Logo BJB v ČR

Na tomto setkání jsme hodnotili vizi VV pro období 2022-2026. Hodnocení vize bude součástí jednání SD v dubnu a byli bychom rádi, kdybychom se k ní mohli pravidelně vracet na každém jednání Sjezdu. Vrátili jsme se také k podnětům z Rady zástupců sborů v Brně a začali jsme připravovat návrhy pro nadcházející Sjezd delegátů.

Odbory a komise

Odbor mládeže - proběhlo setkání vedoucího odboru mládeže s tajemníkem a předsedou, kde hovořili o plánech odboru na příští období, o návrzích témat a řečníků na společná setkání a domluvilo se jednání s celou Radou odboru mládeže, které proběhne 11. března.

Misijní odbor - proběhla konference Multimedia ve službě, děkujeme odboru za její přípravu a výběr aktuálního tématu. Připravuje se misijní konference (9.-10.2.2024, Vysoké Mýto) a třídenní setkání o koučinku pro zájemce, které proběhne 25. - 27. ledna 2024 v Chocni. Dále jsme hovořili o misijním výjezdu v roce 2025 do Estonska a jeho přípravě. VV schválil finanční příspěvek na cestu br. Vladimíra Zemana a Daniele Kuce na vzdělávací cestu misijního odboru  do Austrálie a vzal na vědomí misijní výjezd odboru do Turecka. Pokračuje program Cesta obnovy, do kterého je zapojen sbor v Ostravě. Proběhlo zhodnocení koncertu Rodriga Rodrigueze, děkujeme br. Jiřímu Boháčkovi za přípravu celého turné po Evropě.

Odbor sester - proběhlo pracovní setkání tajemníka se sestrou Janou Pospíšilovou, sestry připravují žádost pro SD na využití druhé části úvazku pro svoji činnost (úvazek 0,2 pro tajemnici). Na letošní rok 2024 chtěly naplánovat setkání pro manželky kazatelů, bez možnosti příspěvku ze strany BJB se však nemůže uskutečnit.

Odbor pro manželství a rodinu -  VV zatím odložil rozhodnutí ohledně využití Vzdělávacího fondu pro akce odboru, do budoucna připravíme pravidla pro realizaci akcí z tohoto fondu pro všechny odbory (Vzdělávací fond je primárně určen pro přípravu budoucích pracovníků BJB, kazatelů, a společné vzdělávací aktivity BJB).  

Komise pro vzdělávání

 • Jsou připraveny kurzy Timoteus: Hermeneutika (7.10. Praha a 23.-26.11. 2023 Sázava), Starý zákon (27.1. Praha a 14.-17.3. 2024 Immanuel); Nový zákon (22.6. Praha a 22.-28.8.2024 Heiligenkreuz).
 • Každý student má svého “mentora” z vlastního sboru.
 • Vzdělávací konference “Křtěte” se uskuteční v sobotu 11. května v Brně. VV souhlasil s vydáním knihy  Uvěřte a dejte se pokřtít (Believe and be baptized) k příležitosti této akce.
 • Průběžně je zjišťován zájem o novou studijní skupinu v programu TIMOTEUS od školního roku 2025/26 (musí být jasno do konce školního roku 2023/24).
 • Nově se připravuje také Letní škola BJB 2024 v Litoměřicích v termínu 28.7.-1.8.2024.

Komise pro dokumenty

 • diskuze z komise byla prezentována na RZS, VV doporučuje, aby komise měla pracovníka pro zpracování všech podnětů a změn našich dokumentů

Komise duchovní služby

 • bratr Coufal předložil VV návrh celkových změn ordinačního řádu, tak jak byl prezentován na RZS. Finální verzi návrhu projednání VV na příštím jednání, aby o něm mohlo být hlasováno na Sjezdu delegátů v dubnu

Sbory a kazatelé

 • předseda informoval o svých plánovaných návštěvách sborů do konce školního roku (Uherské Hradiště, Pardubice a Horní Jelení, Děčín, Cheb, Sokolov, Vysoké Mýto, Olomouc a Aš), podle potřeby sbory navštěvuje také tajemník a místopředseda a vedoucí odborů. Zvýšenou pozornost věnuje VV na svých jednáních situace ve sboru v Děčíně, kde se díky tomu podařilo nastartovat změny v činnosti a proměně sboru skrze zapojení dalších spolupracovníků
 • VV schválil změny v dotacích pro sbory Praha XXI. století (snížen úvazek br. kazatele Olega Gricyka, nově plný úvazek br. kazatele Michala Gricyka se zaměřením na humanitární a misijní práci mezi uprchlíky), dále pak dotaci na úvazek 0,5 pro nového misijního pracovníka sboru Děčín br. Marka Vicanyho a dotaci na úvazek 0,5 pro sbor Vinný kmen za účelem rozvoje misijní práce mezi rusky mluvícími v Českých Budějovicích.

Finance

 • VV schválil půjčku pro Sbor Praha - církev XXI. století ve výši 5.000.000 Kč na základě pověření SD. Bratr Oleg Gricyk informoval o úspěšném jednání s prodejci nemovitosti pro účely jejich školní skupiny a rozšíření jejich činnosti. O celém projektu budeme informování v rámci jednání SD.
 • Tajemník informoval o přípravě jednání finanční hospodářské rady a možnostech využití volných finančních prostředků, které jsou zatím úročeny pouze na spořících účtech. Přestože nám přinášejí částečný zisk, pro potřeby činnosti BJB je to nedostatečné. Společně s FHR připraví návrh pro SD na využití nákupu státních pokladničních poukázek a investici do nemovitostního fondu.
 • VV schválil projekty pro Čsl. baptistickou konvenci na období 2024/25. Většina prostředků (80%) by měla být opět rozdělena přes misijní odbor.
 • Setkání s podporovateli společné služby BJB proběhne v pátek 5. dubna v Brně.
 • Na základě nové statistiky BJB připraví tajemník návrhy na dlouhodobou koncepci využití podpory přes Podpůrný fond. 

Ostatní

 • Do konce ledna proběhne spuštění nových webových stránek. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jejich přípravě a sborům za dodání nových fotografií.
 • Nově je členům sborů BJB rozesílán 1x za tři měsíce eZpravodaj (elektronický newsletter). Zájemci se mohou registratovat na stránkách BJB.CZ
 • VV souhlasil s formálním zrušením Diakonie BJB jako právnické osoby a podá SD návrh k odsouhlasení tohoto kroku. Další aktivity v oblasti humanitární a krizové pomoci (Ukrajina, tornáda, povodně, atd.) budou i nadále probíhat přes krizový fond BJB.

Termín dalších jednání: 27. března 2024

Zpět na hlavní stránku