Informační dopis Odboru sester

Aktuality

Informační dopis Odboru sester

9/9/2019

Drahé sestry.

Zdravím Vás jménem Pána Ježíše Krista.

Čas prázdnin a dovolených skončil. Věřím, že byl pro většinu z Vás časem načerpání sil pro tělo, duši i ducha. Nyní jste mohly s novou chutí vstoupit do nových začátků školních povinností s dětmi i do každodenní rutiny pracovních povinností a služeb v církvi, protože některé se konají jen v průběhu školního roku. Možná máte v rodině zaběhnutý časový plán. Možná jste si slibovaly, že budete v letošním školním roce lépe hospodařit s časem. Pokud tyto plány nejsou v souladu s Božím plánem, pak je to naše pachtění jen marnost. Měly bychom s časem zacházet, jako s velikou vzácností.

Ať jsme kdekoliv. Ať jsme kdokoliv, čas je pro každého člověka stejný. Jedna hodina má vždy jen 60 minut. Proto každá vteřina i minuta je originál- nevrátí se.  Záleží jen na tom, čím je ta vteřina, minuta času naplněná. Změna v otázce života smrti, je možná v jedné jediné vteřině. Bůh rozhodne, kdy, kde a jak život každého člověka ukončí. To není zastrašování, ale výzva, abychom si uvědomily, čemu a komu dáváme drahocenný čas.

Nejste na plánování sami. Máte možnost mluvit o všem s Tím, který ví jaká služba je právě pro vás připravená, co vypustit, do čeho vstoupit, jak naplnit čas. Nechtějte vidět lidskýma očima. Takové plánování vede ke kolapsu. Musíte se rozhodnout, zda pojedu podle vlastního plánu, pak musíte připustit, že je to zdržování od finální podoby plánu času, který má pro vás Pán Bůh.

Pokud máme fungující vztah s Pánem Ježíšem Kristem, je čas věnovaný službě radostí. V tom vás chci povzbudit slovy epištoly k Židům 12:28 ,,Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí s bázní a úctou.“

Máme originální vzor, kterým Pán Ježíš Kristus je. Od Něho je v letošním školním roce opisování dovoleno!!!!!!

                                 

Ráda bych vám sdělila ještě několik informací.

1. Vrátím se ke konferenci sester konané letos v Brně, kde jak víte jsme si připomínaly 50 let milosti pro práci sester. Pro tuto konferenci byl zpracován filmový materiál manželi Hlasovými –Vista film, 50 let práce sester ,,Ženy v Boží blízkosti“ - Vzkaz dalším generacím. Toto DVD, nebo formát mpg4 pro počítač, mohu zaslat poštou, nebo předat na konferenci 100 let spolu v Litoměřicích.

2. Jak víte, byl na konferenci v Brně představen nový výbor Odboru sester, který bude pracovat další 4 roky ve složení, jak jej znáte. Vstupujeme do dalšího období s vírou, že nás Pán Bůh povede a dá potřebnou moudrost. Chceme zůstat věrné odkazu těch sester, které pracovaly před námi v pokoře a očekávání na Hospodina.

Český výbor: Helena Včeláková- předsedkyně, Jiřina Vimpelová – tajemnice, členky Jana Popspíšilová a Vilma Koblischoková

Byl představen i slovenský výbor v novém složení.

Slovenský výbor: Ludmila Sýkorová-předsedkyně Lučenec Drahomíra Čurilová Košice, Kateřina Sližíková Bánská Bystrica, Jarmila Cihová Bratislava

Oba výbory nadále budou úzce spolupracovat na přípravách společných konferencí. Možná máte na srdci témata, která byste rády slyšely na některé z konferencí.  Napište nám.

                                       

3. Konferenci v roce 2020 1-3.5  připravují sestry v Nových Zámkoch a Nesvadoch

Předběžné téma:,,Boží vůle v životě ženy“ Určitě už teď můžete modlitebně konferenci podpořit. Vážíme si vašich modliteb, protože víme, že bez modlitby by bylo marné naše počínání.

                                         

4.Chci vás povzbudit i k účasti na letošní mimořádné konferenci 100 let spolu 25-27.10 2019 v Litoměřicích. Je připraven bohatý program i pro celé rodiny.  Odbor sester prezentují přednášky Judity Kolaříkové na téma ,,Služba žen v životě sboru“ a Marka Macáka na téma ,,Stres v křesťanském životě a službě“.

                                       

5.Jste zvané ke společnému Světovému dni modliteb baptistických žen, který se koná

                                                      4.11 2019.

Připojte se k modlitbám, studiu Božího slova a obdarování potřebných v představených projektech. Letos je kladen důraz na ,, službu“. Milujeme Pána Ježíše Krista a On miluje nás, proto můžeme sloužit jiným lidem. Z toho vzejde požehnání pro ně i radost a požehnání pro nás.

Chci vás povzbudit, abyste se zapojily jakýmkoliv způsobem i v jakékoliv počtu. Někde se sejdou jen dvě modlitebnice, někde mohou sestry prezentovat tento den v celém sboru. Má to jen jednu podmínku. Důvěřovat, že Pán Bůh má moc pomoci tak, že budou dít velké a mocné věci a to díky i tvé modlitbě. Bůh nechce pracovat jen skrze vás, ale i ve vás, říká Yvonne Pitter prezidentka Unie baptistických žen Karibiku, kde byl program pro letošní SDMBŽ připraven.

Modlím se za Vás a zůstávám s vámi v lásce, která převyšuje vše lidské  

V Praze dne 9.9.2019                                                                                      Helena Včeláková

Další aktuality