Logo BJB v ČR

Vylití Ducha svatého v den letnic

Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. (Sk 2, 1-4)

S živou vzpomínkou na velikonoční události se Ježíšovi následovníci, z nichž mnozí byli přímými svědky Jeho ukřižování, slavného zmrtvýchvstání a Nanebevzetí, shromáždili u příležitosti Letnic. Tu se naplnilo to, o čem kázal Jan Křtitel a co jim před svým odchodem do Nebe slíbil sám Pán Ježíš, že je Bůh sám pokřtí svým Duchem. Společenství najednou přerušil zvuk vanoucího větru, zjevil se plamen ohně, který se následně rozdělil nad každého ve shromáždění. „A všichni byli naplněni Duchem.“

Pokud jsi Kristovým přítelem a následovníkem, i ty jsi naplněn Duchem, i na tobě se vyplnil Boží slib. I ve tvém životě, stejně jako tehdy o Letnicích v Jeruzalémě, může být zjevná Jeho moc. Možná se neprojeví vanutím větru a ohněm, ale bude patrná ve tvých slovech, ve tvých postojích, lásce k lidem. I ty můžeš svědčit o Kristu mnohým tak, jako učedníci tehdy posluchačům z řad Médů, Partů, Elamitů a mnohých dalších. Bůh předem naplánoval tuto událost na svátek, kdy bude Jeruzalém přeplněn lidmi, a to nejen z židovského národa. Tím ukázal, že Jeho Syn přišel na tento svět, aby zachránil každého z jeho hříchu, „nejen Žida ale i Řeka.“ S Duchem svatým ty i já, podle Ježíšových slov, obdržíme „zvláštní sílu k tomu, abychom se stali vyslanci nejen v Jeruzalémě, ale v celém Judsku, Samařsku a po celém světě.“ Modleme se, aby nám Duch svatý ukazoval, kde je pro nás „Jeruzalém“, možná je to tvá nevěřící rodina, nejbližší okolí, co může být tím Judskem či Samařskem, snad kolegové v práci, sousedé? Tak jako učedníci dostali schopnost hovořit cizími jazyky a oslovit zvěstí evangelia cizince, i ty můžeš obdržet zvláštní schopnost porozumět životním okolnostem lidí okolo tebe a najít ta správná slova, která budou ukazovat na Krista.

Čermákovi (Příbor)