Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 15. 1. 2019

Informace VV

Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 15. 1. 2019

25/1/2019

VV na svém prvním letošním jednání projednal priority a úkoly pro tento kalendářní rok. Jsou před námi otázky spojené s ukončením studia na škole Dorkas, výzvy v oblasti vzdělávání budoucích pracovníků sborů a misijní projekty sborů BJB. Budou pokračovat dále také jednání se sbory, které se rozhodly ukončit svoje členství v BJB a VV bude nápomocný tam, kde tyto rozhovory stále probíhají.

VV vyhlašuje den modliteb za BJB a za naši společnou službu a to na neděli 7. dubna 2019. Prosíme sbory, aby se k této výzvě přidaly v rámci dopoledních bohoslužeb v ten den a vyzvaly členy sborů k jednodennímu dobrovolnému půstu. Zveme pak všechny členy sborů k modlitbám v neděli odpoledne od 16 hodin. Opět se sejdeme na třech místech v naší republice, setkání povedou členové VV. Bližší informace a podněty k modlitbám budou na sbory zaslány v průběhu února.

V letošním roce se bude po mnoha letech konat SD jako dvoudenní a to v termínu 26. a 27. dubna 2019 v Praze. Jako VV vnímáme potřebu více času pro vzájemné rozhovory nejenom o konkrétních návrzích, ale také o všech oblastech společné služby,  a proto vyzýváme všechny delegáty k účasti na obou dnech jednání Sjezdu.

Modlíme se také za konferenci 100 let spolu, která se uskuteční na konci října v Litoměřicích. Bude to příležitost se ohlédnout zpět do minulosti, hovořit otevřeně o naší současnosti a modlit se za budoucnost služby obou jednot v České republice i na Slovensku. Tématem celého víkendu jsou verše z listu Židům (13, 7 – 8) s odkazem na osobu Ježíše Krista, který je tentýž včera, dnes i na věky.

Podrobnější informace k programu najdete průběžně na www.stoletspolu.cz. Přihlašování na konferenci bude spuštěno 1. května 2019.

Sbory

Bratr tajemník informoval o tom, že žádný se sborů, které oznámily na RZS v Brně svůj odchod z BJB, zatím své členství v BJB neukončil, a ani o to VV nepožádal. Stejně tak členové sboru Děčín ve stanici Jílové nadále zůstávají členy děčínského sboru. Tajemník je bude znovu kontaktovat s dotazem na předpokládaný termín ukončení jejich členství.

VV se zabýval situací ve sboru Lovosice, ve kterém zatím nedošlo k hlasování o vystoupení z BJB. VV považuje za důležité, aby se o tomto rozhodnutí hlasovalo a došlo pro členy sboru k vyjasnění budoucnosti celého sboru. VV navrhne zástupcům sboru možné termíny pro společné jednání VV, všech členů a sborového staršovstva.

Bratr předseda informoval o návštěvách sboru Praha 6 a Valašského Meziříčí (stanice sboru Vsetín), kde mohl posloužit a vést rozhovor se sborem. V Praze 6 se schází menší skupinka  cca 8 lidí, která i přes svůj menší počet chce zůstat samostatným sborem. Se zástupci sboru se řešila komunikace s BJB a došlo k domluvě o výměně kontaktní osoby za sbor. Společenství ve Valašském Meziříčí se schází společně s Křesťanskými sbory v pronajatých prostorách; má touhu dál misijně sloužit.

Bratr tajemník informoval o své návštěvě suchdolského sboru, kde vedl rozhovor s kazatelem a staršími. V rámci návštěvy proběhl také rozhovor s dalšími zájemci z členů a přátel sboru o možné výstavbě nové modlitebny nebo případné rekonstrukci stávajících prostor.

Ohledně registrace Společenství baptistických sborů nedošlo zatím k novému posunu, tato nová náboženská společnost nebyla dosud Ministerstvem kultury schválena. Pokud by se tak stalo do letošního SD, vyzve VV k jednání zástupce sboru Praha 4, kteří o tuto registraci požádali. VV i nadále nesouhlasí s tím, aby bylo možné členství sborů BJB ve více baptistických jednotách (ve smyslu registrovaných náboženských společností) a v tomto smyslu také podá návrh pro SD.

Odbory, komise, účelová zařízení

Bratři tajemník s předsedou se zúčastnili setkání rady Odboru mládeže, kde osobně vysvětlovali členům Rady výzvu VV k ukončení členství těch, kteří jsou ze sborů, které z BJB již odchází. VV rozumí službu v rámci odborů ve smyslu zodpovědnosti před sbory v konkrétní oblasti společné práce, a proto nepovažuje jejich další službu za správnou. Bratři Tomáš Ilgner (Kuřim) a Mojmír Adámek (Kroměříž) po zvážení přijali nabídku ukončit svoji službu v radě k termínu konání konference mládeže v Praze a informovali o tom písemně VV, bratr Václav Chumchal (Lovosice) se nemohl zúčastnit tohoto rozhovoru a informoval VV, že otázku svého členství nechává zatím otevřenou, vzhledem k situaci lovosického sboru. Bratřím, kteří své členství v radě končí, děkuje VV za jejich vstřícnost a ochotu ohledně celé záležitosti společně komunikovat.

Bratr tajemník informoval VV o jednání rady ŠPO Dorkas a otázkách spojených s ukončením studijního programu na škole. VV se v rozhovoru shodl v tom, že navrhne SD ukončení činnosti školy Dorkas k 31.12.2019 a vzhledem k tomu, že nepřišla žádná konkrétní nabídka na převzetí akreditace oboru, tak ke stejnému termínu navrhne také ukončení akreditace jako takové. Bratr tajemník bude nyní ve spolupráci se zaměstnanci školy a kanceláře VV zjišťovat možnosti prodeje školní budovy a v případě konkrétních zájemců navrhne SD prodej této budovy, který by mohl proběhnout v květnu / červnu letošního roku.

Bratr tajemník dále informoval o tom, že svoje členství v radě školy ukončila k 31. 12. 2018 její dlouholetá členka sestra Eva Šviráková. Za její vysoce odbornou a obětavou službu jí za VV BJB děkujeme. Jako novou členku rady ŠPO navrhuje VV sestru Ivetu Procházkovou, její členství v radě musí schválit příští SD.

Sestra Švehlová informovala o plánovaném jednání historické komise, které proběhne 9. 2., na kterém by mělo dojít k ujasnění si stavu přípravy knihy o historii BJB i dalších možnostech jednotlivých členů komise se na této službě podílet.

Bratr Pavel Novosad informoval o přípravách kurzu o misii, který bude probíhat v rámci Vzdělávání na cestě ve školním roce 2019/20. Bratři Pavel Novosad a Daniel Kuc připravili základní návrh, o kterém VV diskutoval. Další přípravné setkání ohledně tohoto nového kurzu se bude konat 28. 2., konkrétní podoba bude představena sborům nejpozději na SD v Praze.

Ostatní

VV děkuje sborům, které se zapojily do příprav evangelizačního koncertního turné Rodrigo Rodrigueze, které proběhlo na konci loňského roku. Děkujeme také bratru Jiřímu Boháčkovi, který byl do celé organizace nejvíce zapojen.

VV projednal přípravu kurzu kazatelů. Bratr Pavel Hanes na základě vybraných textů z RZS doporučuje jejich upřesnění na tyto biblické oddíly (Ge 1-3, Iz  11:1-10 a Ř 9-11) a předpokládá, že účastníci kurzu s nimi budou dopředu seznámeni. Přihlášky na sbory a podrobnější program budou zaslány v březnu po jednání VV.

VV projednal dotazník ohledně výhledu kazatelské služby na sborech v rámci příštích 5 let. Prosíme všechny sbory BJB, aby tento dotazník vyplnily do konce února 2019, abychom mohli jako VV pro SD připravit přehled potřeb v rámci vzdělávání nových pracovníků. Jsme si vědomi toho, že je náročné přesně určit, jak bude podoba sboru vypadat za 5 let, ale chceme, aby se všechna staršovstva pokusila o tento odhad a pomohla tak společnému rozhovoru o potřebách BJB.

Bratr tajemník informoval o přípravách konference 100 let spolu a plánovaném setkání programového týmu 23. 1. v Brně, na kterém má dojít k upřesnění programu konference.

VV souhlasí s tím, aby Slova života 2020 byla složena z úvah br. kazatele Milana Kerna. Během tohoto roku bude možné promyslet, jak dále pokračovat ve Slovech života v dalších letech, a zda je i nadále zájem sborů na obsahu Slov života pracovat společně. V letošním roce jsou také poprvé dostupné úvahy ve formě aplikace pro mobilní telefon (zatím jen pro systém Android).

Ekumena

Bratr Coufal informoval o novoroční ekumenické slavnosti, které se zúčastnil za BJB ve sboru CB Černošice. Podle nové domluvy se nyní budou střídat podoby této novoroční slavnosti mezi církvemi sdruženými v ERC a farnostmi ŘKC.

Bratr tajemník informoval o nově zřízeném Registru nemocničních kaplanů, ke kterému došlo na základě smlouvy mezi ERC, ČBK a Ministerstvem zdravotnictví. Do tohoto registru budou zavedeni všichni nemocniční kaplani, kteří mají pověření vlastní církve k výkonu této duchovní služby. S registrací jsou také spojeny požadavky na vysokoškolské vzdělání jednotlivých pracovníků, více podrobností sdělí na vyžádání kancelář VV BJB. Tento registr (a s ním spojená potřeba kvalifikace) se týká pouze duchovních, kteří jsou přímo zaměstnanci nemocnic, dobrovolná služba v nemocnicích, nebo návštěvy členů sboru a přátel kazateli sborů tím nejsou dotčeny.

Bratři předseda a tajemník informovali o iniciativě ERC připravit ekumenické shromáždění pokání k výročí bitvy na Bílé hoře v roce 2020. Zástupci BJB se v této otázce zatím zdrželi, v případě konkrétnější podoby tohoto shromáždění budou sbory informovány a požádány o rozhodnutí, zda se k iniciativě připojit.

Finance

VV schválil pro SD návrh rozdělení Platového fondu na fond kanceláře a fond sborů, a návrh na vznik nového Vzdělávacího fondu. Dále pak hovořil o nutnosti navýšení příspěvků členů sborů. Rozhodli jsme se však v tomto roce zatím návrh nepodávat a spojit ho až s konkrétním rozhodnutím SD v roce 2020 o počtu pracovníků kanceláře VV.

Na žádost Rozsévače bylo odsouhlaseno hrazení cestovného členům redakční rady, kteří o to požádají.  Rozhodnutí je zatím platné pouze pro rok 2019.

VV schválil změnu úvazků pro sbor Uherské Hradiště (snížení o 0,5 pro bratra Miroslava Čížka), prodloužil úvazek 0,6 pro bratra Bogdana Yablinského a odsouhlasil změnu v rámci Kraslic a převedení plného úvazku pro bratra Karla Kučeru jako misijního pracovníka sboru.

VV schválil na návrh bratra Erika Polohy finanční podporu pro baptistické sbory v Turecku ve výši 2000€ z rozpočtu kanceláře.

Dále pak VV schválil finanční pomoc pro sbor neslyšících pro 2 bratry na konferenci v Maďarsku pro pastory a vedoucí, kteří se věnují službě mezi neslyšícími. Jedná se o celkovou podporu 230€ (50% z nákladů).

VV schválil zahraniční cestu bratří předsedy a tajemníka na koncil EBF, který se koná letos v září ve skotském městě Edinburg.

VV odsouhlasil prodloužení doby splácení stavební půjčky sboru BJB Vysoké Mýto ze 4 na 5 let.

Bratr tajemník informoval o předběžném výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši cca 570 000 Kč.

Informace z kanceláře VV

Upozorňujeme členy sborů, že Slova života pro letošní rok 2019 jsou dostupná zdarma ve formě mobilní aplikace pro systém Android. Aplikaci si můžete nainstalovat na této adrese - https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.bjb.slovazivota

Na konci roku 2018 došlo k vyčerpání většiny dotací pro druhé úvazky sborů. Vzhledem k tomu, že byly zároveň některé úvazky ukončeny nebo sníženy, je možné žádat o další dotace i v tomto roce, ale pouze za podmínky, že k datu žádosti budou k dispozici volné finanční prostředky. Doporučujeme proto sborům, které o dotaci uvažují, aby s předstihem kontaktovaly kancelář VV za účelem výpočtu ke konkrétnímu datu. V případě, že budou více žádostí nad současný stav, navrhne VV pro SD systémové řešení všech druhých úvazků.

Na začátku ledna byly vystaveny a na sbory zaslány faktury za předplatné a poštovné časopisu Rozsévač na rok 2019. Pokud se k vám nedostaly, rádi vám zašleme opis. Prosíme o brzkou úhradu, pokud jste tak ještě neučinili. Prosíme dále o zaslání vyplněného formuláře se statistickými údaji sborů do 31. 1. 2019.

V doprodeji nabízíme publikaci Slova života 2019 za cenu 90 Kč. V případě sborových objednávek nebudeme účtovat poštovné.

Jan Jackanič
tajemník VV BJB

Další aktuality