Vánoční dopis sborům BJB

Aktuality

Vánoční dopis sborům BJB

21/12/2018

Sborům Bratrské jednoty baptistů v ČR

Milí bratři, milé sestry,

srdečně vás všechny zdravím v závěru roku 2018. Když se zamýšlím nad letošním děním v naší Jednotě, vnímám dvě věci.

Nejprve jsem Pánu Ježíši velmi vděčný za vás, za vaši lásku i vaše upřímné úsilí žít posvěceným životem Pánu Bohu k chvále. V letošním roce jsem směl z Boží milosti navštívit řadu našich sborů a mohl jsem vnímat lásku k Bohu i lásku k lidem, touhu bratrů a sester žít z víry v Krista a sloužit světu skrze nesení evangelia. Děkuji Pánu Bohu při každé vzpomínce na vás.

Na druhou stranu všichni víme, že letošní rok byl pro naši Jednotu rokem velké zkoušky. Stačí se ohlédnout k dění okolo jarního Sjezdu delegátů a podzimní Rady zástupců sborů a víme, jaká témata námi hýbou. Vnímám to, co se mezi námi děje, jako zkoušku naší důvěry v Pána Ježíše, zkoušku naší věrnosti Pánu a poslušnosti Božímu Slovu, zkoušku naší vzájemné lásky. Kéž bychom v této zkoušce obstáli před naším Pánem.

Proto bych vás chtěl všechny povzbudit, abychom „stáli pevně“. Tato výzva zaznívá na mnoha místech Nového zákona, a podobně jako ji musela znovu a znovu slyšet raná církev, tak ji potřebujeme slyšet i my.

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! (1 K 16,13). Stůjte tedy `opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti (Ef 6,14). Moji bratří, které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí a slávou; proto stůjte pevně v Pánu, milovaní (Fp 4,1). Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem (2 Te 2,15).  

Mojí modlitbou za sebe, za Výkonný výbor BJB, za každý náš sbor i jednotlivé bratry a sestry je, abychom v novém roce 2019 stáli všichni pevně ve víře, v duchovním zápase, v našem Pánu, i v učení Božího Slova.

Přeji vám všem radostné prožití vánočních svátků a Boží milost a plnost Ducha svatého do roku 2019.

V Kristu váš

Pavel Coufal

předseda Výkonného výboru BJB

V Brně 21. prosince 2018

Další aktuality