Logo BJB v ČR

Posluchači a jejich milí kazatelé

Hle, vystupuje jako mračna, jako vichřice je jeho vozba, jeho koně jsou rychlejší než orlové. „Běda nám, budeme vyhubeni!“ Smyj ze svého srdce zlo, Jeruzaléme, a budeš spasen. Jak dlouho budeš v svém nitru přechovávat ničemné myšlenky? (Jr 4, 13–14)

Jako každý dobrý komunikátor Jeremiáš pohrdá vágními, bezbarvými a nerozhodnými slovy a mluví tak, aby jeho slova udeřila přímo do srdce. Koneckonců, jižní království, k němuž směřovala Jeremiášova slova, bylo ve vážných potížích a on se musel dostat za hranice jejich samolibosti a přimět je ke spasení.

Nevím, jak velký sbor by měl Jeremiáš, kdyby takto kázal dnes? Kolik lidí by ho chtělo poslouchat? Podívejme se tedy na hlavní body, které můžeme nalézt v jeho kázání?

1. O radikální změně srdce (verše 3, 4, 14): „Zorejte si úhor, nesejte do trní!“ (v. 3) Krajina srdce může ležet ladem a ztvrdnout. Jsme schopni uposlechnout výzvu k práci na této tvrdé půdě? „Obřežte se kvůli Hospodinu, obřežte svá neobřezaná srdce.“ (v. 4) Podobně jako Juda i my všichni si můžeme dovolovat, aby se naše náklonnosti mísily s náklonnostmi světa. Voláme po operaci, ke které tento odvážný kazatel nás volá?

2. O nebezpečích, kterým naše kultura čelí (verše 5–9, 12–18). Jeremiáš hleděl do očí králů, knížat, kněží a proroků a varoval je před nadcházejícím dnem, kdy se mír, o kterém kázali, změní ve válku, kdy jejich srdce zapadne do rozpaků a prázdnoty (verš 9). Odvážný kazatel se ocitne sám, často proti převládajícím mocenským strukturám, které mu vzdorují na každém kroku.

3. O osobním čase s Bohem ohledně našich pochybností: (verše 10). „Ach, Panovníku Hospodine, podvedl jsi tento lid i Jeruzalém. Řekl jsi: ‚Budete mít pokoj,‘ a zatím meč pronikl až k duši.“ Zde Jeremiáš odvážně konfrontoval Boha s něčím, co vypadá jako nevhodné. Všimněte si, že to kazatel neprovětrává na své kazatelně, ale ve svém tichém čase s Bohem, kde dokáže nejlépe prozkoumat a vypořádat se s pochybnostmi a frustracemi.

Ano, milý čtenáři, je nám snadněji poslouchat kázání, která nás povzbuzují jít svou cestou, místo toho, aby nás volali k radikálnímu obrácení. Kázání o třídění odpadu a ekologii je srozumitelnější než o spáse duše. Zdá se, že časy proroků jako byl Jeremiáš, již dávno pominuly. Kéž k nám bude Hospodin milosrdný a povolá kazatele dle svého srdce.

Oleg Gricyk (Praha – Církev XXI. století)