Slova života - zamyšlení na každý den

12.5.2022

Boží tresty a Boží milosrdenství

Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. (Ex 20,5b-6)

Když člověk zestárne, může ve svém životě zažít ne jenom děti, ale děti jejich dětí, případně i pravnoučata. To může být jedinečným požehnáním, ale také velmi skutečným prokletím. Tehdy, když se hlava rodiny odvrátí od uctívání Hospodina k uctívání obrazů (bůžků a bohyň) – rozhodne se žít bez Boha, na vlastní oči zakusí, jaké zlé následky jeho neposlušnost má na jeho potomstvu. Hospodin bere nesmírně vážně hřích, který spočívá v modloslužbě.

Ale spolu s prokletím je zde také slovo o požehnání – a poněkud štědrém požehnání. Všem možným následovníkům a potomkům těch, kteří Boží jméno uctívali a jemu sloužili, jeho přikázání zachovávali, všem těmto Hospodin bude prokazovat své dobro. Všem těm, kteří Bohu slouží a jeho přikázání zachovávají. Protože David sloužil Bohu celým srdcem, jeho dům pokračoval v Božím milosrdenství po generace, přestože jeho potomci byli trestáni za hříchy krále Šalomouna. (Ale Hospodin nechtěl na Judu uvést zkázu kvůli Davidovi, svému služebníku, protože mu přislíbil, že dá jemu i jeho synům planoucí světlo po všechny dny. 2 Kr 8,19)

Sankce i požehnání nejsou náhodně připojeny k tomuto přikázání. Otec v Izraeli si musí být plně vědom, jaké následky pro něj a pro jeho potomky s sebou přináší odklon od Hospodina kvůli věcem, kterým slouží raději. Krádež a lež jsou také závažnou věcí, ale ti, kteří opouští Hospodina, riskují vlastní jméno a budoucnost. Naštěstí opak je také pravdou. Dobrá a správná životní cesta - „dobro“ má veliký vliv na život. Bohabojní rodiče jako by razítkovali své děti. Milost je nedědičná, ale linii Boží věrnosti můžeme nalézt celým Izraelem, k nejvzdálenějším generacím.

Přemýšlení pro dnešní den: Zvaž důsledky toho, co může tvé jednání způsobit nejen tobě, ale také tvé rodině!

Pavel Mrázek (Šumperk)