiří Boháček vznesl dotaz na organizování koncertů br. Rodriga Rodrigueze v příštím roce. Na kurzu kazatelů zjistíme zájem a budeme se tomu věnovat na dalším jednání.

VV schválil cestu bratra předsedy na Koncil EBF v termínu 21.-24.9. v Rize, doprovodí ho br. Pavel Mrázek, který se zúčastní setkání komise EBF pro mládež.

Ekumenická spolupráce

Výkonný potvrdil zástupce BJB v těchto organizacích:

Řídící výbor Ekumenické rady církví - Jan Jackanič

Česká evangelikální aliance - Vladimír Zeman

Česká biblická společnost - navrhujeme bratra Jiřího Tomeše (který nominaci přijal).

Termín příštího jednání: 21. června a 7. září

Jan Jackanič, tajemník VV BJB

Zpět na hlavní stránku