Logo BJB v ČR

Nepřesná sdělení vytváří nebezpečné pomluvy

O tobě se doslechli, že prý učíš všechny židy, žijící mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše: aby přestali obřezávat své syny a žít podle otcovských zvyků. (Sk 21, 21)

Pavel končí svoji třetí misijní cestu po více než pěti letech služby v Řecku a Asii a přichází do Jeruzaléma, kde se setkává se staršími a vypráví jim, co všechno Bůh dělal skrze jeho službu. Všichni pak chválili Boha. Ovšem s radostí přichází i starost: „Pohleď, bratře, kolik tisíc židů uvěřilo v Krista, a všichni jsou nadšenými zastánci Zákona. O tobě se doslechli, že prý učíš všechny židy, žijící mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše: aby přestali obřezávat své syny a žít podle otcovských zvyků.“ Co teď? V každém případě) se dovědí, žes přišel. Udělej tedy, co ti radíme: Jsou tu čtyři muži, kteří na sebe vzali slib. Připoj se k nim, podrob se s nimi očistnému obřadu a zaplať za ně, co je předepsáno; pak si budou moci dát ostříhat hlavu. Tak poznají všichni, že není ani trochu pravdy na tom, co se o tobě říká, a že naopak sám jsi věrný Zákonu a žiješ podle něho.“ (Sk 21, 20-24)

Mějme na paměti, že Pavel již nazírský slib vzal na sebe na konci své druhé misijní cesty, a přesto nereptá, že má opět projít obřadem očišťování a vzít na sebe slib podruhé, aniž by se proti němu jakkoliv provinil. Pavel přijímá návrh starších, ale i přes veškerou snahu se nepodaří situaci uklidnit. Naopak, židé hledají způsob, jak Pavla zabít. Copak bylo veškeré úsilí zbytečné? Rozhodně ne!

Pavel nemalomyslní, nehledí na „neúspěchy“ ale ještě při zatčení si vyžádá souhlas římského důstojníka, aby mohl promluvit k davu.

Nepřesná sdělení mohou mít za následek dokonce i pronásledování. Zároveň však odhalují neotřesitelnou a obrovskou sílu Ducha svatého u zvěstovatelů Božího Slova. Ani my se někdy nedokážeme vyhnout pomluvám, ať se snažíme sebevíc. Vzpomeňme si na Pavla. Šlo mu o život, a co dělal? Obhajoval se? Snažil se své počínání nějak vysvětlit? Vůbec ne! Zvěstoval Krista! Svědčil o svém obrácení! Následujme jeho příklad.

Pavel Mikušec (Zlín)