Logo BJB v ČR

Úvodník

Milí bratři a milé sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů, s novým číslem Zpravodaje BJB přichází i nové téma “Křťete”. Není to jen náhodný výběr biblického příkazu, je to důraz, kterému se chceme věnovat v celém letošním roce. Otázky spojené se křtem otevírá bratr Pavel Coufal ve svém článku a budeme se jim dále věnovat ve Zpravodaji, na akcích BJB a také na Vzdělávací konferenci, která se uskuteční v květnu v Brně. Pozvánku najdete na poslední stránce tohoto čísla.

Kromě informací z dění v BJB a jednotlivých službách našich odborů bych rád upozornil na článek o vzpomínkové události na bratra Cyrila Burgeta, které se mohl zúčastnit bratr předseda. V krátké vzpomínce si můžeme připomenout život člověka, který za svoji víru zaplatil po Kristově vzoru cenu nejvyšší.

Od letošního roku spouštíme nové webové stránky a nový způsob rozesílání informací členům sborů BJB, tzv. eZpravodaj. K jeho odebírání se můžete přihlásit přímo na stránkách BJB.CZ a jednou za tři měsíce tak dostanete nejen Zpravodaj BJB v elektronické podobě, ale také výběr zpráv ze společné služby BJB. Budeme rádi, pokud ve svém okolí a ve své rodině pomůžete s registrací na našem webu k odběru tohoto newsletteru.

Jsem vděčný za akce, které se uskutečnily na konci letošního roku - za koncert bratra Rodrigo Rodrigueze v Brně a výroční shromáždění sboru Vinný kmen. Obě nám ukazují na touhu sdílet evangelium různými způsoby a různými lidem. Každý z nás má své obdarování, své povolání a své “posluchače”, bez ohledu na to, že nehrajeme na hudební nástroje. Ale našimi nástroji jsou naše životy a naše služba. Přeji vám všem, ať se v tom letošním roce rozezní Boží orchestr ve vás a ve vašich sborech. Ať je “hudba našeho života” svědectvím o skladateli, který nás do něj povolal.

Jan Jackanič, tajemník VV BJB

Slovo předsedy

Milí bratři a milé sestry,

vstoupili jsme do nového roku 2024. Jistě jste přemýšleli, jaký byl ten minulý rok, a to nejen ve vašich osobních životech, ale také v životě vašich sborů. Musel jsem se zamýšlet nad tím, jaký byl rok 2023 v našem společenství sborů Bratrské jednoty baptistů.

Obecně vzato, loňský rok nebyl v mnoha ohledech snadný. Pokračující válka na Ukrajině znamenala také pokračující pomoc našich sborů i jednotlivců, a to jak humanitární, tak duchovní, lidem na Ukrajině i uprchlíkům u nás. Jsem vděčný, že služba lásky v Kristově jménu nese své dobré ovoce a že se při návštěvách sborů setkávám s lidmi, kteří vyjadřují velkou vděčnost za přijetí a pomoc, které se jim u nás dostává. Mnozí z nich našli v našich sborech svůj nový duchovní domov.

Začátkem února loňského roku zasáhlo Turecko a Sýrii devastující zemětřesení. Jsem vděčný za pomoc, kterou jsme mohli do zasažených oblastí poslat, a to jak finanční, tak skrze ty, kteří pomáhali při stavbách nouzových obydlí. Modleme se dále za pokoj pro místa, kde probíhají konflikty, za Ukrajinu, Izrael a Palestinská území, ale také za nesnadnou situaci v Myanmaru.

Logo Křtěte!

Mottem pro naši společnou službu v minulém roce bylo "Jděte". Při našich společných setkáních, ale i na stránkách Zpravodaje BJB, jsme povzbuzovali každý sbor i každého jednotlivce ke svědectví o Ježíši Kristu. Chceme být misijní církví, která je otevřená pro lidi, kteří neznají osobně Pána Ježíše. Nechceme se uzavírat za dveřmi našich modliteben. Dobrá zpráva evangelia se má skrze nás dostat do celého světa, to znamená i k našim sousedům, spolužákům a spolupracovníkům, do naší ulice a našeho města či vesnice. A tak i nadále chceme povzbuzovat naše sbory k misii, evangelizaci, k zakládání nových společenství (skupinek, stanic, sborů) na nových místech. To je úkol, který neskončil s koncem roku 2023, ale pokračuje, dokud Pán nepřijde.

V roce 2024 je naším společným mottem „Křtěte“. To je druhá část našeho poslání při činění učedníků: „Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého“ (Mt 28,19). Nezapomínejme na toto Velké poslání ani uprostřed starostí, které budeme prožívat, a problémů, které budeme muset řešit. Evangelizace je pro nás naléhavý a prioritní úkol i v tomto roce, nehledě na to, jaké budeme prožívat okolnosti. Neseme lidem Dobrou zprávu o záchraně v Kristu a věčném životě, ne zprávu o dobrém a pohodlném životě na této zemi.

Na téma „Křtěte“ budeme klást důraz jak v našem Zpravodaji BJB, tak při různých příležitostech a setkáních. Začátkem května plánujeme jednodenní vzdělávací konferenci v Brně s přednáškami, semináři a diskusemi právě s tímto zaměřením.

Modleme se tedy, aby v letošním roce skrze naši službu přijalo mnoho lidí Ježíše Krista jako svého Zachránce a Pána, aby vyznali svoji víru ve křtu a přidali se k našim společenstvím. Udělejme pro to každý všechno, co bude v našich silách.

Pavel Coufal, předseda VV BJB

Téma: Křtěte

Když se jeden můj známý dozvěděl, že mottem BJB pro letošní rok je „Křtěte“, dost se podivil. Co jako chceme na tématu křtu celý rok rozebírat? A to chceme mít celou jednodenní konferenci v květnu „jen“ o křtu?

Možná je téma křtu na první pohled zřejmé a jasné. Pokud jsme členy církve, byli jsme někdy pokřtěni. Možná si ten den dobře pamatujeme, ale více méně s tím faktem, že jsme pokřtění křesťané, prostě žijeme.

Téma křtu mi připadá podobné diamantu. Můžete se na něj dívat z mnoha úhlů pohledu a stále objevujete něco nového. Podobně i křest má mnoho souvislostí s dalšími biblickými pravdami o Božím jednání s námi a o našem vztahu s Bohem. Stojí za to nad nimi přemýšlet, promýšlet je nad Písmem a přijímat z nich duchovní povzbuzení a nasměrování naší víry.

Je křest „svátost“, tedy obřad, který prostřednictvím viditelného znamení zprostředkuje neviditelnou Boží milost? Působí Boží milost v člověku „ex opere operato“, tedy samotným udělením křtu v církvi? S tímto vysvětlením křtu se setkáme v římskokatolické církvi. Jako baptisté spolu s většinou dalších protestantů rozumíme, že křest je „vnější znamení vnitřní milosti“, symbol toho, co se v člověku z Boží milosti již událo neviditelně, skrze víru. Máme proto někdy problém s pojmem „svátost“ a raději používáme poněkud kostrbaté označení „ustanovení“ (z angl. ordinance; Kristus ustanovil křest a Večeři Páně). S tím souvisí zajímavá otázka: mění křest člověka, a pokud ano, do jaké míry a jak?

Duchovní život věřícího křesťana si můžeme představit jako cestu, na které děláme jednotlivé kroky. Před samotným křtem musíme projít určitými fázemi (prožít určité zkušenosti). A zároveň křest není sám o sobě cílem, ačkoli se mnozí křesťané po svém křtu poněkud duchovně zastavili a třeba i roky přešlapují na místě. Křest je významný milník na cestě člověka k Bohu a s Bohem, ale cesta po křtu pokračuje dál až do nebeské slávy.

Než tedy dojdeme ke křtu, na své životní cestě se nejprve setkáváme s pravdou. S pravdou o věčném Bohu, který se k nám sklonil ve svém Synu Ježíši Kristu, aby nás svou smrtí a vzkříšením vykoupil z našeho hříchu a smrti a otevřel nám možnost začít nový, věčný život s ním. Jsme také konfrontováni s pravdou o nás samotných, tedy že jsme hříšníci, vzdálení od Boha a jeho slávy, ztracení a za svůj hřích odsouzení. Setkáváme se však také s milostí, protože slyšíme dobrou zprávu o nabídce Božího odpuštění a přijetí v Kristu.

Když slyšíme tuto pravdu, Duch svatý v nás působí, usvědčuje nás z hříchu, dává nám touhu po Bohu. Zneklidňuje nás a vede nás k pokání. Voláme k Bohu, prosíme za odpuštění, vyznáváme své hříchy, věříme evangeliu a z Boží milosti přijímáme Krista jako svého Zachránce a Pána. Duch svatý v nás koná dílo našeho nového duchovního narození.

Samotnému křtu tedy předchází slyšení evangelia, usvědčení, pokání/obrácení, víra, přijetí Krista. Na to navazuje naše vyznání. „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení“ (Ř 10,9-10). Ježíše vyznáváme svými ústy, svým způsobem života, ale také právě ve křtu. Křest je odvážným vyvěšením vlajky na stožár: vyznáním, že nepatřím sám sobě, ale jsem Kristův.

Křtu musí předcházet víra. Proto nekřtíme nemluvňata ani nikoho, kdo Kristu nevěří. „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen“ (Mk 16,16-17). Spasení se neděje při křtu ani skrze křest, ale křest je vyznáním víry ve Spasitele a Pána Ježíše Krista. „Milostí jste spaseni skrze víru, spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků (ani ze skutku křtu), takže se nikdo nemůže chlubit“ (Ef 2,8-9).

Ve křtu jsme s Kristem sjednoceni v jeho smrti, pohřbu a vzkříšení (Ř 6,3-14). Starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Naše sjednocení s Kristem má obrovský dopad na náš život: starý život pod mocí hříchu skončil a my jsme povstali k novému životu s Ním a v jeho moci!

Po našem křtu jdeme dál s Kristem. Máme být naplněni a naplňováni Duchem svatým (Ef 5,18), máme každý den chodit Duchem (Ga 5,25). Máme růst v posvěcení svého života Bohu (Žd 12,14), růst v poznání a zakoušení Boha, být světlem tomuto světu, nést svědectví o Kristu všem lidem (Sk 1,8).

O křtu a jeho důsledcích bychom mohli psát ještě mnoho. Jak souvisí křest s Boží Trojicí (křest ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého)? Je forma křtu (ponořením) důležitá? Co křest nemluvňat a náš postoj k němu? Jak přistupovat ke křesťanovi, který se chce stát členem našeho sboru, ale nebyl pokřtěn na vyznání své víry v Krista? A co s lidmi, kteří chtějí křest, ale nechtějí být členy církve? Jak probíhá příprava ke křtu v našem sboru a nakolik je nutná? Je nějaká souvislost mezi křtem ve vodě a Duchem svatým? – To jsou jen některé otázky, které si můžeme v souvislosti s tématem křtu klást. Přijeďte na vzdělávací konferenci „Křtěte“ v sobotu 11. května 2024 do Brna! Máme opravdu o čem společně hovořit a co promýšlet. A pokud máte nějaké další otázky týkající se křtu a jeho souvislostí, napište nám. I v dalších číslech našeho Zpravodaje se tomu budeme věnovat.

Pavel Coufal

Kázání - O zabezpečení života

“Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?” (Matouš 6, 25-27) “Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.” (Matouš 6, 33-34)

Dekorativní text: ptáčci

Pán Ježíš tímto slovem nevede učedníky ani nás k lehkomyslnosti, abychom složili ruce v klín. Kdo jiný lépe rozuměl a věděl o těžkých podmínkách lidského života, než právě Ježíš. Ujímal se chudých, zubožených a nemocných. Pronáší-li toto slovo, chce tehdejším lidem, ale i nám všem pomoci, poradit, ukázat na správný přístup k životu. I dnes máme starosti o zabezpečení života. I my křesťané se často kvůli zabezpečení rodiny, připravujeme o radost ze života. My se nemusíme úzkostlivě starat, jak nám to Pán Ježíš ukazuje na ptácích a rostlinách. Jestliže rostliny a ptáci se nemusí starat o budoucnost, ani my lidé se nemáme trápit.  Jsme v daleko výhodnějším postavení, protože můžeme pracovat. To však neznamená, že si prací a námahou můžeme zajistit všechny potřeby a budoucnost. Ačkoliv pracujeme, práce nás neživí, protože vše je jen Boží milost, že máme zdraví a můžeme pracovat a zaopatřit si prostředky pro život. Zde bych uvedl zajímavý výklad reformátora Martina Luthera: „Vždyť žádný tvor nepracuje o svou potravu. Každý má svůj úkol a je mu věren. Hledá a nalézá svůj pokrm. Ptáček létá a zpívá, staví hnízda a vyvádí mláďata. Je to jeho práce, ale ta jej neživí. Voli táhnou pluh, koně nesou břemena a táhnou do boje, ovce dávají vlnu, mléko a sýr. Taková je jejich práce, ale ta je neživí. Země však vydává trávu a živí je s Božím požehnáním. Tak tedy musí a má i člověk pracovat a něco dělat, ale má přitom vědět, že někdo jiný než jeho práce jej živí, totiž bohaté požehnání Boží, jakkoliv se zdá, že jeho práce jej živí, protože mu Bůh bez práce nic nedává. Ptáček neseje ani nežne, a přece by zahynul hladem, kdyby nelétal za potravou a nehledal ji. To, že se potravy dohledá, není jeho prací, ale darem Boží laskavosti. Vždyť kdo mu tam nachystal potravu, aby si ji našel? Kde Bůh nic nepřichystá, tam nikdo nic nenajde, i kdyby se celý svět k smrti udřel a uhledal.“

A my lidé jsme pro Boha daleko cennější. Můžeme žít bez obav, strachu a v jistotě, že Bůh pečuje o to, co potřebujeme, i když to někdy hned nevidíme. Ve všech nejistotách můžeme být v Jeho bezpečí, ať nás potká cokoli. Žijeme v nejisté době inflace, zdražování energií, bydlení i potravin, ale když se modlíme a očekáváme na Pána, On nás povede a dá nám východisko z každé situace - nemusíme se trápit. Když nám něco nedává, ví také proč, ač my to často nevíme. Nemáme být úzkostliví, ale být si jisti, že se Bůh se vždy postará o to, co nezbytně potřebujeme. Jedině v této důvěře budeme svobodní a radostní. Pán Bůh nás postavil do tohoto světa a dal nám za cíl více, než jen se starat o to co bychom jedli, pili a čím se odívali. Předložil před nás skutečnost Božího království a Jeho spravedlnosti. Hledat Boží království a jeho spravedlnost je hledání a následování Ježíše Krista. V něm již skutečnost a pravda království Božího vstoupila do našeho světa. Jde o podřízení se Jeho vedení. Tehdy hledáme Boží království a jeho spravedlnost, když se ptáme, co od nás žádá, a potom jsou nám dány i věci, které potřebujeme k plnění Jeho vůle. Boží péče není v tom, že budeme mít vždy ve vnějších věcech dostatek. Možná, že přijde i uskromnění, někdy i určitá nouze; učme se však Bohu stále důvěřovat. Naše budoucnost je v Jeho rukou.

Končím slovy apoštola Pavla: „Ne že bych si naříkal na nedostatek. Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost.“ (Ep.Fil 4,11-12) „Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen.“ (Ep. Fil.  4, 19-20)

Karel Kuc, kazatel v důchodu, BJB Brniště

Informace z jednání VV BJB dne 6.9.2023 v Praze

Informace na psacím stole

Je za námi i před námi mnoho akcí, za které jsme vděčni. Kromě těch pravidelných nás čekají i tato mimořádná setkání - prosíme, modlete se za přípravu i jejich průběh:

 • setkání statutárních zástupců sborů dne 23.9. 2023 v Praze
 • výjezdní setkání odborů a VV v centru Immanuel v termínu 20. a 21.10. 2023
 • koncert Rodrigo Rodrigueze dne 6. prosince 2023 v Brně
 • první setkání s podnikateli v BJB v pátek 5. dubna 2024 v Brně
 • vzdělávací konference BJB 11. května 2024 na téma “Křtěte” v Brně
 • kurz kazatelů ve dnech 21. - 23. 5. 2024 v centru Immanuel

Celkový přehled akcí BJB na tento školní rok najdete na webové stránce BJB - https://www.bjb.cz/kalendar

 • Rada zástupců sborů
 • Projednali jsme rámcový program letošní Rady zástupců sborů, která se uskuteční v sobotu 6. listopadu 2023 v Brně. Zabývat se budeme tématem ordinace kazatelů, podněty z komise pro dokumenty, z finanční a hospodářské rady, z oblasti vzdělávání i práce našich odborů.
 • Odbory a komise
 • Odbor mládeže pořádá Kompas (setkání pro vedoucí mládeží) v termínu 15. - 17. září, v přípravách je Konference mládeže v Brně a druhý ročník kurzu studia Bible Jozue. V letošním školním roce se bude probírat Starý zákon a mohou se přihlásit noví zájemci. Informace a přihlášku najdete zde - https://mladej.net/jozue
 • Misijní odbor připravuje zajímavou konferenci s názvem Církev v síti. Bude se konat v sobotu 11. listopadu v Praze. Podrobný program a přihlášky najdete zde - https://www.bjb.cz/cirkev-v-siti. Dále se můžete těšit v příštím roce na dvoudenní misijní konferenci (9. - 10. února 2024) s názvem Velké začíná malým, která bude zaměřena na hledání nových výzev v oblasti misie. Misijní odbor chce rozšířit tým rady misijního odboru pro oblast zakládání sborů, zahraniční misie, misie v rámci sborů a program obnovy sborů.
 • Odbor sester zve na regionální setkání sester v Žatci (18.11.2023), v přípravách je pak konference sester v  Litoměřicích, která se uskuteční v květnu příštího roku.
 • Odbor pro manželství připravuje manželské víkendy, vzdělávací konferenci v Pardubicích (25.11.2023) a Konferenci pro rodiče. Ta se uskuteční opět v Brně a v Chebu.
 • Komise pro vzdělávání pokračuje v organizaci druhého roku vzdělávacího programu Timoteus. V rámci konference mládeže i Rady zástupců sborů bychom se rádi zeptali na případné zájemce o otevření nové studijní skupiny programu Timoteus ve školním roce 2025/26. V přípravách je také vzdělávací konference s tématem “Křtěte”, které se uskuteční 11. května 2024 v Brně. Zveme na ni všechny kazatele, starší sborů a zájemce o biblické vzdělávání.
 • V říjnu se uskuteční jednání Komise pro dokumenty, která připraví podklady pro RZS v otázce přidruženého členství a změny způsobu hlasování na SD. O otázce přidruženého členství by tak bylo možné hlasovat na příštím SD v roce 2024.
 • Sbory a kazatelé
 • Bratr předseda se zúčastnil v Šumperku instalace kazatele bratra Ivo Pospíšila. Přejeme mu do jeho nové služby moudrost a Boží požehnání. V létě také navštívil bratr předseda sbor na Svaté Heleně, kde se zúčastnil oslav 100. výročí založení tohoto sboru.
 • ‍Finance
 • Tajemník informoval o připravovaném jednání Finanční a hospodářské rady, které se bude zabývat především dlouhodobým výhledem financování služby BJB do roku 2030. Materiál z jednání bude představen na RZS. VV také schválil navýšení příspěvku na stravenky zaměstnancům kanceláře z 55 Kč na 99 Kč na stravenku, částka nebyla revidována již několik let.
 • ‍Podpůrný fond
 • Výkonný výbor se zabýval návrhem na změnu pravidel vyplácení příspěvků z podpůrného fondu, protože výše úvazku pracovníka sboru (ať již kazatele nebo misijních pracovníků) nemusí vždy odrážet potřebnost takové podpory. Návrh nových pravidel (a kalkulaci, co by to znamenalo), předloží tajemník na dalším setkání.
 • ‍Ostatní
 • Tajemník předložil Výkonnému výboru návrh na elektronický Newsletter BJB, který by vycházel (podobně jako Zpravodaj) čtyřikrát ročně. Nabídl by členům sborů BJB odebírat přímo informace o dění z BJB a kazatelé by tak nemuseli všechny emailové zprávy z kanceláře přeposílat v rámci sborů. Představení tohoto nového komunikačního kanálu proběhne v rámci RZS.
 • Vyšla kniha Více než přesvědčení od br. Dietricha Schindlera. Můžete si ji objednat na webových stránkách BJB - https://www.bjb.cz/shop/vice-nez-presvedceni
 • VV předloží RZS návrh na formální zrušení IČO Diakonie BJB. Diakonické a humanitární aktivity by nadále pokračovaly v rámci IČO BJB a Krizového fondu, tak jak je to nyní. Diakonie BJB (jako právnická osoba, která by zastřešovala jednotlivé diakonické aktivity sborů) již několik let nevyvíjí činnost. Tento návrh byl projednán i s minulým vedením Diakonie BJB.
 • Do kanceláře VV nastoupila od září nová asistentka Tereza Němejcová s úvazkem 1 den v týdnu. Bude především pomáhat sestře Ivetě Procházkové s administrativou, chodem kanceláře a zasíláním knih. Kontaktovat ji můžete na emailu tereza.nemejcova@baptist.cz.
 • ‍Ekumena a EBF
 • Bratr předseda Pavel Coufal se zúčastní sjezdu spolku Exulant dne 9. září v Praze. VV schválil pracovní cesty předsedy v tomto školním roce do Varšavy (setkání EBF) a do Polska (European Leadership Forum).

Informace z BJB

Cyril Burget – pietní shromáždění

Cyril Burget

4. února 2024 uplyne 70 let od úmrtí bratra Cyrila Burgeta, misijního pracovníka ve Vysokém Mýtě a následně kazatele sborů Bratrské jednoty baptistů v Kroměříži a v Praze 3 na Vinohradech a také tajemníka naší Jednoty. Bratr Cyril Burget byl v první vlně kazatelů a vedoucích pracovníků BJB, kteří byli zatčeni a uvězněni v květnu a červnu 1952 komunistickým režimem za údajnou protistátní špionážní činnost a další smyšlené důvody, které měly v konečném důsledku vést k likvidaci naší církve. V této skupině zatčených byli také bratři Jan Řičař, předseda Ústřední rady starších BJB, a kazatel v Pardubicích, Dr. Jindřich Procházka, ředitel baptistického semináře v Praze, a Michal Kešjar, předseda Rady starších BJB na Slovensku.

V témž roce byli dále uvězněni také bratři kazatelé Jan Mikulenčák (Vysoké Mýto), Vladislav Mareš (Žatec), Ludvík Bureš (Lovosice), Vilém Volanský (Liberec), Pavel Čáni (Kroměříž), členové sborů Martin Nahálka (Liptovský Mikuláš), Jan Kováč (Vavrišovo), Adam Strapoň (Bratislava) a švagr Jana Řičaře František Janeba. Pro úplnost chci uvést ještě uvěznění kazatelů Viléma Jersáka (Cheb, r. 1953) a Viléma Pospíšila (Vikýřovice, r. 1955).

Budget - památník

Nedokážeme si ani představit krutost fyzického a psychického mučení našich bratří, které je mělo zlomit, aby se pak ve zinscenovaných politických procesech přiznávali k činům, které nespáchali, ale za které byli odsouzeni k mnohaletému vězení. Rozsáhlejší informace si budete moci přečíst v samostatné publikaci, kterou se k tomuto tématu chystáme vydat.Bratr kazatel Cyril Burget byl v procesu „Jindřich Procházka a společníci“ (26. a 27.6.1953 v Chrudimi) odsouzen k 7 letům vězení. Komunistické věznění nepřežil, zemřel na následky mučení a neléčené těžké nemoci 4.2.1954 ve vězení ve Valdicích ve věku 58 let. Rodině pak nebylo sděleno místo uložení jeho ostatků.Dne 2. listopadu 2023 se konalo pietní shromáždění ve věznici v Praze na Pankráci, k uctění památky 66 popravených a zemřelých politických vězňů z let 1948-1965. Popel z jejich uren, které nesměly dostat jejich rodiny, byl v době komunistické totality vysypán na místo bývalého vězeňského popraviště. Toto místo bylo objeveno historiky a badateli až v roce 2023. Na tomto místě pražské pankrácké věznice tedy leží i popel našeho drahého bratra kazatele Cyrila Burgeta. Pietního shromáždění se účastnily rodiny politických vězňů, zástupci poslanecké sněmovny, senátu, Prahy 4 a další významní hosté. Spolu s rodinou br. Cyrila Burgeta jsem se pietního shromáždění zúčastnil za Bratrskou jednotu baptistů.Komunisté chtěli, aby se na ně zapomnělo. Pán Bůh však nezapomíná a nezapomínáme ani my.

Pavel Coufal

Vyslání vězeňských kaplanů a dobrovolných duchovních

Duchovní služba je v českých věznicích zásadně ekumenická a mohou se na ní podílet všechny církve, které jsou v České republice registrovány s právem služby ve věznicích. Duchovní službu poskytují jak vězeňští kaplani (profesionální duchovní, zaměstnanci Vězeňské služby), tak i dobrovolní duchovní.

Vězeňští kaplani jsou sdruženi ve Vězeňské duchovní službě (VDS). Jsou pověřeni svou církví a působí se souhlasem Rady pro duchovní službu. V současnosti pracuje 43 vězeňských kaplanů z 11 různých církví ve 34 věznicích a vazebních věznicích. Kromě poskytování pastorační péče a bohoslužebných setkání se také podílejí na vytváření a realizaci výchovných programů, slouží svým spoluzaměstnancům a jsou poradci ředitelů svých věznic v oblasti etiky a náboženské problematiky.

Vězeňská duchovenská péče (VDP) je nevládní organizace (zapsaný spolek), do které mohou patřit duchovní (kazatelé, faráři) i členové sborů a farností registrovaných církví, kteří se chtějí dobrovolně věnovat duchovní a pastorační službě ve věznicích. K této službě také potřebují pověření od vedení svých církví.

Dne 8. 11. 2023 se v Praze v kostele Sv. Václava na Zderaze konalo slavnostní vyslání nových kaplanů a dobrovolných duchovních. Při ekumenické bohoslužbě sloužil předseda Ekumenické rady církví Tomáš Tyrlík a zástupce České biskupské konference Mons. Zdeněk Wasserbauer.

Jsem vděčný, že jsme jako Bratrská jednota baptistů vyslali nového kaplana Karla Kučeru (Sbor BJB v Kraslicích). Přejeme mu i všem ostatním Boží milost, požehnání a sílu do této potřebné duchovní služby vězňům.

Pavel Coufal

Setkání odborů BJB

Na konci října se uskutečnilo od pátku do soboty společné setkání odborů BJB a zástupců VV v centru Immanuel. Děkujeme všem, kdo takto slouží v rámci celé BJB a jsme vděční za vzájemné rozhovory, modlitby a povzbuzení do společné služby našim sborům. Setkání se bude konat opět za rok, tentokrát v listopadu a na novém místě.

Jan Jackanič

Tábořiště Kokašice

V letošním roce se náš sbor (pod hlavičkou Royal Rangers, kteří působí v našem sboru), pustil do budování vlastního tábořiště pro letní tábory.

O této vizi vlastního tábořiště jsme přemýšleli a modlili se za to již několik let. Před pěti lety jsme začali pořádat příměstské tábory na opuštěném fotbalovém hřišti ve vedlejší vesnici (Kokašice) a tak jsme začali uvažovat o tomto místě jako o možné táborové základně. K tomu se přidal další faktor – totiž že některé děti, se kterými přes rok pracujeme, nechtěly jezdit na přespávací tábor i z důvodu vzdálenosti. Proto jsme šli cestou tábora v blízkosti, což se vyplatilo. Některé děti, které by jinak na tábor pravděpodobně nejely, s námi letos byly.

Prožili jsme zde dva krásné týdny – nejprve na příměstském a pak na dorostovém přespávacím táboře. Pán Bůh nám velmi požehnal a ochraňoval nás. I když jsme v létě zažili nejdeštivější týden, mnozí se mohli přiblížit k Pánu. Prostory tábořiště využíváme i dále k nárazovým akcím mládeže i Royal Rangers.

Na financování se podíleli bratři a sestry z našeho sboru, rodiče některých dětí, misijní odbor a největší částí dotace z EU. Pokud pořádáte vlastní tábory a hledáte tábořiště, zkuste to u nás.

Jiří Tomeš / BJB Teplá

Reportáž - Rodrigo Rodriguez v Brně

Na přelomu listopadu a prosince 2023 se konalo středoevropské „Vánoční turné“ amerického kytaristy ekvádorského původu Rodriga Rodrigueze. Během jednoho týdne jsme navštívili 3 země (Slovensko, Maďarsko a Česko), byly odehrány 4 koncerty (Bratislava, Budapešť, Žilina a Brno) a evangelium v podobě osobního svědectví a duchovních písní slyšelo asi 800 lidí. V týmu nás celkově bylo 12, tj.: Rodrigo R. s manželkou Mary, rodina Riverových (která při koncertech zpívala), violoncellista Marcel Petráš z Bratislavy, starší manželský pár z Ameriky a tři „místní“ koordinátoři: Jiří Boháček s dcerou Denisou (BJB Praha 3) a Milan Hudec (BJB Banská Bystrica).

Nejdůležitější bylo, že Pán Bůh byl s námi a ke službě se po celou dobu mocně přiznával. Bylo povzbuzující sledovat zapálená srdce nejen kytaristy Rodriga R. a jeho manželky, ale i americké 4-členné rodiny Riverovců během jejich služby. Nikdo z nich netoužil po slávě, po potlescích, netoužili po pětihvězdičkových hotelech s bohatou snídaní, ani po honorářích. Jejich největším přáním bylo, aby nevěřící lidé slyšeli o Kristu tam, kde vystupovali. A to nejen během samotných koncertů, ale také v restauraci, ve které jsme jedli, stejně tak i během večerního výletu na Bratislavský hrad, nebo v hotelu, kde jsme spali. Tam všude zněly jejich písně naplněné láskou a vděčností k Pánu Ježíši Kristu. A bylo až dojemné sledovat, jaký pozitivní dopad měly naše společné modlitby na těžké a stresující situace, do kterých jsme se během cestování často dostávali.

Po pátečním úvodním koncertu v překrásném sále Primaciálního paláce v Bratislavě vedla naše cesta autem do Budapešti. Do navigace jsme zadali adresu hotelu, ale po příjezdu jsme se nemohli ubránit nepříjemnému překvapení - hotel nebyl v takovém stavu, jak jsme si představovali. Hotel byl na samotném okraji Budapeště, kolem byla jen velká parkoviště a fabriky. Některé pokoje byly studené a dokonce trochu zapáchaly a snad nejhorší byl přístup majitelů, kteří nám dávali jasně najevo, že si nemáme právo na cokoli stěžovat, protože stejně nic jiného tak narychlo v okolí neseženeme. Vše směřovalo k tomu, že si přesto budeme muset urychleně hledat jiné místo... Stal se však zázrak. Díky naléhání našeho týmu z Ameriky, který nás ujišťoval, že už spali na mnohem horších místech a že je hotel naprosto dostačující, jsme v tomto hotelu nakonec zůstali. A bylo to Bohem řízené rozhodnutí. Ten večer jsme se totiž na chodbě před našimi pokoji seznámili se dvěma misionářkami z Británie, které se v Maďarsku věnují romským dětem. Vyprávěly nám o své službě a vyznávaly, jak moc povzbuzené jsou, že se mohly na místě, kde by to nečekali, setkat s dalšími křesťany a sdílet se s nimi. Pod vedením naší americké rodiny jsme tam na chodbě hotelu společně zpívali chválu o tom, že „Bůh je naším útočištěm“ a na závěr se společně modlili a žehnali jeden druhému. Bylo to vděčné setkání plné slz i projevů radosti a všem nám bylo v tu chvíli jasné, že právě tyto misionářky jsou důvodem, proč nás Bůh chtěl mít na tomto místě.

Během celého týdne jsme byli opakovaně svědky toho, jak je Bůh dobrý. Vždyť každý problém se nakonec obrátil k dobrému. Zpoždění vlaku, které mohlo způsobit nepřítomnost účinkujících na koncertu, nebo náš pozdní příjezd na bohoslužbu kvůli špatně zadané adrese, nebo neustupující nachlazení jedné ze zpěvaček. A tak bychom mohli pokračovat. Každý den jsme odevzdávali do Božích rukou s prosbou, aby se Bůh oslavil a použil si koncerty pro obrácení mnohých. A On to ke své slávě činil!

Letošní série koncertů byla výjimečná hned z několika důvodů. Na koncertech nezazněla pouze kytara, ale i violoncello a zpívané koledy - některé dokonce v češtině. Náš tým Američanů byl ochotný se i za ten krátký společný čas naučit slova českých koled a obdivuhodně a s krásnou výslovností vést celý sál přítomných lidí ke společnému zpěvu písně Tichá noc.

Na posledním koncertu v Brně se pod vedením Brněnského sboru BJB do organizace zapojilo dalších 7 denominací. Všechny spojily své síly a zorganizovaly úžasný charitativní koncert v Besedním domě, na který přišlo kolem 400 lidí! Výtěžek z prodeje lístků ve výši cca 40 tisíc korun byl předán ředitelce dětského hospice Dům pro Julii na podporu jejich náročné, ale potřebné práce u umírajících dětí.

Co napsat závěrem? Na Rodrigovy výzvy se v průběhu všech koncertů zvedly desítky rukou s vyznáním, že činí pokání. Modleme se prosím za lidi, kteří slyšeli zvěst evangelia (ať už se v tu chvíli k Bohu modlili nebo ne). Slovo bylo zaseto a teď je třeba to nechat v Božích rukou. Modleme se také za lidi, kteří na koncerty pozvali své nevěřící přátele, aby měli možnost s nimi i nadále udržovat kontakt a za moudrost, jak se svými blízkými o Pánu Bohu mluvit. Protože to bylo cílem Rodriga Rodrigueze, rodiny Riverových, a vlastně i nás všech, kteří jsme letošní vánoční turné organizovali.

Jiří a Denisa Boháčkovi, BJB Praha 3

Co vlastně dělá... Komise pro vzdělávání

Pavle, proč je vlastně vzdělávání pro službu církve potřeba?
Součástí tzv. Velkého poslání, které dal Pán Ježíš církvi (Mt 28,18-20), je příkaz učit učedníky zachovávat všechno, co on přikázal. Smyslem našeho vzdělávání je hluboce poznávat Pána Boha, zjeveného v jeho Synu Ježíši Kristu. Poznávat jeho charakter, jeho záměry s námi a s tímto světem, jeho srdce, jeho pravdu. Učit se znát Boha, zjeveného v živém Slově (Kristu) a psaném Slově (Písmu sv.). Ale nejde jen o znalost informací – Boží slovo nás má formovat, transformovat náš život. “Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu” (2 Tm 3,16-17). Proto ho musíme znát, studovat, ale především podle něho žít.

Každý křesťan má k dispozici Písmo sv., které má číst, rozjímat nad ním, studovat ho. Ale vyučování se děje také v církvi, počínaje každým místním sborem. Hned po vzniku církve o letnicích noví Kristovi učedníci „vytrvale poslouchali učení apoštolů“ (Sk 2,42). Společné vzdělávání duchovně buduje jednotlivce, sbory i celou Jednotu. Napomáhá k naší jednomyslnosti v duchovním poznání, dává nám společný základ, smysl a směr pro službu v církvi i ve společnosti.

Jak bys popsal činnosti komise pro vzdělávání BJB? K čemu nám slouží a jaký je její přínos?

Komise pro vzdělávání podle našeho Organizačního řádu připravuje ucelený systém pro vzdělávání v BJB, připravuje program jednotlivých druhů a forem vzdělávání a dbá na jeho kvalitní zajištění. Dále má organizovat Dálkový teologický seminář a být kontaktu s Vyšší odbornou školou sociální a teologickou Dorkas – zde vidíme, že náš Organizační řád potřebuje aktualizaci, jelikož jak DTS tak škola Dorkas již patří minulosti.

Naše společné vzdělávání v BJB organizujeme pod názvem Vzdělávání na cestě. Jsou to jednotlivé víkendové kurzy zpravidla po období jednoho roku a pořádáme je střídavě v Čechách a na Moravě. V rámci Vzdělávání na cestě jsme takto vyučovali kurzy Základy pro službu, Příprava kázání a vyučování, Misie a evangelizace a Služba staršovstva. V současnosti plánujeme ve spolupráci s Odborem pro manželství a rodinu nový kurz Pastorace. Pomáháme také Odboru mládeže s realizací dvouletého studia Bible s názvem Jozue.

Ve spolupráci s partnerskou vzdělávací institucí TCM International Institute jsme vytvořili 3letý studijní program Timoteus. Součástí Timotea jsou dvě letní soustředění (Letní školy BJB), studijní soboty a 8 kurzů Institutu TCM. Jsme vděčni za naši první studijní skupinu, která je v polovině svého studia a my začínáme připravovat program pro druhou studijní skupinu, která by měla začít, dá-li Pán, od léta 2025. Letní školy BJB jsou otevřené pro každého, kdo se chce biblicky vzdělávat a připravovat pro službu. Na přelomu července a srpna t.r. plánujeme již třetí (mimořádnou) letní školu, tentokrát také pro nové zájemce o program Timoteus.

Naše komise má 3 členy a kromě mě jsou v ní bratři kazatelé Miroslav Čížek a Petr Coufal. Sledujeme také situaci v oblasti křesťanského vzdělávání v naší zemi a v zahraničí, občas jsme požádáni o nějaké vyjádření nebo stanovisko ke studiu na některých školách apod.

Měli jsme kdysi jako BJB vlastní školu, ale před několika lety byla její činnost ukončena. Jak vidíš dále budoucnost vzdělávání v BJB? Budeme znovu potřebovat nějakou budovu?

Podle mě to není na prvním místě o budově, ale o vzdělávacích programech. Budovu mít můžeme, ale potom se o ni musíme také řádně starat. Vzdělávání může probíhat i v pronajatých prostorách. Musíme reflektovat měnící se dobu a způsoby vzdělávání, které jsou stále častěji kombinací on-line a prezenčního studia. Také je třeba brát v úvahu velikost naší Jednoty a možnosti, které máme (personální, finanční aj.). Určitě chceme v rámci BJB poskytovat co nejlepší a nejkvalitnější vzdělávání, jakého jsme schopni. Realisticky víme, že sami nejsme schopni poskytovat ani akreditovaný bakalářský stupeň vzdělání. Jsou zde však možnosti vysokoškolského teologického studia, které nabízejí jiné školy u nás i v zahraničí. Pro nás je velmi dobré, že máme strategického partnera ve vzdělávání, a tím je Institut TCM v Rakousku.

Do budoucnosti uvažujeme o tom, že bychom mohli propojit vše, co v oblasti vzdělávání nabízíme (jednotlivé kurzy Vzdělávání na cestě, program Timoteus apod.) pod jednu „hlavičku“, např. Baptistický vzdělávací institut (což je náš pracovní název). Oblast vzdělávání v BJB neustále narůstá a jako předseda Výkonného výboru jí věnuji významnou část svého pracovního úvazku. Do budoucna si dovedu představit, že bychom v rámci tohoto institutu měli uvolněného pracovníka (tak, jako máme pracovníky pro naše odbory).

Jak můžeme vzdělávací komisi jako členové sborů pomoci? A za co se můžeme ve vaší službě modlit?

Nejvíce nás potěší, když se budou všichni baptisté biblicky vzdělávat ve sborech, tak abychom opravdu jako Kristovi učedníci rostli do hloubky poznání Boha a jeho Slova. Není to jen o práci komise. Také bych si přál, aby naši kazatelé měli možnost, kapacitu a chuť se celoživotně vzdělávat a růst ve své službě, aby se zapojovali i do vzdělávacích kurzů mimo vlastní sbor. Budeme rádi, když budete využívat nabídky vzdělávání, které pro naši BJB vytváříme. Také stojíme o vaše podněty, v jakých oblastech potřebujete společné vzdělávání, jaké další kurzy byste přivítali a jaké kurzy bychom ve vašem regionu měli zopakovat. Děkujeme za modlitby za naši službu. Prosíme, modlete se za růst nové generace služebníků v našich sborech, misijních pracovníků, zakladatelů sborů i kazatelů.

Pavla Coufala se ptal Jan Jackanič

Modlitby za sbory

Modlitební řetěz BJB

I v dalších měsících pokračujeme ve společných modlitbách za sbory a službu v rámci BJB.

Jednotlivé modlitební předměty jsou rozesílány na sbory vždy začátkem měsíce, ve Zpravodaji uveřejňujeme rozpis modliteb na následující čtvrtletí. Aktuální modlitební předměty prosím zasílejte do konce předchozího měsíce na emailovou adresu info@baptist.cz

Děkujeme všem, kteří se připojují ke společným modlitbám za BJB.

leden

1. týden / 1. - 7. ledna / Aš
2. týden / 8. - 14. ledna / Blansko
3. týden / 15. - 21. ledna / Brniště
4. týden / 22. - 28. ledna / Brno
5. týden / 29. ledna - 4. února / Misijní odbor

únor

6. týden / 5. - 11. února / Sbor neslyšicích
7. týden / 12. - 18. února / Brno - skála
8. týden / 19. - 25. února / Broumov
9. týden / 26. února - 3. března / Cvikov

březen

10. týden / 4. - 10. března / České Budějovice
11. týden / 11. - 17. března / Děčín
12. týden / 18. - 24. března / Cheb I
13. týden / 25. - 31. března. / Cheb IINa návštěvě... sboru Vinný kmen

Rozhovor se Stepanem Gavrilovem

Váš sbor oslavil 20. výročí svého vzniku. Stojí na službě mnoha bratří a sester v minulosti, ale také na věrné službě všem potřebným v současnosti. Co pro tebe osobně byl nejdůležitější moment v rámci vašich oslav?

Máme hodně různých věcí, které můžeme slavit. Ale pro mě jsou nejdůležitější lidé. Lidé, kterým můžeme věnovat úsměv a péči i v těch nejmenších věcech! Těch se pak můžeme zeptat, kým jsou a jaký je jejich život. Těchto lidí se pak může dotknout živého evangelium a mohou poznat, kdo jsme jako církev. To je pro mě důležité ..

V poslední době jsem si všiml, že u vás proběhlo několik křtů. Kolik lidí jste pokřtili za celý loňský rok?

Ano, letos nás Bůh požehnal dvěma křty, kdy jsme mohli dohromady pokřtít 15 lidí. Je to opravdu zázrak, když můžeme vidět, jak Pán přináší změnu v jejich životech!

Čím to je podle tebe, že tolik lidí přichází k novému životu skrze vaše společenství? Jsou to obavy z války, výchova v rodinách, kázání nebo náročnost dnešní doby?

To není jednoduchá otázka. protože každý člověk má svou vlastní cestu a své důvody. Pro některé byla důvodem to, že přišli z ciziny a zde mohli potkat lidi ze svého národa, pro jiné možnost se sdílet s bolestí svého života a pro další pak, že našli přátele mezi křesťany.

Pro ostatní bylo třeba překvapivé, že jim byla nabídnuta pomoc s jejich problémem, někdo slyšel zpěv nebo kázání. Ano, a v období války se přidalo i hledání Boha.

Kromě pomoci těm, kdo přicházejí do České republiky jako uprchlíci pomáhá váš sbor stále přímo na Ukrajině? V které oblasti a jakým způsobem?

Nevnímám to tak, že my jako sbor pomáháme lidem na Ukrajině, ale vždy říkám, že to děláme všichni společně, spolu s vámi jako jediná církev Ježíše Krista!

Děkuji Bohu za vás, za naše přátelé, že mohu být s vámi a společně dělat to, k čemu nám Bůh dnes dává příležitost, a pomáhat těm, kteří to potřebují. V tom mohu říct, že jsem šťastný člověk a že Bůh má obrovskou rodinu z různých národů.

Nyní jsou čtyři oblasti, kterým pomáháme nejvíce a to je Nikolajev, Charkov, Poltava a Balakleya. Existují tam církve, které lidem rozdávají sáčky s jídlem, což je velmi důležité. Mnozí nemají práci a nemohou si koupit jídlo. A je to tak pro ně velmi velká služba a svědectví. Jak Ježíš nakrmil lidi, tak to děláme my to s vámi v Ukrajině. Teď na Vánoce jsme také posílali dárky pro děti a také posíláme peníze na jídlo pro lidi a na pohonné hmoty pro ty, kteří jim pomoc rozváží.

Jak se za vaši službu můžeme dále modlit?

Modlete se prosím za to, abychom pochopili a věděli, jak nás Bůh chce vést vede a abychom mohli tak dělat více a všichni znali Krista osobně a z blízka! Dále pak, abychom se nebáli a nezapomínali, že Bůh je s námi, i když je v nás strach a bolest!

Ať využijeme každý okamžik našeho života. Nebudeme zde navždy. Učme se více milovat a přijímat lidi a být připraveni jim pomáhat.

Děkujeme vám. Ať vám Pán Bůh žehná!

Stepana Gavrilova se ptal Jan Jackanič

Odbor mládeže

OHLEDNUTÍ ZA KONFERENCÍ

Není to tak dlouho, co proběhla mládežnická konference s hlavním tématem Duch Svatý. Podle ohlasů věřím, že splnila to, co od ní jako rada očekáváme: dala nám možnost slyšet dobré řečníky, dozvědět se něco nového, přiblížit se Bohu a chválit jej. Také se potkat nebo seznámit s dalšími mladými lidmi, se kterými se tak běžně nepotkáváme. Věřím, že praktické vyučování Davea Pattyho máme možnost aplikovat. Nahrávky seminářů, ke kterým jsme měli souhlas je nahrávat, jsou k dispozici na YOUTUBE kanálu ODM (mladej.net/konference).

Na základě našich dat a zpětné vazby, kterou vyplnilo 83 lidí,  máme tyto postřehy v číslech:

 • Celkový počet přihlášených účastníků: 342 (cca 20 % nových účastníků)
 • Průměrné hodnocení hlavního tématu a řečníka: 1,14 (známka jako ve škole)
 • Průměrné hodnocení seminářů: 1,3
 • Spokojenost s množstvím programu: 93%
 • Spokojenost s místem a konceptem all-in-one: 85%
 • Počet řečníků: 17 (18 hodin vyučování, přednášek)
 • Počet dobrovolníků: 54
 • Výdaje: 272 517,- Kč   Příjmy 228 380,-Kč   Rozdíl: - 44 137 Kč

Přinášíme také  osobní svědectví dvou účastnic:

Jsem moc vděčná za akce pro mladé křesťany, jako jsou konference. Mezi mými vrstevníky se občas nachytám s pocitem samoty, většinou jako jediná věřící v kolektivu. Na konferencích je to jiné. Je neskutečně povzbuzující vidět tolik vrstevníků milujících Pána a zapálených pro něj. Největším povzbuzením pro mě ale stejně byly slova Davea Pattyho, hlavního řečníka, které teď se mnou jezdí tramvají a sedí se mnou na přednáškách. Ostatní řečníci také skvěle posloužili, byla jsem nadšená z každého semináře, nikdo nezklamal.
Kromě toho jsem měla možnost být součástí několika hlubokých, poučných a naplňujících rozhovorů, ale i nějaké zábavy se starými nebo novými přáteli.
Většinou po příjezdu z tak povzbuzujících akcí cítíme frustraci a srážíme se s realitou. Letos to ale bylo jiné, opravdu vnímám, že jsem se něco naučila, něco si uvědomila, něco na sobě změnila a Boha zase o něco lépe poznala. Do teď prožívám nadšení, a ne frustraci. Díky Bohu za tuto akci, díky Bohu, že skrze tuto akci mohl pracovat.
Vendy Kubíčková
Letošní konference byla velmi požehnaná. Někteří z nás měli možnost jet jako dobrovolníci a pomáhat tak s přípravami. Pavel Mrázek (předseda Odboru mládeže) nás všechny velmi povzbuzoval být v této službě jako Ježíš. Nehledět na sebe, ale na Boha a lidi.
Veškerý program byl velmi kvalitní, seminářů byla spousta a bylo těžké si mezi nimi vybírat. Proto jsem velmi ráda, že se většinu z nich povedlo nahrát a můžu si je zpětně poslechnout jak já, tak i vy (zde: mladej.net).
Hlavním řečníkem byl Dave Patty, který nás svým vyučováním o Duchu Svatém velmi povzbudil. Opět jsme se dozvěděli, jak žít v tomto padlém světě a např. se nenechat ovládat tzv. sarxem (starou přirozeností), ale nechat se vést Duchem. Vyučoval o tom, jak Mu naslouchat, a také jak jím být naplněný.
Konference jsou úžasné v tom, že můžeme poznávat další věřící v našem věku, a také prohlubovat vztahy již navázané z jiných mládežnických akcí. Naše seznamování vede např. ke spojené mládeži s Olomouckou, na kterou se moc těšíme.
Děkuji moc Odboru mládeže za jejich ochotu pro nás chystat a zařizovat celou konferenci. Vaše služba je nedocenitelná!
Noemi Málková
Konference

Kemperence

Termíny akcí ODM na školní rok 2023/24

 • 19. - 20. ledna – Jozue (Litoměřice)
 • 23. - 24. února – Jozue (Praha)
 • 22. - 23. března Jozue (Litoměřice)
 • 3. - 4. května – Jozue (Praha)
 • ??? regionální setkání MORAVA – Šumperk?
 • ??? regionální setkání ČECHY – Žatec
 • 25. - 31. srpna – Kemperence (Černá Hora)
 • 27. 29. září KOMPAS – Pustá Rybná
 • 26. -28. říjen. – KONFERENCE BIGY BRNO (sobota-pondělí)

VOLBY VEDOUCÍHO ODM

Jelikož v roce 2024 končí volební období současného vedoucího ODM Pavla Mrázka, musíme podle stanov odboru vyhlásit nové volby. Volby jsme jako rada stanovili na KOMPAS (září 2024). Po zvolení volební komise budeme sbory / mládeže informovat.

JOZUE – studium Bible (Starý Zákon)

Druhým rokem pokračuje vzdělávání pro mládež JOZUE – přehled Bible. Ve druhém ročníku pokračuje 20 studentů, kteří se setkají celkem 6x za rok v Brně, Praze a Litoměřicích.

Poprosili jsme jednoho ze studentů o svědectví:

„Proč mi to nejde? Stále a stále selhávám.“ Tyto myšlenky mi běhaly v hlavě často. Chtěl jsem číst Bibli, věděl jsem, že to potřebuji, ale nešlo mi se do toho dostat. Zkoušel jsem číst aspoň jednu kapitolu denně, ale po týdnu jsem většinou přestal. Jakmile jsem vypadl z pravidelnosti, už to nešlo dále. Proto je také kniha Matouš pro mě doteď jednou z nejpřečtenějších knih z Bible. Často jsem se k ní vracel a znovu začínal. To vše se ale změnilo, když jsem se dostal k pozvánce na studijní program pro mladé křesťany Jozue pořádaný ODM. Dozvěděl jsem se o něm přímo od Pavla Coufala na sborovém víkendu BJB Blansko. Hodně mě zaujal hlavní cíl tohoto programu – přečtení celé Bible. To bylo také to, co mě přesvědčilo se přidat. Když jsem se dostavil na první setkání, byl jsem velmi povzbuzen počtem lidí, kteří se rozhodli také přiblížit se Pánu. Společné studium Písma je totiž úžasně povzbuzující a dalo mi mnohem víc, než jsem od toho čekal. Díky tomu jsem se ale také konečně mohl ponořit do pravidelného čtení. Jsem tak za to Pánu Bohu opravdu vděčný. Program Jozue doporučuji všem, kteří mají touhu dále se posouvat ve víře a čtení Písma, ale nevědí jak.

Jan Bednář BJB Blansko

Jozue

Setkávání s Unií odborů mládeží

Unie odborů mládeže je dobrovolné seskupení odborů mládeží z těchto denominací: Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, Křesťanské sbory a Slezská církev evangelická. Společně s dalšími odbory se scházíme, abychom společně pracovali na programech a aktivitách, které jsou nám jako odborům blízké a každý je nějak řešíme: podpora a vzdělávání pro vedoucí mládeže, povzbuzení ve službě mladým, inspirace a sdílení toho, co se nám daří a co ne, jaké jsou zápasy, které máme. Na začátek roku 2025 je plánovaná společná „konference“ na potřebné téma mezi mladými lidmi – „duševní zdraví“, které odráží aktuální stav ve společnosti.

Dále pak spolupracujeme na databázi zdrojeprovedouci.cz, kde společně sdílíme nápady, zdroje a informace, které mají sloužit vedoucím mládeží. Nově je zde nabízen program 4 e-learningových témat: Leadership a vedení mládeže, Pastorace a krizová intervence, Učednictví, Duchovní programy. Tyto online vzdělávací kurzy jsou koncipované především jako samostudium, ale nabízí propojení s vedoucími odborů, kteří mají možnost být „průvodci“ studentům.

Setkání Unie odborů mládeže

Odbor sester

Regionální setkání v Žatci

18. listopadu 2023 se uskutečnilo již druhé regionální setkání sester. Tentokrát pro střední region našich sborů. Na návštěvu nás pozvaly sestry Žateckého sboru. Jejich pohostinnost jsme rády přijaly a do Žatce se sjelo téměř 80 sester ze sedmi sborů.

Přátelská a laskavá atmosféra byla i tentokrát základem našeho setkání. Jak to bývá u nás žen zvykem, ovzduší bylo naplněné množstvím emocí, úsměvů a laskavých objetí. Na každé přítomné bylo vidět radost ze společného obecenství. Samozřejmě se neznáme všechny osobně, a tak nám opět ke vzájemnému seznámení pomohlo představení skupin sester z jednotlivých sborů.

Je povzbuzující vědět, že se sestry v našich sborech scházejí ke společným modlitbám, vyučování a sdílení se. Že společně ve sborech slouží dětem, zpěvem, nebo praktickou pomocí potřebným. Už po druhé nám sloužila sestra Iva Kernová. Téma: „Jak budovat obecenství, které uzdravuje“, je pro život v obecenstvích našich sborů velmi důležité. Jen duchovně zdraví a zralí křesťané, mohou být nástrojem v Boží ruce k pomoci a uzdravování bolestí svých blízkých v rodině, sboru i v prostředí, kde žijeme. Pokaždé mě moc povzbudí odpolední program na těchto setkáních. Je to sdílení se ve skupinách, kde je možnost podělit se o osobní zkušenosti ze života ve svém sborovém obecenství. Je radost slyšet, že každá z nás vnímá svůj sbor jako svou rodinu. Jako místo, kde nacházíme pomoc, když máme trápení. Místo, kde také můžeme nabídnout modlitební podporu, praktickou pomoc, nebo útěchu, když to potřebuje někdo jiný. Sdělit na papír atmosféru celého dne není možné, věřím však, že všechny přítomné sestry odcházely domů povzbuzené.

Oslovila jsem některé přítomné sestry o jejich osobní pohled na setkání:

Jana z Prahy – Do Žatce jsme se těšily na setkání se sestrami odjinud i na seminář Ivy Kernové o zdravém společenství sboru. Ráno jsme byly mile přivítány a dostaly jsme obálku s informacemi ohledně programu. Po modlitbách se skupiny z jednotlivých sborů krátce představily. Žatecké sestry nám jako pozdravení zapěly krásnou píseň „Našla jsem cestu do radosti“. Některé z nás jsme se ji naučily a doufáme, že ji ještě někdy spolu zazpíváme. Odpoledne ve skupinách jsme hovořily o tom, čím jsme byly v našich sborech obdařeny a jak můžeme samy sborové obecenství obohatit. Dík patří sestrám ve výboru za skvělou přípravu i milým žateckým za úžasnou péči a vstřícnost po celý den. Posílám tam přání Božího požehnání.

Irena z Brniště – Vzájemné vztahy a povzbuzení, to je vzácnost, kterou jsme mohly prožít v Žatci. Také projevy lásky a přijetí od žateckých sester. Přijetí zazpívané v písni, v úžasném občerstvení, v osobních dárečcích. Krásná odpočinková sobota s dobrým praktickým vyučováním pro naše vzájemné vztahy.

Anička z Liberce – Regionální setkání bylo pro mě i ostatní sestry z našeho sboru velmi povzbuzující. Byla to příležitost společně se zamýšlet nad tím, jaké společenství chceme budovat v našem sboru, za co už teď můžeme být vděčné. A také si uvědomit, že i když nedosáhneme dokonalosti u sebe ani ve společenství, i tak má smysl usilovat o to, aby sbor pro nás i ostatní byl útočištěm v každé životní situaci.

Setkání EBWU v Rize 7. října 2023

Pozvánky na akce OS v roce 2024:

24. února se uskuteční III. regionální setkání sester pro region Morava.

Přijaly jsme pozvání od sester ze sboru BJB v Šumperku. Pozvánku s konkrétními údaji o místě a čase konání, dostanete mailem, na adresy jednotlivých sborů. Každá sestra, žena, která má touhu přijet je vítána.

3. - 5. května se uskuteční Česko-Slovenská konference sester v Litoměřicích

Téma konference: „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce…“

Pozvánku a přihlášku na konferenci obdržíte jak mailem, tak následně i na internetové stránce www.konferencesester.cz . I na tuto pravidelnou mezinárodní akci jste všechny srdečně zvány. Nebojte se pozvat svou sestru, nebo kamarádku, která na konferenci ještě nebyla. Těšíme se na vás a na společné obecenství v Boží přítomnosti.

Vilma Koblischková

tajemnice OS BJB v ČR

Misijní odbor

Ohlédnutí se za konferencí Církev v síti

11. listopadového rána, během upršené a pošmourné soboty se v pražském sboru Na Vinohradech sešla rozmanitá kopa lidí. Všechny nás k sobě svedla konference Církev v síti aneb křesťan ve virtuálním světě, kterou pořádal Misijní odbor BJB.

Během celodenního programu jsme hledali odpovědi a způsoby, jak být v dnešní době křesťany, jejichž misie zasahuje lidi, brouzdající ve virtuálním světě. Jak být Ježíšovými učedníky - rybáři i v online prostoru a jak tuto práci dělat z praktické stránky co nejlépe.

Dopolední série přednášek byla plná společných témat. Hodnotili jsme aktuální situaci ve světle tvrdé reality (online aplikace nám pomohla naše pohledy na věc sesumírovat, posuďte sami - viz foto ze slido / Jak jsme na tom - slido.jpg). Učili jsme se vnímat běžného uživatele internetu, co ho na sítích láká, čím ho zaujmout a jak mu předávat, co neseme.

Odpolední program byl naplněn čtyřmi praktickými semináři, kam jsme se již rozdělili podle toho, co nám je blízké. Byly to semináře zaměřené na tvorbu videí, sociální sítě, webové stránky a audio/video stream.

V přípravách konference jsme mysleli i na všechny, kteří chtějí vykročit a přinést změnu, ale neví úplně jak. I proto jsme na konferenci představili přehledný START-UP BALÍČEK s tipy a triky, programy a nástroji, které mohou být ve všech těchto oblastech užitečnými pomocníky.

Ač nic nemůže nahradit naši živou službu v každodenní, všední realitě, online prostor může být skvělým pomocníkem v naší misi(i).

Kéž jsou církve plné Boží milosti, věrných služebníků, svěžích nápadů i odvahy, pouštět se do změn, navzdory tomu, že to, na čem stojíme a čemu věříme, je stále stejné.

Kéž se Bůh i uprostřed této služby oslaví! Díky Mu za vše!

Klára Bechná

Misijní konference '24 - nějak úsporně

Misijní odbor mává a na vědomost dává, že 9. a 10. února Misijní konferenci pořádá!

Všichni jste srdečně zváni!

Téma letošního ročníku nese poetický název "Velké začíná malým" a odráží to, oč nám v misii jde. Věříme, že malé svědectví může vést k velkým životním rozhodnutím a malý krůček víry stát na prahu velkých změn.

Nechej se povzbudit a vykroč ve své misijní misi k novým začátkům ... ať se pod tím skrývá cokoliv, založení nové skupinky, nový formát služby nebo založení nového společenství. Vždyť velké začíná malým 😉

Jsme vděční, že pozvání na konferenci přijali a hlavními řečníky konference jsou Ben Uhrin, předseda BJB na Slovensku, a Janči Mahrik, zakladatel sboru Za kostolom.

Kromě společného programu se můžete těšit na večer chval nebo odpolední semináře s tématy podle vašeho zájmu:

- Jak založit misijní skupinku

- Nové způsoby, jak oslovovat nové lidi

- Přemýšlím o zakládání sborů

- Zrození misionáře (zahraniční misie prakticky)

Cena celé konference, včetně stravy a noclehu, je 550 Kč.

Další podrobnější informace jsou na webové stránce https://www.bjb.cz/misijni-konference

Odbor pro manželství a rodinu

Milé sestry a milí bratři,

vstoupili jsme do dalšího roku, který Bůh přidal do našich životů. I tentokrát jsme při silvestrovské bohoslužbě s modlitbou vytáhli biblický verš pro službu rodinám a manželským párům. Připomíná nám, že základem pro naše manželství i celé rodiny je úzký vztah s Ježíšem Kristem, zůstávání v Něm. Problémy a někdy i těžké výzvy do našich manželství a rodin prostě přichází a přicházet budou. Je skvělé, že při různých příležitostech se smíme učit, jak jim čelit a zvládat je. Sebelepší vědomosti a schopnosti však nemohou nahradit Boží působení v našich životech. Ježíš zaslibuje, že pokud budeme zůstávat v Něm, tak On nám dá vše, oč žádáme. Není to nádherné? On je ten, kdo může proměnit ruiny vztahů v radostné rodinné společenství. Pozveš Ho?

Na podzim loňského roku náš odbor pořádal několik víkendů pro manželské páry ve Skalním mlýně u Blanska i v Ráčkově dolině v Tatrách, vzdělávací konferenci na téma pornografie v Pardubicích i vysílání pořadu RUB a LÍC s manželi Kernovými. V rozhovoru s Ivou a Milanem, kteří loni oslavili již padesáté výročí svatby, jsme mohli nahlédnout do jejich pozoruhodného životního příběhu. Rozhovor s Kernovými můžete shlédnout na YouTube kanálu Rádi spolu a stejnojmenném podcastu Spotify.

Efektivní rodič?

Konference pro rodiče, Brno, 27. 1. 2024

Brian a Pam Eichelbergerovi

Letos jsou hlavními řečníky manželé Brian a Pam Eichelbergerovi z USA. Brian a Pam jsou zapojeni ve službě Bohu již 38 let. Brian byl více než 30 let pastorem v různých sborech v USA a společně s Pam sloužili také 7 let jako misionáři v České republice.  Mají šest dospělých dětí, tři zetě a čtyři vnoučata.    Věnovali se předmanželskému, manželskému i rodinnému poradenství. Během svého působení v České republice se zapojovali také do konání Manželských večerů i kurzů pro rodiče.

Jako každý rok bude na konferenci řada různých seminářů týkajících se výchovy a vedení dětí – například motivace našich dětí, řešení nezvládnutých konfliktů mezi námi rodiči a dětmi, rizika sociálních sítí - netolismus, sexting a pornografie, a další.

OMR - přehled akcí leden až červen 2024

 • 27. 1. – Konference pro rodiče, Brno
 • 12.-18. 2. – Národní týden manželství
 • 16. 2. – pořad RUB a LÍC
 • 15.-17. 3. – Motivační víkend pro manželské páry – modul III, hotel Skalní mlýn u Blanska
 • 6. 4. – Konference pro rodiče v Čechách
 • 24.-26. 5. – Motivační víkend pro manželské páry – modul II, hotel Emeran, Krušné hory
 • 7.-9. 6. – Motivační víkend pro manželské páry – modul I, hotel Emeran, Krušné hory

Marek Žitný

předseda Odboru pro manželství a rodinu

marek@zitny.cz, 608 60 10 29

Víkendy pro manželské páry - Modul IV v Tatrách, potvrzení manželského slibu
Modul IV v Tatrách
Modul I
Modul II


Zpravodaj Bratrské jednoty baptistů

Vydává Výkonný výbor BJB, Vinohradská 68, Praha 3

Redakční rada: Jan Jackanič, Pavel Coufal, Iveta Procházková
Jazyková úprava: Tereza Němejcová