Logo BJB v ČR

Bůh trestá oprávněně

Až se budou ptát: „Proč nám to všechno Hospodin, náš Bůh udělal?“ odpovíš jim: „Protože jste mě opustili a sloužili jste ve své zemi cizím bohům, proto budete v jiné zemi sloužit cizákům.“ (Jr 5, 18)

Bůh trestá oprávněně. Tento text je aktuální i dnes. Žijeme v době, kdy je hřích na vrcholu, kdy i nenormální je normální.  Lidé přijímají hřích jako něco normálního a nebojí se zákona stanoveného Bohem. Myslím, že text z 5. kapitoly Jeremiáše začínající 18. veršem je varováním pro nás, ale také výzvou k probuzení a zaměřením na lidi kolem nás, ve světě, ve kterém žijeme. Všechno kolem nás je Boží požehnání. Stvořil pro člověka nebe i zemi, dal nám život, obdařil nás tolika krásnými věcmi, abychom se my lidé mohli těšit z toho, co nám Bůh dal, a dnem i nocí mu děkovat za to, že nám stále dává to, co si někdy nezasloužíme. Líbí se mi, jak zní verš Jeremiáše 5, 21: „Poslouchejte, vy nechápaví hlupáci, kteří mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší!“ (B21) My lidé si nevážíme Božího srdce a nežijeme podle něj, ale rozhodujeme se žít podle toho, co nám říká naše srdce. Porušujeme přikázání a slova, která nám Bůh zanechal v Písmu svatém, v knize zvané Bible. Proto Bůh trestá a bude trestat hřích, tedy jakoukoli nepravost, které se člověk dopustí. A myslím si, že trest, který pro nás Bůh vykoná, je poučením a požehnáním, proč?  Bůh ví, koho trestá a koho miluje.  To znamená, že Bůh – Otec nás chce svým trestem ukáznit, aby nás probudil ze spánku hříchu k pravdě a abychom si uvědomili, že máme živého a pravého Boha, který nás stvořil pro své království. Bůh nechce, abychom uctívali jiné bohy. Nechce, abychom byli otroky hříchu, ale abychom byli svobodní v Kristu Ježíši. Kéž nám dobrý Bůh pomůže žít podle Božího slova a naplnit vše, co je napsáno v Písmu, a tak uniknout Božímu trestu. Máme Boha: úžasného, dobrého, všemohoucího, vševědoucího, Stvořitele, odpouštějícího, chápajícího a samozřejmě trestajícího hřích. Tohoto Boha je tedy třeba uctívat od nynějška až do konce života. Amen.

Ion Cucer (Kladno)