Slova života - zamyšlení na každý den

4.11.2019

Zaslíbení příchodu Mesiáše

Velice jásej, dcero sijónská, hlahol, dcero jeruzalémská! Hle, přichází k tobě tvůj král, je spravedlivý a vítězný. Pokorný, jede na oslu, na oslíku, osličím mláděti. (Za 9,9; ČSP)

Izrael je vybízen, aby se radoval, že přichází jeho král. Pro nás, lid Nové smlouvy, je sice radost jedním z ovoce Božího Ducha, nicméně i my jsme Pánem Bohem vybízeni k radosti. Dokonce se máme radovat stále.

Jako lidé máme přirozený sklon se radovat, když se nám něco daří. Ale i v případě, že takový důvod nemáme, Písmo nám udává další důvody: „Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek.“ (1P 1,4-6)

V tomto se jako Boží lid výrazně lišíme od ostatních, kteří Božím zaslíbením nevěří.

Ovšem i když se daří, jako se dařilo například sedmdesáti Ježíšovým učedníkům, stejně byla jejich radost obrácena jinam. Pán jim říká: „Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“ (L 10,20)

Ačkoliv dnes žijeme v době, která poskytuje mnoho podnětů k uspokojení, neměly by se stát pilíři naší křesťanské radosti. Jsme vedeni k radosti především z toho, co nám nikdo nemůže vzít.

Nechme se inspirovat ke každodenní radosti z Božích zaslíbení.

Pavel Hrádek (Praha 3)