Prohlášení Výkonného výboru BJB k „Oficiálnímu prohlášení pěti sborů“

Aktuality

Prohlášení Výkonného výboru BJB k „Oficiálnímu prohlášení pěti sborů“

29/11/2018

Vážení bratři a sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů,

na jednání Rady zástupců sborů 3. 11. 2018 v Brně jsme byli seznámeni s dokumentem „Oficiální prohlášení pěti sborů a jejich stanovisko k situaci v BJB“.

Toto prohlášení bylo prezentováno zástupci čtyř sborů (Jablonec, Kroměříž, Kuřim, Lovosice), ke kterým se přidává stanice děčínského sboru v Jílovém (zástupci nebyli přítomni). Bylo nám oznámeno, že se v uvedených sborech a stanici rozhodli uskutečnit kroky vedoucí k vystoupení z Bratrské jednoty baptistů. Přestože se zdá, že vedoucí oněch sborů část svojí kritiky směřují zvláště k některým postojům pražského sboru Na Topolce (instalovaná kazatelka, postoj k praktikované homosexualitě), je zřejmé, že odsoudili BJB jako celek, ze kterého musí pro uchování čistého svědomí před Pánem vystoupit.  

Toto zevšeobecňující odsuzující hodnocení našich sborů odmítáme, je pro nás velmi bolestivé a nezakládá se na pravdě. Ve vší pokoře před Pánem církve vyznáváme, že v našich sborech máme v úctě Písmo svaté a přijímáme ho jako autoritu v otázkách víry a života, jak o tom také vydávají svědectví i naše zásady a stanoviska. Kazatelé v našich sborech upřímně, podle svého nejlepšího svědomí, s modlitbou o vedení Duchem, týden co týden usilují přinést posluchačům správný výklad Písma. Nezakrýváme skutečnost, že nemáme ve všech otázkách stejné chápání Písma, jsou mezi námi rozdíly, někdy na sebe narážíme a také spolu ve všem nesouhlasíme. Přesto vynakládáme upřímnou snahu na dosažení jednomyslnosti v základních otázkách víry a praxe. Pokud tedy autoři tohoto prohlášení hovoří o někom, kdo svévolně nakládá s Božím slovem, není to realita ostatních sborů BJB.

Zásadně odmítáme nepravdivé tvrzení, že opouštíme učení o ospravedlnění pouze z víry. To bychom ztráceli základ samotného evangelia Ježíše Krista! Je nám líto, že přes mnohé diskuse na různých setkáních (kurzy kazatelů, Rady zástupců sborů, Sjezdy delegátů) nechtějí bratři z odcházejících sborů pochopit, proč většina sborů odmítla jejich návrhy na vystoupení BJB z Ekumenické rady církví. V ERC zůstáváme především pro možnost mezi-církevní spolupráce ve službě naší společnosti (např. služba vězeňských, vojenských, nebo nemocničních kaplanů, zastávání se pronásledovaných křesťanů apod.). Členství v ERC nás neodvádí od poznané pravdy evangelia. Naopak tendence uzavírat se před jinými církvemi vnímáme jako postoje nadřazenosti. Žel, i toto byl jeden z opakujících se bodů našich jednání, přes který se bratři nedokázali přenést.

Za velmi zkreslující považujeme vyjádření ohledně „neschopnosti zachovat čistotu církve“. Připomínáme, že ona zmiňovaná jedna žena-kazatelka nebyla ordinovaná v rámci Bratrské jednoty baptistů (tedy se souhlasem BJB jako takové), ale pouze instalovaná pro službu ve svém sboru. Také není pravdivé tvrdit, že to je akceptovaný stav pro drtivou většinu sborů, jelikož to mezi námi opakovaně vyvolává kontroverze.

Co se týče postoje BJB k praktikované homosexualitě, připomínáme, že na Sjezdu delegátů 2018 bylo schváleno usnesení, deklarující výlučnost manželství mezi mužem a ženou a potvrzující, že sexuální vztahy mimo manželství považujeme za hřích a porušení jasných biblických příkazů. Také bylo schváleno usnesení, ve kterém se sbory distancují od postojů sboru v Praze 4, který de-facto zpochybňuje hříšnost praktikované homosexuality. Sbory BJB tímto jasně vyjádřily svoje stanovisko ohledně hříšnosti praktikované homosexuality.

Použití citátu Charlese Spurgeona v závěru „Oficiálního prohlášení pěti sborů“ vzbuzuje nepravdivý dojem o BJB, že dovoluje, vítá a podporuje blud, popírá Pánovo Slovo a odmítá základy evangelia, a proto je svatou povinností skutečného věřícího vyjít z jejího středu. Ani BJB jako celek, ani Výkonný výbor nemá s takovým obviněním nic společného.

Chtěli bychom upozornit na to, že Bratrská jednota baptistů je dobrovolné společenství sborů, do kterého je možné vstoupit i z něho vystoupit podle vlastního rozhodnutí sboru. Vzhledem k nejasnostem, které panují ohledně tohoto kroku, jsme upozornili odcházející sbory, že pro vystoupení sboru z BJB je nutné dosáhnout souhlasu 2/3 většiny všech členů sboru a tuto skutečnost doložit zápisem z řádně svolaného sborového shromáždění, prezenční listinou podepsanou přítomnými členy a seznamem členů k datu hlasování. Tyto dokumenty budeme vyžadovat, protože bez nich není možné rozhodnutí sboru o vystoupení z BJB považovat za platné. Konstatujeme, že ve sboru v Lovosicích tímto procesem ještě neprošli. Stanici z Jílového upozorňujeme, že stanice sboru nemůže vystoupit z BJB, protože není sborem (členové mohou pouze ukončit své členství ve svém sboru).

Je nám líto jednotlivých členů a rodin, kteří nesouhlasí s rozhodnutím svého sboru vystoupit z BJB a zároveň cítí, že ve svém sboru nemohou dlouhodobě zůstat. Přáli bychom si, aby našli duchovní domov a zázemí v některém z okolních baptistických sborů.

Přestože je pro nás rozhodnutí bratrů a sester odejít z BJB bolestivé, nechceme pochybovat o tom, že se pro tento krok rozhodli upřímně a v souladu se svým vnitřním přesvědčením.  Modlíme se za ně, přejeme jim, aby prožívali naplnění ve službě evangelia lidem tohoto světa a žádáme je, aby se ve své práci soustředili na své sbory a ne na vyučování členů našich sborů.

Máme naději, že budeme moci žít v pokoji vedle sebe jako součásti Kristovy církve.

Výkonný výbor Bratrské jednoty baptistů

Pavel Coufal, předseda; Jan Jackanič, tajemník; Erik Poloha, místopředseda; Pavel Novosad a Oleg Gricyk, členové

V Praze dne 27. listopadu 2018

Další aktuality