Souhrn usnesení Sjezdů delegátů BJB k otázkám ohledně manželství, sexuality a vztahu k praktikované homosexualitě (2017-2019)

Aktuality

Souhrn usnesení Sjezdů delegátů BJB k otázkám ohledně manželství, sexuality a vztahu k praktikované homosexualitě (2017-2019)

23/5/2019

Sjezd delegátů BJB 2018 přijal prohlášení:
Vítáme, podporujeme a přijímáme za své rezoluce koncilů Evropské baptistické federace 2010 a 2017, které jednoznačně potvrzují, že křesťanské manželství je ustanoveno jen mezi mužem a ženou.

Ve smyslu usnesení SD 2017 č. 18 potvrzujeme, že jakékoliv jiné formy sexuálních vztahů, ať už mimomanželských či partnerských, považujeme za hřích a porušení jasných biblických příkazů. (Usnesení 2018, bod 35/návrh 15).
Tím navázal na podobná prohlášení z roku 2017 (Usnesení 2017 bod 21/návrh 18 a bod 23/návrh 7) ohledně našeho přesvědčení, že podle Božího stvořitelského řádu, tak jak o něm svědčí Bible, je manželstvím svazek muže a ženy, do kterého se vstupuje svatbou (sňatkem), intimní sexuální aktivita se má odehrávat výlučně uvnitř tohoto svazku a pro ty, kteří z jakéhokoli důvodu nemohou či nechtějí vstoupit do manželství, Boží slovo ukazuje cestu života v celibátu. Sňatky jsou před osobami pověřenými církví uzavírány výlučně v tomto smyslu.

Sjezd delegátů BJB 2018 také přijal prohlášení o pastoračním přístupu v oblasti sexuality:
„Jsme vděčni Bohu, že nás lidi stvořil ke svému obrazu a k životu ve společenství s ním. Všichni jsme hříšníci, kteří potřebují Boží odpuštění a sílu k novému posvěcenému životu. Bůh nám toto v Kristu nabízí. V oblasti sexuality Bůh vede k věrnému manželství nebo životu v sexuální zdrženlivosti. Jsme si vědomi, že je to vnitřní zápas, který není vždy snadný. Jako sbory chceme být společenstvími, kde se v těchto našich zápasech poneseme v lásce a vzájemné úctě.“ (Usnesení SD 2018 bod 36/návrh 16)
Sjezd delegátů BJB 2019 schválil doplnění přílohy Ústavy BJB Zásady a stanoviska o zásadu č.11, ve které se uvádí:
Věříme, že Bohem ustanovený řád manželství je trvalým svazkem jednoho muže a jedné ženy a sexuální aktivita patří výlučně do tohoto svazku.

Sňatky jsou v našich sborech uzavírány pouze v tomto smyslu. Jakékoliv jiné formy sexuálních vztahů, ať už mimomanželských či partnerských, jsou porušením biblických přikázání. Ty, kteří nemohou či nechtějí vstoupit do manželství, vede Boží slovo k životu v sexuální zdrženlivosti. (Usnesení SD 2019, bod 33/návrh 21)

V Praze dne 14. května 2019

Další aktuality