Logo BJB v ČR

Hříšné spoléhání na to, že Bůh přece nepotrestá svůj lid

Popírali Hospodina se slovy: „To není on! Na nás nepřijde žádná bída, nepocítíme meč ani hladomor.“ (Jr 5, 12)

Zde čteme důvody, proč byl nutný hrozný soud nad judským národem, Božím lidem.

Narušená morálka. Bůh řekl Jeremiášovi, aby našel jednoho spravedlivého muže v Jeruzalémě. Kdyby Jeremiáš našel jednoho spravedlivého muže, Bůh by město městu prominul. Jeremiáš skutečně našel některé, kteří používali Boží jméno v přísahách, ale tito nedodržovali své sliby učiněné ve jménu Božím. Ale když přišla záhuba, ztvrdli jejich tváře jako kámen a odmítli činit pokání. Jeremiáš stále nebyl připraven připustit, že v národě nelze nalézt žádného spravedlivého muže. Myslel si, že mezi mocnými najde ty, kteří mají volný čas na studium a poznávání Božích cest. Bohužel zjistil, že i oni také jeden jako druhý své jho rozlámali, postroje ze sebe strhali. Pro příliš mnohá jejich vzpour a jejich nevěry je čekal divoký osud: „z lesa se na ně vrhne lev, vlk z pustiny je rozsápe, leopard bude číhat u jejich měst a roztrhá každého, kdo vyjde ven.“

Sexuální nečistota. I když Bůh zajistil svému lidu všechny materiální potřeby, přesto chodili do domu chrámových prostitutek, aby se účastnili pohanského uctívání. Jejich „uctívací“ praktiky se přenesly do každodenního života. Sexuální touha se stala neovladatelnou zvířecí chutí. Jako koně řehtali za klisnami (po manželce bližního). Takové porušení sexuálních standardů je urážkou Boha. Proto Bůh musí potrestat národ který dovoluje, aby k této nečistotě docházelo.

Nevěra. Boží vyvolený lid jednal s Hospodinem zrádně. Jejich nejposvátnější vztah s Bohem byl narušen, a to bez zavinění Pána. Tito lidé nevěřili, že by na ně Bůh mohl přivést nějakou pohromu. Bůh ale sám nasměroval nepřítele do jeho vinice (Judska), aby zpustošil a odstranil „jejich výhonky“. Výhrůžky Jeremiášova kázání nebyly plané. Bůh ho ujistil, že jeho slova spálí jeho skeptické publikum. Babyloňané zaplaví zemi a pohltí vše, co jim přijde do cesty, včetně opevněných měst, do nichž Židé vložili svou důvěru.

Jak může být dnes svatý Bůh tolerantní k nesvatému lidu 21. století, který má někdy i hříšné spoléhání na to, že Bůh přece nepotrestá? Nijak. Smířit se s Bohem se dá jen skrze víru v Ježíše Krista, jeho zástupnou oběť za nás na kříži. Člověk má učinit pokání ze svých hříchů, nechat se pokřtít, žit svatý život a už nehřešit.

Igor Gricyk (Kladno)