Informace z jednání VV dne 27. listopadu 2018

Informace VV

Informace z jednání VV dne 27. listopadu 2018

6/12/2018

1. Rozhovor o současné situaci v BJB a reakce na RZS v Brně

VV hovořil o modlitebních setkáních, která proběhla v říjnu v Praze, Konstantinových Lázních a v Olomouci. Jsme vděčni za zhruba 70 modlitebníků, kteří přišli na tato setkání, a kteří se společně modlili za aktuální situaci v BJB a naši další budoucnost. Věříme tomu, že modlitby jsou pro naši Jednotu důležité, a proto VV svolává další modlitební setkání před SD na 7. dubna 2019, a to opět od 16 hodin na třech místech. Bližší informace rozešleme na sbory začátkem příštího roku.

VV hovořil o průběhu RZS a zabýval se tzv. „Oficiálním prohlášením pěti sborů“, které oznámily svůj záměr odejít z Bratrské jednoty baptistů. VV ve vzájemném rozhovoru formuloval svůj postoj k tomuto prohlášení, který bude zaslán na sbory. Jsme si vědomi toho, že se nacházíme jako BJB v náročném období vzájemných vztahů a prosíme sbory o modlitby za celou situaci.

Bratr tajemník informoval o jednotlivých setkáních se zástupci sborů v Kroměříži, Kuřimi, Lovosicích a Jablonci n. Nisou, která proběhla po RZS a o aktuální situaci jednotlivých sborů. Každé z těchto společenství je v jiné situaci (včetně stanice sboru BJB Děčín v Jílové), a proto i další kroky budou následovat jednotlivě.

VV respektuje právo sborů na odchod z BJB, pokud si toto rozhodnutí schválí nejméně 2/3 všech členů sboru. VV je připraven přijmout také výsledek tajného hlasování (např. volba v rozmezí 14 dnů, volební komise navštíví ty, kteří se neúčastnili voleb ve sboru, atd.), pokud bude zajištěno, že v rámci volební komise budou zastoupeni také ti, kteří s odchodem sboru nesouhlasí. Tajemník napíše na základě rozhodnutí VV každému sboru dopis s vysvětlením dalších podmínek volby (prezenční listina s datem konání sborového shromáždění, kde proběhlo hlasování o vystoupení z BJB, seznam členů sboru k danému datu), za kterých je možné členství sboru v BJB ukončit (resp. formálně zaniknout jako sbor BJB). V případě, že by sbor nesouhlasil s tímto výkladem řádů BJB, má možnost požádat SD o rozhodnutí (viz. Organizační řád B/I/6a).

Pro úplnost informací dodáváme, že k termínu jednání VV již proběhlo toto hlasování podle výše uvedených podmínek ve sboru BJB Kuřim a Jablonec n. Nisou. Hlasování již dříve proběhlo také v Kroměříži, ale VV zde bude žádat novou volbu z důvodu nesprávného rozdělení hlasování ve sboru na více částí (volba na sborovém shromáždění, dodatečné hlasy na jednotlivých lístcích a oznámení výsledku na dalším sborovém shromáždění). V celkovém součtu i tento sbor splňuje podmínky na ukončení členství sboru v BJB, ale VV nesouhlasí s formou, jak hlasování proběhlo. Ve sboru v Lovosicích se zatím žádné hlasování neuskutečnilo a sbor o celé záležitosti jedná. V případě stanice sboru BJB Děčín v Jílovém není možné mluvit o vystoupení z BJB, ale členové stanice mohou ukončit své členství v děčínském sboru. Setkání se zástupci stanice Jílové proběhne 9. prosince.

VV dále jednal o podnětech z RZS v Brně a o sborech, které mají zájem o členství v BJB. Jsme vděčni za misijní nasazení korejského společenství v Praze, ale doporučujeme mu zatím žádost o členství v BJB nepodávat a to především s ohledem na jazykovou bariéru.

VV si je vědom toho, že potřebujeme mít v BJB větší prostor pro vzájemná jednání a rozhovory mezi sbory, a proto se rozhodl svolat příští SD jako dvoudenní, a to v termínu 26. a 27. dubna 2019 v Praze. Jednání by začínalo již v pátek večer (od 19 hodin) a pokračovalo by sobotním programem, který by končil až v 17 hodin. Páteční program by se zaměřil na rozhovor o činnosti BJB a další podobě společné práce, v sobotu bychom se zabývali samotnými sjezdovými návrhy a jejich projednáváním. Podrobnosti a náplň tohoto jednání bude projednávat VV na svém dalším jednání.

Na lednové jednání VV připraví tajemník konkrétní návrhy s ohledem na financování a organizační stránku BJB. Jedná se o návrhy VV prezentované na RZS ohledně rozdělení platového fondu BJB, navýšení příspěvků členů sborů a otázku omezení možnosti členství sborů ve dvou baptistických jednotách vzhledem k nejasné situaci ohledně registrace Společenství baptistických sborů (SBS).

VV dále hovořil o otázkách spojených s dodržováním řádů BJB na jednotlivých sborech a pravidelnými termíny pro volby staršovstev ve sborech. Pro další rozhovor na toto téma bude prostor také na příštím kurzu kazatelů.

2. Sbory

Bratr předseda informoval o návštěvě a službě ve sboru v Chebu při příležitosti oslav 70. výročí sboru; v rámci cesty do západních Čech navštívil také kazatele v Konstantinových lázních, Aši a Chebu.

Dále pak hovořil s kazatelem Miroslavem Čížkem z Uherského Hradiště, který ze zdravotních důvodů omezí službu. Sbor bude hledat kazatele na plný úvazek, bratr M. Čížek je ochoten částečně pomoci v jeho začátcích.

V rámci modlitebního setkání v Olomouci bratr předseda navštívil také stavbu modlitebny v Olomouci, a společně s bratrem tajemníkem bohoslužbu a sborové jednání v Lovosicích.

3. Vize a plány

Bratr tajemník informoval o pokračování příprav konference 100 let spolu. Byly spuštěny webové stránky www.stoletspolu.cz, na kterých je představen základní program konference. Další přípravné setkání se uskuteční v lednu v Brně.

Bratr pak dále informoval o Adventních koncertech Rodrigo Rodrigueze v Praze, Banské Bystrici, Brně, Olomouci a Plzni. Program a rozpis koncertů je na webové stránce www.rodrigokoncerty.cz. Na propagaci akce přispěje misijní odbor BJB částkou 5000 Kč (facebooková a tištěná propagace).

Pro kurz kazatelů byly na RZS vybrány následující biblické texty (Ř 9, Gen 1 a 2, Gen 6,1-4 a Iz 11: 1-10). Podrobnější program kurzu bude projednán na příštím setkání VV.

4. Odbory, komise, účelová zařízení

Dorkas
Tajemník informoval o zpracovaném posudku na budovu a aktuální situaci ohledně převodu (prodeje) majetku školy BJB. Byl zpracován odhad movitého majetku znalcem a první část v hodnotě 500.000 Kč bude prodána BJB jako celek. Prostředky budou škole sloužit k dofinancování provozu do konce školního roku. Na začátku prosince se uskuteční jednání rady školy, ze kterého bude VV informován o aktuální situaci ve škole.
VV pověřil tajemníka, aby podnikl další kroky za účelem prodeje školy, do konce roku 2018 by měla být zveřejněna nabídka se záměrem budovu prodat a v prvním čtvrtletí bude nabídnuta zájemcům možnost prohlídky budovy. V případě zájmu bude požádán SD o souhlas s prodejem, který by proběhl formou elektronické aukce s vyvolávací cenou v hodnotě odhadu ceny budovy.

Odbor mládeže
VV pozval na své jednání předsedu Odboru mládeže br. Jordana Hallera, aby s ním jednal o přípravě konference mládeže a situaci v Radě ODM. Bratr Haller informoval členy VV o přípravách konference a potvrdil hlavního řečníka konference, kterým bude bratr Michal Klus ze SCEAV.

Br. Haller informoval o tom, že plánovaná nová volba Rady ODM by měla podle plánu proběhnout v září 2019, a že informace o těchto volbách bude rozeslána na sbory. Výkonný výbor se rozhodl vyzvat členy Rady ODM, kteří jsou ze sborů, které se rozhodly odejít z BJB, aby ukončili svoji službu v Radě ODM. Tajemník a předseda nabídnou členům rady Odboru mládeže možnost osobního setkání a vysvětlení postoje VV.
Řád Odboru mládeže nepočítá s možností doplňovací volby, a ani VV nevidí zatím důvod tyto nové volby urychlit. Kandidáti by měli být představeni v rámci konference mládeže a samotná volba (s případně doplněnou kandidátkou) by měla proběhnout na zářijovém KOMPASu (6. - 8. září 2019).
Bratr také informoval VV o plánovaném misijním výjezdu mládeže do Turecka, který by se měl uskutečnit v termínu 19. - 24. 6. 2019 do města Izmir (oblast Efezu). Náplní by byla pomoc na mládežnickém táboře, který pořádá místní sbor (pomoc s organizací, hudbou, duchovním programem); mělo by se nyní jednat o menší tým 4 - 6 mládežníků.

Historická komise
Bratr tajemník informoval o rozhovorech se zástupci historické komise, která by se měla v nejbližší době sejít a ujasnit si další činnosti a zapojení se v rámci konference BJB. Historická komise pracuje na podkladech knihy Historie BJB, které bude připravena k tisku ve spolupráci s kanceláří VV. Kniha by měla vyjít k příležitosti konference BJB.

Vzdělávání na cestě
Bratr tajemník informoval o začátku nového kurzu Základy pro službu, který se koná letos v Praze. Několik přihlášených se rozhodlo z důvodu časové náročnosti studium ukončit, nyní zůstává 25 studentů se zájmem o pokračování.

Bratr předseda informoval o zájmu Misijního odboru na příští školní rok 2019/20 připravit koncept kurzu Misie a evangelizace. Bratři Pavel Novosad a Daniel Kuc připraví do konce letošního roku návrh obsahu, k jehož konzultaci pak přizvou ostatní členy odboru. Cílem je otevřít kurz pro lidi, kteří slouží v oblasti misijní služby a evangelizace a hledají nové možnosti služby a inspiraci. Kurz by mohl obsahovat např. tyto předměty: misie v historii církve, misie v současnosti, překážky v životě misijního pracovníka, atd. Mělo by se jednat o 4 - 5 víkendů za rok, uvažuje se o možnosti propojení se základním kurzem, případně doplnit misijní kurz v příštím roce o nabídku kurzu výkladu Písma.

5. Finance a organizace

Tajemník informoval o výsledku sbírky na Ukrajinu, celkem se vybralo k dnešnímu dni 231.043 Kč. Sborům a jednotlivcům za zaslané prostředky děkujeme a jsme přesvědčeni, že pomohou tam, kde je potřeba. Nad částku 100.000 Kč, zaslanou obratem na Ukrajinu v květnu, zbývá ještě 131.043 Kč, které budou zaslány Ukrajinské baptistické jednotě do konce tohoto roku. Vzhledem k tomu, že základní projekt balíčkové pomoci byl již naplněn, využije ukrajinská jednota prostředky přímo na pomoc sborům a kazatelům na východní Ukrajině.
VV odsouhlasil finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč na zakoupené letenky na setkání sester, které se uskutečnilo v září letošního roku na Ukrajině. Ostatní náklady budou hrazené z fondu Odboru sester.
Bratři tajemník a předseda informovali o pozitivních reakcích manželek kazatelů na víkend, který pro ně uspořádal Odbor sester, a o jejich vděčnosti za vyjádření podpory jejich služby ze strany VV.
Komise krizového fondu uvolnila částku 10.000 Kč ve prospěch kraslického sboru za účelem financování humanitární cesty na Ukrajinu.
VV schválil odměny zaměstnancům kanceláře (vedoucí kanceláře - celý úvazek, jeden plat, předseda odboru mládeže - celý úvazek, polovina platu a školní kaplanka - poloviční úvazek, jeden plat). Odměny pro tajemníka a předsedu schvaluje SD v následujícím roce.

6. Ostatní

Bratři tajemník a předseda spolu s vedoucím Odboru mládeže se zúčastnili Valného shromáždění ERC, které se konalo 20. listopadu v Církvi bratrské na Žižkově. Bratři informovali o hlavních bodech jednání. O podrobnostech budou sbory informovány v rámci dalších Informací z jednání VV po obdržení zápisu ze setkání. Lednové Novoroční ekumenické slavnosti, která se bude konat ve sboru Církve bratrské v Černošicích, se za BJB zúčastní bratr Pavel Coufal.

Bratr tajemník informoval o úvazcích na sborech (schválený úvazek pro BJB Olomouc a změna úvazku z důvodu mateřské dovolené v rámci sboru BJB Brno), VV vzal tyto změny na vědomí.

VV rozhodl o tzv. vánočním příspěvku pro kazatele a to ve výši 10.000 Kč na osobu s přihlédnutím k výši pracovního poměru a odpracované části roku. Příspěvek bude nabídnut všem kazatelům, čerpání proběhne z podpůrného fondu (u kazatelů pobírajících dotaci bude část dotace převedena na podpůrný fond a z něj bude pak hrazena přímo na účty pracovníků).

VV dále rozhodl o příspěvku pro kazatele v důchodu a vdovy po kazatelích v maximální možné výši 7.190 Kč.

Bratři předseda a místopředseda informovali o modlitebním projektu na podporu ukrajinské jednoty, kdy jednotlivé členské země EBF dostaly přiděleny každá jeden z ukrajinských sborů pro vzájemnou modlitební podporu a pomoc. Bratr tajemník zkontaktuje sbor ve městě Novorozsoch s dotazem na aktuální modlitební i hmotné potřeby a v případě, že to bude v našich možnostech, tak bychom je rádi podpořili. Modlitební podněty budou zveřejněny v dalším čísle Zpravodaje BJB.

Registrace Společenství baptistických sborů (SBS)- Bratr předseda informoval o jednání se jmenovaným znalcem Ministerstva kultury ve věci registrace SBS a o písemné žádosti Ministerstva kultury o vyjádření k SBS. Předseda uvedl, že přes naši písemnou žádost nám nebyly poskytnuty Radou SBS kompletní dokumenty této nově registrované náboženské společnosti, a že tedy usuzujeme svůj postoj k SBS pouze na základě částečně zveřejněných stanov a našeho odhadu situace. Ministerstvo kultury jsme proto v této souvislosti upozornili, že v rámci dokumentů BJB je možné uvažovat (pouze) o členství jednotlivce pouze v jednom baptistickém sboru a že budeme za VV navrhovat změnu našich řádů, která by zakotvila, že jeden sbor smí být členem pouze jedné baptistické jednoty (kromě případně odsouhlasené výjimky v odůvodněných případech). Bratři tajemník a předseda také písemně potvrdili Ministerstvu kultury, že BJB nebude v případě registrace SBS dotčena na svých zákonných právech (ve smyslu dotazu ministerstva kultury na tuto otázku).


Informace z kanceláře VV

V kanceláři VV jsou zatím stále k dispozici Slova života na rok 2019 v ceně 110 Kč (standardní formát) a 130 Kč (velký formát). V rámci doprodeje nabízíme sborům i jednotlivcům možnost objednání bez úhrady poštovného a to do vyčerpání zásob.
Nové objednávky a změny předplatného Rozsévače byly možné do 30. listopadu. Sborům, které neprovedly na rok 2019 změny, objednáváme stejný počet jako na rok 2018. Faktury obdržíte v lednu 2019, neplaťte, prosím, částku dopředu. Upozorňujeme, že jako obvykle v posledních letech, budete dostávat jedno číslo zdarma pro případné zájemce.

Děkujeme sborům, které se zapojily do sbírky na Ukrajinu, a upozorňujeme, že byla již ukončena a celkový výtěžek odeslán. Proběhla také sbírka ke dni Modliteb baptistických žen. Výsledek sbírky zašlete prosím nejpozději do 15. prosince, aby mohl být celkový výtěžek odeslán do konce roku.

Připomínáme sborům úhradu příspěvků na Kanceláře VV a odvody na fondy a to nejpozději do konce roku.
V příloze Informací zasíláme pozvánku na Novoroční ekumenickou slavnost.

Další jednání VV se uskuteční 15. ledna 2019 v Praze

Jan Jackanič
tajemník VV BJB

Další aktuality