Logo BJB v ČR

Boží poslední soud

Můj lid je pošetilý, nezná se ke mně, jsou to synové pomatení, nemají rozum. Jsou moudří, ale ke zlému, dobro konat nedovedou. (Jr 4, 22)

Dnešní text slouží jako varování. Je to připomínka toho, že Bůh říká to, co myslí, a myslí to, co říká. „Země nad tím bude truchlit, zachmuří se nebe shůry, neboť jsem vyhlásil, co mám v úmyslu, a neželím toho a od toho neupustím.“ (v. 28) Všechny soudy popsané v Jeremiášovi pocházejí od Boha. Jeho proroctví nejsou o politice; jsou o náboženství. I když nějaká pozemská armáda provede útok, je to skutečně Bůh sám, kdo pochoduje proti svému lidu.

Když Bůh soudil Jeruzalém, dělal to v rámci svých práv. Každý hřích si zaslouží Boží hněv a prokletí. Nemůže být pochyb, že když tyto tresty konečně přišly, byly zasloužené. Úvodní kapitoly Jeremiáše dokazují, že Boží lid byl zoufale zlý.

Milý čtenáři, myslím si, že každý, kdo je čestný, přizná, že si zaslouží stejný trest. Jeremiášova proroctví se dokáží dotknout svědomí a odhalit hříchy, které obvykle zůstávají opomenuty. Neuctíváte náhodou ve svém životě úspěch, krásu, bohatství, štěstí, pohodlí nebo kontrolu nad druhými? Je pravdou, že ve svém životě stavíte Pána na první místo, že sláva Boží je vaší jedinou motivací?

Všichni jsme zhřešili a nezasloužíme si nic víc než Boží soud. Totéž platilo o Jeremiášově lidu, a přesto byl jejich soud pouze částečný. Hospodin svůj lid úplně nezničil. Bůh zachránil lid Judy, a nakonec ho přivedl zpět do jejich země. Jakkoli byl jejich rozsudek hrozný, nebyl konečný.

Přijde však den, kdy bude zničena země i nebesa. Jazyk, který Jeremiáš používá – zvláště když předpovídá zničení vesmíru – je připomínkou toho, že přichází den, kdy Bůh zničí stvoření nebes a země. Věříš tomu? Věříš, že se Jeremiášova noční můra ještě splní?

Máme to tímto vše uzavřít? Vždyť dnes je neděle, den, kdy Pán Ježíš vstal z mrtvých. A jeho vzkříšení je naší nadějí na budoucnost. Pokud jsme v Něm, žijeme s Ním a milujeme Ho, pak máme naději, že spolu s Ním budeme vzkříšeni a spolu s námi Bůh vzkřísí celý náš vesmír. Maranatha! Přijď Pane.

Oleg Gricyk (Praha – Církev XXI. století)