Informace VV

Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 27. září 2021

14/10/2021

Příprava SD v Brně


VV se zabýval přípravou letošního druhého SD, který  proběhne 6. listopadu v Brně. Bude se zabývat činností za rok 2020 a současnou situací v BJB. VV by uvítal, kdyby na začátku setkání byl větší prostor pro společné modlitby a chvály, tento blok povede bratr Pavel Coufal, který si také připraví modlitební úvod.

V rámci jednotlivých bloků chceme dát více prostoru vedoucím jednotlivých odborů, aby sdíleli svoje aktuální cíle, vize a byl pak prostor se za ně modlit. Odbor mládeže a odbor sester bude prezentovat také svůj návrh ohledně budoucích úvazků vedoucích svých odborů.

Program SD

VV kontroloval plnění usnesení SD, nedokončená je práce komise pro novelizaci dokumentů (KPND), které v současné době nemá členy. Tajemník dále informoval o postupu v nákupu nemovitosti na Palmovce, po doporučení právníka pověřil VV tajemníka k podpisu kupních smluv a dalších náležitostí.

Ze sborů nepřišly nové návrhy. Budou se projednávat odložené návrhy a 2 žádosti o přijetí sborů (osamostatnění stanice plzeňského sboru v Karlových Varech a přijetí korejského baptistického sboru do BJB).

VV vedl rozhovor o vzdělávacím programu pro duchovní vedoucí a schválil jeho podobu navrženou pro SD. Program se jmenuje TIMOTEUS a jedná se o navržený 3letý vzdělávací program ve spolupráci s Institutem TCM. Součástí je také Letní škola BJB a víkendová setkání.

Odbory a komise BJB

Mládež

VV jednal o přípravách voleb v odboru mládeže, kandidátem na vedoucího odboru mládeže je bratr kazatel Pavel Mrázek ze Šumperka. Volba proběhne v rámci konference mládeže v Praze dne 30. října 2021.

Sestry

VV byl informován o rozhovoru s výborem sester, kterého se zúčastnili bratři předseda a tajemník. Sestry pro příští SD připraví prezentaci koncepce své práce a povedou rozhovor nad možným úvazkem pro vedoucí této práce.

Vzdělávací komise

V rámci Vzdělávání na cestě se uskuteční v Olomouci kurz pro staršovstva sborů BJB. Zatím je přihlášeno 8 sborů a celkem 30 účastníků. 

Komise pro novelizaci dokumentů

VV se obrací na sbory s výzvou k nominacím do této komise, aby mohla splnit nejen aktuální zadání SD, ale také dlouhodobě pracovat na oblasti řádů a pravidel BJB. Hledáme bratry nebo sestry s právnickým myšlením, znalostí našich řádů a schopností pracovat na jejich změnách. Zájemci o tuto službu se mohou obrátit na tajemníka, který je z titulu své funkce nyní jediným členem této komise. 

Sbory a kazatelé:

V říjnu se uskuteční tři regionální setkání kazatelů, a to v Praze, Chebu a Brně, kde bude příležitost mluvit o přípravě vzdělávacího programu pro budoucí kazatele. VV se dlouhodobě zabývá otázkou kazatelů a obsazení sborů. V nejbližší možné době je nutné připravit pro službu novou generaci. 

Bratr předseda informoval o plánované ordinaci bratra kazatele Jiřího Tomeše, která se uskuteční 21. listopadu v Konstantinových Lázních.

Bratra Oleg Gricyk ze sboru XXI. století (Praha 13) informoval o probíhajících pracích na nové modlitebně, stavební povolení pro rekonstrukci je stále v procesu, sbor má 35% z celkové potřebné částky 2,5 MiO. pro rekonstrukci.

Ve sboru Žatec byl zvolen kazatel Jaroslav Hrůza z Českých Budějovic.

Předseda informoval o své návštěvě ve sboru v Uherském Hradišti a rozhovoru se staršovstvem. Podobně jako v jiných menších sborech bez kazatele i zde by uvítali občasného hosta - kazatele/laického kazatele pro službu slovem. 

Ve sboru v Příboře bylo zvoleno nové staršovstvo, br. Mirek Klepáček jako nový kazatel nenastoupí z rodinných důvodů.

Sbor ve Zlíně je také v procesu hledání kazatele po odchodu bratra Marka Titěry do Prahy.

Finance a ekonomika

Proběhla menší rekonstrukce prostor služebního bytu v Praze v Dolákově ulici, nabídky pronájmu a prohlídky probíhají přes agenturu.

VV odsouhlasil nákup nebytových prostor v domě Na Žertvách a pověřil tajemníka podpisem smlouvy. Celková výsledná cena jednotek (po rekonstrukci) bude 20,3 Mio. Kč. Pronájem bude zajišťovat správcovská agentura s garancí plateb i při neobsazených jednotkách.

VV schválil změnu úvazků na sborech Praha 3 (br. Marek Titěra) a Olomouc (br. Miroslav Čížek). Dále pak materiální podporu pro filmový projekt z historie pronásledované církve během komunismu (br. Adam Janata z Prahy).

Tajemník informoval o stále probíhající sbírce na postižené tornádem, aktuálně se vybralo 883.713 Kč a některé platby jsou stále na cestě. Hledáme přes sbor Církve bratrské v Hodoníně rodiny, na které se zatím nedostalo pomoci z jiných zdrojů, a budeme sem směřovat výsledky sbírek ze sborů, které ještě přijdou. Byla také ukončena sbírka na podporu Myanmaru s výsledkem 111.730 Kč. Finanční prostředky budou převedeny myanmarskému sboru, který je přes své zahraniční kontakty pošle potřebným.

VV vzal na vědomí rozpočet, který připravila finanční komise, a připravil také návrh rozdělení hospodářského výsledku. VV navrhuje z kladného zůstatku podpořit částkou 50.000 Kč činnost odborů mládeže, sester a odboru pro manželství a rodinu (viz sjezdové materiály). Tajemník také informoval o tom, že současná finanční komise by měla skončit svůj mandát v roce 2022 a její práci převzít Finanční a hospodářská rada. Budeme rádi za doporučení a nominace do této komise.

Ostatní

VV se zabýval situací ohledně rezignace místopředsedy VV a v souladu s volebním řádem pověřil sestru Slávku Švehlovou, aby se stala členkou VV (dosud byla náhradnicí). Nepovažujeme za potřebné, aby do konce volebního období musela proběhnout volba nového místopředsedy, ani při zkrácení termínů, které umožňuje volební řád. Nepovažujeme to ani za vhodné, když již nyní běží přípravy nových voleb celého VV. Proto VV podá návrh pro SD, aby pověřil bratra Pavla Novosada výkonem funkce místopředsedy VV do konce volebního období, resp. do konce současného prodloužení. V případě, že by měl některý sbor BJB jiný návrh, jak tuto situaci řešit, můžeme se jím zabývat přímo na SD v Brně. 

Setkání JASu 2022

Dokončují se plány přípravy publikace, měla by vyjít začátkem příštího roku, předseda VV BJB v ČR Pavel Coufal a předseda Rady BJB SK Ben Uhrin napíšou předmluvu. Bratr tajemník se zapojí do organizačních záležitostí.

Tajemník informoval o jednání s Čsl. baptistickou konvencí, která hledá formu, jak umožnit podporu projektu stavby nové modlitebny v Žatci.

VV jednal o možnosti požádat o podporu z Misijního partnerství EBF pro misijního pracovníka sboru XXI. století pro založení sboru ve Slaném. Bratr si nyní vyřizuje i s rodinou potřebná povolení pro přestěhování do ČR, jakmile dorazí,   sešel by se s VV.

VV jednal o přípravě kurzu kazatelů na rok 2022, který se uskuteční v termínu 14. - 16. června 2022 v centru Immanuel. Hosty budou Pavel Plchot (téma obnova/revitalizace sborů) a Jiří Unger (ČEA).

Tajemník informoval o uzavření smlouvy o spolupráci mezi českou a maďarskou baptistickou jednotou ohledně služby bratra Josefa Keriho. Maďarská jednota bude po 2 roky přispívat na doplatek k jeho platu, aby mohl být zaměstnán ve sboru Vysoké Mýto v rámci služby neslyšícím v ČR. 

Společná adventní bohoslužba sborů BJB se uskuteční v neděli 28. listopadu 2021 z Aše. Bude přenášena živě on-line s možností převzít jen kázání a zařadit ho do vlastního programu bohoslužby v místním sboru. Podrobnější informace zašle sborům bratr předseda.

Předseda informoval o koncilu Evropské baptistické federace v Amsterdamu, kterého se zúčastnil, a o volbě nového tajemníka EBF br. Alana Donaldsona ze Skotska. Podrobnější informace a článek budou uveřejněny v příštím Zpravodaji.

Další aktuality