Prohlášení Výkonného výboru ke Sjezdu delegátů Bratrské jednoty baptistů

Informace VV

Prohlášení Výkonného výboru ke Sjezdu delegátů Bratrské jednoty baptistů

23/5/2019

Ve dnech 26. - 27. dubna 2019 se sešel v Praze Sjezd delegátů Bratrské jednoty baptistů, který se zabýval aktuálními otázkami v životě BJB a projednával návrhy sborů, odborů a Výkonného výboru BJB.

V úvodu sjezd jednal o situaci ve sborech, které v loňském roce oznámily svůj záměr odejít z BJB. Sbor v Kuřimi již ukončil své členství, sbor v Kroměříži o to požádal a sbor v Jablonci n. Nisou a stanice sboru Děčín svoji situaci řeší. Sbor v Lovosicích je v této otázce rozdělen. SD proto ustanovil smírčí komisi, která má pomoci k obnovení vzájemné komunikace ve sboru a být nápomocna k tomu, aby proběhlo řádné hlasování o setrvání nebo odchodu z BJB.
Po SD jsme však obdrželi informaci od skupiny, která požadovala, aby sbor zůstal v BJB, že se rozhodli ukončit své členství v lovosickém sboru, a tak zřejmě dojde jen k setkání se staršovstvem sboru. Smírčí komise nyní zjišťuje, zda se jedná opravdu o rozhodnutí všech členů této skupiny.
Sjezd rozhodl o doplnění Zásad a stanovisek BJB o nový bod, ve kterém se hlásíme k tomu, jak chápeme manželství. Věříme, že podle Bohem ustanoveného řádu je manželství trvalým svazkem jednoho muže a jedné ženy a sexuální aktivita patří výlučně do tohoto svazku.
Sjezd delegátů také schválil úpravu řádů BJB a doplnil je o zamezení dvojího členství sborů ve více církvích nebo náboženských společnostech v ČR. Toto rozhodnutí vychází z našeho pojetí sdružování se v baptistické jednotě.
SD dále rozhodl o vyloučení sboru BJB Praha 4, a to především z důvodu rozdílného pohledu na otázku praktikované homosexuality. Návrh na vyloučení sboru padl také v kontextu nově založené náboženské společnosti Společenství baptistických sborů, kterou inicioval právě sbor Praha 4.
O přijetí i vyloučení sboru se rozhoduje jen na základě konkrétního návrhu. Naše řády neuvádějí seznam konkrétních důvodů pro ukončení členství sboru v BJB, pro přijetí návrhu na vyloučení však musí hlasovat minimálně 2/3 z celkového počtu delegátů, zastupujících všechny sbory , což se v tomto případě stalo.
Je nám líto, že byl vyloučen sbor, který patřil k zakládajícím sborům naší Jednoty, ale naše pohledy na výklad Písma se v posledních letech natolik rozcházely, že Sjezdy řešily z tohoto důvodu již několik návrhů na vyloučení tohoto společenství. V loňském roce SD neodsouhlasil návrh na vyloučení tohoto sboru, ale vyjádřil nesouhlas s jejich postoji k praktikované homosexualitě. Nyní však rozhodl o ukončení jeho členství v BJB, a to nejpozději do konce letošního roku. Tento odklad umožní sboru svobodně naložit s veškerým svým majetkem i budovou, ve které se schází, a převést vše na již založené Společenství baptistických sborů. Bratrská jednota baptistů si nečiní na majetek tohoto, ani jiného sboru, žádný nárok.
Jsme si vědomi toho, že rozdělení v církvi je vždy bolestivé a těžké. Chceme však svobodně jedni i druzí jednat podle svého svědomí před Pánem Církve. Celkové znění Usnesení SD 2019 je dostupné na webové stránce BJB.CZ
Výkonný výbor chce povzbudit a vyzvat všechny sbory naší Jednoty, abychom se plně věnovali poslání, které nám jako své církvi dal Pán Ježíš (Mt 28,18-20), tedy nesení evangelia a činění Ježíšových učedníků. Spojujme své síly při svědectví dnešnímu světu a podporujme se v evangelizaci, misii, službě všem generacím, a vzdělávání. Zaměřme své úsilí na oživení duchovního života našich sborů a na zakládání a rozvoj nových společenství (stanic, sborů).

Výkonný výbor Bratrské jednoty baptistů
V Praze dne 14. května 2019

Další aktuality