Logo BJB v ČR

Ke spasení z milosti nic nepřidávej!

Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové ani my! Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše. (Sk 15, 10-11)

To jsme my lidé. Mnohdy bychom rádi nakládali na druhé to, co sami nezvládáme. Břemeno Zákona Židé sami nemohli unést, ale někteří se jej snažili vkládat na obrácené pohany.

Pavel ve svém dopisu ke Galatským napsal, že Zákon byl dozorcem (průvodcem, učitelem, vychovatelem), který jim ukazoval na jejich hříchy. To poznání pak vede k pokání skrze Ducha svatého a obrácení se ve víře k Bohu. „Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena. Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce. Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.“ (Ga 3, 23-26)

Žádnou činností, zásluhami ani odříkáním si nemůžeme zajistit spasení. Ale protože jsme spaseni z milosti Boží jako hříšníci, kteří byli ztraceni a poznali, uznali, vyznali a opustili svůj hřích, chceme z vděčnosti a lásky být poslušní Božímu slovu.

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“ (Ef 2, 8-9)

Antonín Srb (Sokolov)