Logo BJB v ČR

Lid nerozpoznal nebezpečí hříšného přátelství

Když Izrael pobýval v Šitímu, začal lid smilnit s Moábkami. Zvaly totiž lid k obětním hodům svého božstva a lid hodoval a klaněl se jejich božstvu. (Nu 25, 1–2)

Izraelci táboří v Šitímu, rozsáhlém území na Moábských pláních. Šitím je v dějinách Izraele významný, protože je místem posledního táboření národa na konci čtyřicetiletého putování pouští před přechodem Jordánu do zaslíbené země. Vidíme zde poslední vzpouru Izraelitů při jejich putování pouští. Všechny dosavadní vzpoury popsané v knize Numeri se soustředily na reptání proti Hospodinu a jeho služebníkům Mojžíšovi a Áronovi. Lid zapříčinil Hospodinův hněv reptáním kvůli vodě a jídlu a tím, že odmítal uvěřit, že Hospodin je schopen splnit svůj slib a přivést je do kanaánské země. Tato kapitola však vyniká tím, že popisuje jejich zapojení do uctívání jiného božstva – Baal-peóra.

Poté, co se Bileámovi nepodařilo proklít izraelský národ králi Balákovi, poradil mu, aby poslal moábské ženy k Izraelcům, aby je svedly a přivedly ke zkáze. (Nu 31, 16) Moábské ženy pozvaly izraelské muže k obětem svým bohům, kde společně jedli a těmto bohům se klaněli (v. 2a). V Šitímu se izraelští muži oddávali nemravnostem s moábskými ženami a porušovali Boží příkaz nemít žádné jiné bohy nebo modly, kterým by se klaněli, nebo které by uctívali (Ex 20, 2–5). Toho, čeho nepřátelé nemohli proti Izraeli dosáhnout vojenskou silou nebo věštbami, dosáhli přátelstvím s jejich ženami. Byl to promyšlený plán nepřátel, kterému Izrael podlehl a přivolal na sebe Boží hněv.

Mathew Henry ve svém komentáři správně poznamenává: „Přátelství se zlými lidmi je nebezpečnější než jejich nepřátelství; nikdo totiž nemůže zvítězit nad Božím lidem, pokud ho nepřemohou jeho vrozené touhy; nemůže mu ublížit ani žádné kouzlo, nýbrž svody světských zájmů a rozkoší.“ Moc zla a satana srážet zbožné lidi se často uskutečňuje rafinovanými metodami. Kéž nám Pán pomůže, abychom si dávali pozor na to, s kým se sdružujeme a přátelíme. Prosme Pána o moudrost a rozlišování, abychom mohli pokračovat ve svém křesťanském životě ve věrnosti jemu samotnému.

Stanly a Sweena (Praha 3 – Mezinárodní sbor)