Logo BJB v ČR

Důrazné varování před stranictvím

Ty, kteří hřeší [starší], kárej přede všemi, aby se báli i ostatní. Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem a před vyvolenými anděly, abys takto postupoval bez předpojatosti a nikomu nestranil. (1 Tm 5, 20–21)

V církvi jsou lidé, kteří jsou vidět více a ti, kteří méně. A starší sboru patří k těm, na které jsou namířena světla reflektorů a které ostatní sledují pod drobnohledem. Vedou, káží, slouží druhým. Je to zodpovědná služba a je svěřena jen bezúhonným lidem (viz požadavky na starší ve 3. kapitole). I proto dává smysl Pavlova výzva Timoteovi, aby veřejně káral ty starší, kteří se vůči Pánu Bohu prohřeší a tyto standardy poruší. Měli by se starší kárat veřejně za každý hřích? To jistě ne. I v jejich případě platí pravidla napomínání, které nám Pán Ježíš dal (Mt 18,15-17). Ale pokud je v jejich životě hřích, ze kterého nečiní pokání a pokračují v něm, pak by měl být přinesený na světlo (před ostatní starší nebo před celý sbor). Pán Bůh nás totiž nevolá k lacinému následování, ale chce, abychom byli čistí, svatí a bezúhonní. To zvládneme jen z jeho milosti. Proto je potřeba usilovat o posvěcení a modlit se jeden za druhého. Modlíte se za své starší? Velmi vaše modlitby potřebují. Nesvatá církev totiž nezíská nesvatý svět. A zvlášť hříchy lidí, kteří stojí v čele, odpuzují druhé od Pána Boha.

Bůh je spravedlivý a stejně tak nás volá k tomu, abychom nikomu nestranili. Tedy abychom nikomu nenadržovali na základě sympatií nebo kvůli tomu, že jsme snad někomu za něco zavázaní nebo někomu dlužíme nějakou laskavost. Pavel varuje Timotea, aby byl rozvážný a nikoho v církvi neustanovoval ukvapeně. Zvlášť na vedoucí bývá vyvíjen tlak od druhých nebo na ně tlačí čas, aby se rozhodli. Každé důležité rozhodnutí bychom ale měli poctivě zvážit na modlitbách stejně jako Pán Ježíš, který se modlil celou noc předtím, než vybral svých dvanáct učedníků. (Lk 6, 12–13)

Pane Ježíši, pomoz mi prosím dnešního dne usilovat o to, abych byl čistý, měl moudrost v rozhodování, nebyl v ničem ukvapený a také nikomu nenadržoval a nestranil. A také tě prosím za starší našeho sboru, abys je chránil od všeho zlého a dal jim milost odolávat pokušením, kterým čelí. Amen.

Tomáš Kratochvíl (Brno)