Logo BJB v ČR

Pomoc Ukrajině

Výkonný výbor jednal o pomoci Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům, kteří přicházejí do našich sborů a měst. Děkujeme všem sborům a jednotlivcům, kteří jim slouží materiálně, finančně i duchovně, a modlíme se za to, abychom dokázali rozpoznat, kde je pomoc potřebná nejvíce, a na ní se zaměřit.  Společná pomoc v rámci krizového fondu BJB je jen částí toho, jak baptistické sbory pomáhají. Pokud máte naléhavé potřeby v rámci vašich sborů, sbírky využijte ve vašem městě a není potřeba je přeposílat na krizový fond. Pokud tomu tak není, budeme vděční za jakékoliv finance. Pracujeme na tom, aby byly využity jak v ČR, tak na mnoha místech na Ukrajině.

Bratři předseda a tajemník informovali o setkání se zástupci ruskojazyčných sborů, při kterém byla domluvena spolupráce ohledně koordinace ubytování, finanční podpory jednotlivých potřeb a nabídek pomoci. Všechny sbory mají možnost využít podpory z krizového fondu, kde byla uvolněna částka 1.000.000 Kč a pravidelně (vždy 1 x týdně) dochází k rozdělení financí mezi jednotlivé žádosti o podporu. Dále také běží grant ze zahraničních zdrojů na potravinovou pomoc (ve výši 400.000 Kč), který může být v případě vyčerpání znovu doplněn. O další podpoře bude také rozhodovat dubnový Sjezd delegátů.

VV dále jednal o situaci bratra Igora Demkovského, který dosud působil jako dobrovolník v rámci stanice sboru BJB Praha - Vinný kmen v Brně, ale v rámci současné uprchlické krize pomáhá plnočasově potřebným v Brně místo svého zaměstnání. VV souhlasí s tím, aby mu byla mimořádně poskytnuta dotace od 1. dubna na dobu jednoho roku jako třetímu pracovníkovi sboru, a bratři předseda s tajemníkem budou hledat cesty, jak pomoci sboru najít doplatek na plný úvazek na 6 měsíců.

Příprava Sjezdu delegátů

Výkonný výbor se zabýval přípravou jednání SD, projednal zprávy a připravil vlastní návrhy pro jednání. Jelikož na tomto SD proběhne volba nového Výkonného výboru pro příští volební období, bylo to naše poslední jednání ve stávajícím složení. Jsme vděčni za službu každého člena VV a modlíme se za to, aby i další Výkonný výbor mohl pracovat ve vzájemné důvěře a spolupráci, tak jak jsme to mohli společně zažívat během tohoto prodlouženého období.

Sbory

Bratr předseda informoval o návštěvě sboru v Brništi a nového korejského sboru v Praze a plánech na návštěvu v Děčíně a Uherském Hradišti, tajemník pak o návštěvě ve sboru Cheb 2 a rusky mluvící stanice v Karlových Varech. Potvrdil zájem této stanice znovu žádat o členství v BJB, žádost je uvedena v materiálech pro jednání SD.

Tajemník s předsedou se budou dále zabývat situací v Děčíně a podle možností se co nejdříve sejdou se staršovstvem sboru ohledně budoucnosti tohoto malého společenství.

Odbory a komise

Výkonný výbor se spojil online s bratrem Karlem Kučerou a projednal s ním jeho pověření BJB pro kaplanskou službu ve vězení. Bratr má nyní možnost přejít z dobrovolného pracovníka VDP (Vězeňské duchovenské péče) do částečného pracovního poměru v rámci VDS (Vězeňské duchovenské služby). VV je za tuto službu vděčný a bratra v ní podpořil, dodatečně proběhne setkání s komisí duchovní služby, která by pro tyto případy (kaplanské služby obecně) měla navrhnout postupy pro BJB. K vyslání by tak mohlo v budoucnu docházet např. na SD nebo RZS, jako vyjádření společné podpory pro ty, kdo zastupují BJB v těchto nových službách.

Bratr Pavel Coufal informoval o přípravách studijního programu TIMOTEUS, aktuálně máme již 6 přihlášených studentů a další jsou v jednání. Máme tak radost z toho, že se tento program může otevřít, a zveme další zájemce k přihlášení. V dubnu proběhne v Olomouci třetí setkání Vzdělávání na cestě pro starší sborů , jsme vděční i za tento kurz a v příštím roce uvažujem o jeho otevření v Čechách.

Bratr Pavel Novosad představil misijní projekt bratra Davida Piksy z vinohradského sboru s překladem Bible na Nové Guinei, o jeho podpoře bude jednat rada misijního odboru a bude představen také na SD. Jsme vděční za tohoto bratra a jeho povolání do misijní služby za hranicemi Evropy.

Ekonomika

VV vzal na vědomí zprávu  finanční a revizní komise a schválil návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021. Většinu částky necháváme jako rezervu pro další období a vzhledem k mimořádné situaci na Ukrajině navrhujeme navýšení krizového fondu o 1.000.000 Kč.

Na žádost tajemníka schválil VV navýšení úvazku sestry Asui o 4 hodiny týdně (nově úvazek 0,6), a to vzhledem k novým potřebám ohledně Ukrajiny a příprav setkání JASu v Praze.

Ostatní

Sestra Slávka Švehlová připomněla možnost využití audio nahrávek od bratra Juříčka z historie BJB, projektu se bude věnovat tajemník. Sestra také informovala o získání digitální kopie kroniky kroměřížského sboru, která bude vytištěna a zůstane k dispozici v rámci archivu BJB.

Bratr tajemník informoval o shrnutí komunikace s bratrem Dobroslavem Stehlíkem ohledně vydání knihy Baptisté v Českých zemích. Výkonný výbor nepovažuje za možné, aby byla dodatečně upravována nebo rozšiřována, jak bratr dlouhodobě navrhuje, rádi však pomůžeme s opravami případných chyb nebo nepřesností, které při vydání vznikly. V rámci toho podal VV protinávrh k řešení, které navrhuje vikýřovický sbor dubnovému SD.

Jan Jackanič, tajemník VV

Zpět na hlavní stránku